PRODCOM 2013

Från huvudgrupper till lägre nivå:

0111600020 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda
0111700010 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade
0111828310 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade, men inte rostade eller på annat sätt tillagade
0111849010 Oljefrön och oljehaftiga frukter, även sönderdelade
0113121320 Kål, färsk eller kyld
0113140030 Sallat, färsk eller kyld
0113320010 Gurkor, färska eller kylda
0113414930 Morrötter, rovor, rödbetor, rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda
0113420420 Lök, färsk eller kyld
0113510010 Potatis, färsk eller kyld
0113980090 Andra köksväxter, färska eller kylda
0125120910 Färska bär
0125392620 Nötter, färska eller torkade, även skalade
0128300010 Växter och växtdelar (även frön och frukter) som mestadels används för framställning av parfymeringsmedel, farmaceutiska prod., insekts- och svampbekämpningsmedel o d, färska el torkade, även styckade
0129100010 Naturgummi, i primärform eller i plattor, duk eller remsor
0149212410 Andra animaliska produkter (t ex naturtig honung)
0149390010 Råhudar och skinn av andra djur än nötkreatur, hästdjur, får eller lamm
0220110010 Råvirke av barrträ, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
0220123010 Annat råvirke, även barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
0220140010 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen o.dyl.
0300200010 Laxfisk: färsk eller kyld
0300200020 Plattfisk: färsk eller kyld:
0300200030 Tonfisk: färsk eller kyld
0300200040 Sill och strömming: färsk eller kyld
0300200050 Torsk: färsk eller kyld
0300200090 Annan fisk: färsk eller kyld
0610103010 Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.)
0610105010 Naturgaskondensat (våtgas, de delar av naturgasen som utvinns som vätskor (gasol, råbensin, gasolja) i separatorer, fältanordningar eller anläggningar för gasbearbetning)
0610200010 Oljeskiffrar, bitumenhaltig sand osv. (sedimentära bergarter innehållande organisk materia eller bituminös eller annan petroleum med hög viskositet)
0620100010 Naturgas (metanrik brännbar gas från naturliga fält)
07101000 Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)
07291100 Kopparmalm, även anrikad
07291200 Nickelmalm, även anrikad
07291300 Aluminiummalm, även anrikad
07291400 Ädelmetallmalm, även anrikad
07291500 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
08111133 Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen
08111136 Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor
08111150 Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av >= 2,5
08111233 Granit, obearbetad eller grovhuggen
08111236 Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor
08111250 Sandsten
08111290 Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)
08112030 Gipssten och anhydrit
08112050 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar)
08113010 Krita
08113030 Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)
08114000 Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor
0811990090 Behandling och tillverkningstjänster av salt, jord- och stenarter, gips och cement samt brytning och uppfordringstjänster av kalk- o.a. sten
08121150 Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk)
08121190 Sand avsedd för konstruktionsändamål, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (exkl. sand av kiseldioxid och metallhaltig sand)
08121210 Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta
08121230 Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)
08121250 Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver
08121290 Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver
08121300 Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål
0812140090 Uppfordring, siktning, sortering o.a. behandlingstjänster av sand eller grus samt stenkrossningstjänster
08122140 Kaolin
08122160 Andra kaolinartade leror
08122210 Bentonit
08122230 Eldfast lera
08122250 Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
08911100 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
08911200 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)
08911900 Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel
0892100010 Bränntorv
0892100090 Torv och torvbriketter (annan än bränntorv)
08931000 Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel
08991000 Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten
08992100 Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
08992200 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08992900 Övriga mineraler
0990180090 Stödtjänster till utvinning (prospekteringsmetoder, tagning av kärnprov, dränerings- och pumpningstjänster, provborrning, avlägsnande av jordlager)
10111140 Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda
10111190 Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv
10111230 Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)
10111250 Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)
10111290 Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben)
10111300 Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar
10111400 Kött av get, färskt eller kylt
10111500 Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt
10112000 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda
10113100 Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar
10113230 Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar
10113250 Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben
10113290 Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben
10113300 Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar
10113400 Kött av get, fryst
10113500 Kött av häst och andra hästdjur, fryst
10113910 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst
10113930 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get)
10114100 Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull
10114200 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90)
10114300 Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
10114400 Skinn av får och lamm
10114500 Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade
10115040 Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält)
10115060 Ister och annat svinfett; smält
10115070 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta
10116030 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar
10116090 Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar)
1011990090 Slaktstjänster och styckningstjänster av kött
10121010 Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda
10121020 Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda
10121030 Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda
10121040 Fet gås- eller anklever, färska eller kylda
10121050 Styckningsdelar av höns, färska eller kylda
10121060 Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda
10121070 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda
10122013 Frysta hela kycklingar
10122015 Frysta hela kalkoner
10122017 Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns
10122053 Styckningsdelar av kyckling, frysta
10122055 Styckningsdelar av kalkon, frysta
10122057 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta
10122080 Fjäderfälever, fryst
10123000 Fett av fjäderfä
10124020 Slaktbiprodukter av fjäderfä, färska eller kylda (ej fet gås- och anklever)
10124050 Slaktbiprodukter av fjäderfä, ej lever, frysta
10125000 Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv.
10131120 Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
10131150 Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt
10131180 Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta
10131200 Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt
10131300 Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt)
10131430 Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter)
10131460 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter)
10131505 Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter)
10131515 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter)
10131525 Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)
10131535 Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)
10131545 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)
10131555 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)
10131565 Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131575 Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131585 Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131595 Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131600 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar
10139100 Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter
10201100 Fiskfiléer och annat fiskkött, benfria, färska eller kylda
10201200 Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda
10201330 Saltvattenfisk, ostyckad, fryst
10201360 Insjöfisk, ostyckad, fryst
10201400 Fiskfiléer, frysta
10201500 Fryst fiskkött, benfritt, ej filéer
10201600 Lever, rom och mjölke av fisk, fryst
10202100 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta
10202200 Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel; lever, rom och mjölke från fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake
10202350 Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202425 Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202455 Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202485 Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202510 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202520 Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202530 Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202540 Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202550 Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202560 Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202570 Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter)
10202580 Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202590 Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (ej hel eller i bitar och inte lagad mat och färdigrätter)
10202630 Kaviar (störrom)
10202660 Kaviarersättning
10203100 Frysta kräftdjur, fryst mjöl och frysta pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel
10203200 Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake
10203300 Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake
10203400 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten) (utom lagad mat och färdigrätter)
10204100 Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel
10204200 Oätliga produkter av fisk (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetade eller enkelt preparerade/naturlig tvättsvamp)
10204250 Huvuden, stjärtar och simblåsor samt andra ätbara slaktbiprodukter av fisk: torkade, saltade eller i saltlake, rökta
10311110 Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten
10311130 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)
10311200 Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd
10311300 Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar
10311430 Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
10311460 Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
10321100 Tomatsaft
10321210 Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst
10321220 Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst
10321230 Övrig apelsinsaft
10321300 Grapefruktsaft
10321400 Ananassaft
10321500 Druvsaft (inbegripet druvmust)
10321600 Äppelsaft
10321700 Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft
10321910 Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad
10321920 Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft)
10321930 Övrig grönsaks-, frukt- och bärsaft
10391100 Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis)
10391200 Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd
10391330 Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd
10391350 Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
10391390 Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
10391500 Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10391600 Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10391710 Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391721 Tomatpuré, ej koncentrerad
10391725 Tomatpuré, koncentrerad
10391730 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391740 Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)
10391750 Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391760 Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391770 Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391780 Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391790 Övriga grönsaker och blandningar av grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)
10391800 Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
10392100 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta
10392230 Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar)
10392290 Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade berednngar)
10392330 Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor)
10392390 Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker)
10392410 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar
10392430 Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd
10392510 Torkade vindruvor (russin och korinter)
10392520 Torkade frukter och bär (utom bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango, mangostan, citrusfrukter och vindruvor); blandningar av nötter eller torkade frukter
10392550 Övrig beredd eller konserverad frukt (utom müsli)
10393000 Övriga vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur
10399100 Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter
10411100 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
10411200 Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade
10411900 Fetter och oljor från andra djur än fisk och havsdäggdjur, även fraktioner men ej kemiskt modifierade
10412100 Rå sojabönolja, även fraktioner men ej kemiskt modifierade
10412200 Rå jordnötsolja, även fraktioner men ej kemiskt modifierade
10412310 Jungfruolja, oliv- och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10412330 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, råa (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)
10412400 Rå solrosolja och safflorolja, även fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10412500 Rå bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10412600 Rå rapsolja, rybsolja och senapsolja, även fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10412700 Rå palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierad
10412800 Rå kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10412900 Övriga vegetabiliska oljor, råa (med undantag av kemiskt modifierade oljor)
10413000 Bomullslinters
10414130 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja
10414150 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön
10414170 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön
10414190 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön)
10414200 Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön
10415100 Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415200 Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415310 Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415330 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)
10415400 Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415500 Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415600 Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415700 Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415800 Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415900 Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, raffinerade men inte kemiskt modifierade
10416030 Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)
10416050 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)
10417100 Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider
10417200 Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer
10421030 Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande
10421050 Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin
10511133 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter
10511137 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter
10511142 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter
10511148 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter
10511210 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
10511220 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
10511230 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
10511240 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
10512130 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg
10512160 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg
10512230 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg
10512260 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg
10513030 Smör med en fetthalt av <= 85 %
10513050 Smör med en fetthalt av > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %)
10513070 Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %
10514030 Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost)
10514050 Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa
10514070 Smältost, ej riven eller pulveriserad
10515104 Koncentrerad mjölk, osötad
10515108 Annan koncentrerad mjölk
10515241 Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter
10515245 Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao)
10515263 Kärnmjölkspulver
10515265 Kärnmjölk
10515300 Kasein och kaseinater
10515400 Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos)
10515530 Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel
10515560 Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel
10515600 Övriga produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar
10521000 Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser
10611100 Råris
10611230 Helt eller delvis slipat ris
10611250 Brutet ris (inkl. berikat ris, förvällt och ångbehandat ris)
10612100 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
10612200 Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg
10612300 Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter
10612400 Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk
10613133 Krossgryn och grovt mjöl av durumvete
10613135 Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält
10613230 Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete
10613240 Pelletar av vete
10613250 Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete
10613333 Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris
10613335 Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris
10613351 Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor
10613353 Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål
10613355 Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
10614010 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs
10614030 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris
10614050 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete
10614090 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete
10621111 Vetestärkelse
10621113 Majsstärkelse
10621115 Potatisstärkelse
10621119 Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse
10621130 Inulin
10621150 Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin)
10621170 Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin)
10621200 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
10621310 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621320 Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621330 Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621390 Övrigt socker inkl. invertsocker
10621430 Rå majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10621460 Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10622000 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
10711100 Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett
10711200 Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel
10721130 Knäckebröd
10721150 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter
10721230 Pepparkaka o.d.
10721253 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721255 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721257 Våfflor och rån med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter)
10721259 Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721910 Matzos
10721920 Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d.
10721940 Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån
10721950 Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade
10721990 Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor)
10731130 Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda
10731150 Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda
10731200 Couscous
10811100 Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10811230 Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form
10811290 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)
10811300 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap
10811430 Sockerrörsmelass
10811450 Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass
10812000 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning
10821100 Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10821200 Kakaosmör, -fett eller -olja
10821300 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10821400 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10822130 Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande > 2 kg, innehållande >= 18 viktprocent kakaosmör
10822150 "Chocolate milk crumb" innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg
10822170 Chokladglasyr innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg
10822190 Livsmedelsberedningar innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”)
10822233 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad)
10822235 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad)
10822239 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad)
10822243 Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger
10822245 Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger
10822253 Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad
10822255 Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad
10822260 Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad)
10822270 Smörgåspålägg innehållande kakao
10822280 Kakaoberedningar för framställning av drycker
10822290 Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar vägande mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg)
10822310 Tuggummi
10822320 Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
10822330 Vit choklad
10822353 Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg
10822355 Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper)
10822363 Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar)
10822365 Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi)
10822373 Karameller, även fyllda
10822375 Kola o.d.
10822383 Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller
10822390 Övriga sockerkonfektyrer
10822400 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker
10831130 Kaffe, orostat, koffeinfritt
10831150 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt
10831170 Kaffe, rostat, koffeinfritt
10831210 Kaffesurrogat innehållande kaffe
10831240 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe
10831270 Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter
10831300 Te i förpackningar av <= 3 kg
10831400 Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte
10841130 Vinäger och substitut för vinäger, framställd av vin
10841190 Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin
10841210 Sojasås
10841230 Tomatketchup och annan tomatsås
10841253 Senapspulver
10841255 Beredd senap
10841270 Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap
1084200010 Peppar av släktet piper; frukter av släktena capsicum och pimenta, torkade, krossade eller malda
1084200020 Vanilj
1084200030 Kanel och kanelknopp
1084200040 Kryddnejlikor, modernejlikor och nejlikstjälkar
1084200050 Muskott, muskottblomma och kardemumma
1084200060 Frön och frukter av anis, stjärnanis, fenkol, koriander, spiskummin och kummin; enbär
1084200090 Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor
10843000 Salt lämpligt som människoföda
10851100 Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod
10851200 Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur
10851300 Lagad mat och färdigrätter av grönsaker
10851410 Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta
10851430 Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta)
10851900 Annan lagad mat och andra färdigrätter (inbegripet fryst pizza)
10861010 Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter)
10861030 Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, ej frysta
10861050 Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
10861060 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande <= 250 g
10861070 Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar)
10891100 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa
10891230 Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal)
10891250 Äggalbumin
10891334 Bagerijäst
10891339 Annan aktiv jäst, ej bagerijäst
10891350 Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda
10891370 Beredda bakpulver
10891400 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
10891910 Sockerkulör
10891925 Maltextrakt
10891930 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc.
10891935 Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar
10891940 Ostfondue och andra livsmedelsberedningar
1089990090 Tillagning o.a. beredningstjänster vid produktion av livsmedel (utom köttprodukter och grönsaker)
10911010 Förblandningar för djur i animalieproduktion
10911033 Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till svin
10911035 Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till nötkreatur
10911037 Beredda djurfoder (exkl. tillsättningsfoder), till fjäderfä
10911039 Övriga beredda djurfoder (exkl. förblandningar)
10912000 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
10921030 Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar
10921060 Foderberedningar för sällskapsdjur (andra än beredningar för katter eller hundar, ej i detaljhandelsförpackningar)
11011020 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)
11011030 Whisky (obs! exkl. alkoholskatt)
11011040 Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt)
11011050 Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt)
11011063 Vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)
11011065 Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)
11011070 Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt)
11011080 Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, sprit erhållen genom destillering av frukt)
1101110010 Destillerad sprit (t. ex. whisky, rom, gin, vodka), endast buteljerad eller på annat sätt förpackad
11021130 Champagne (obs! exkl. alkoholskatt)
11021190 Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt)
11021211 Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
11021215 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av >= 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin)
11021217 Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. vitt och mousserande vin)
11021220 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB])
11021231 Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 %
11021250 Druvmust (exkl. alkoholskatt)
1102130010 Druvvin, endast buteljerad eller på annat sätt förpackad
11031000 Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen)
11041000 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt)
11051000 Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt)
11051010 Alkoholfri öl och öl innehållande <= 0,5 % alkohol
11052000 Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt)
11061030 Malt, orostat (exkl. alkoholskatt)
11061050 Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat)
11071130 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat
11071150 Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt
11071930 Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker)
11071950 Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne)
11071970 Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett
12001130 Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001150 Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001170 Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001930 Röktobak (exkl. tobaksskatt)
12001990 Andra varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak
13101000 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin)
13102100 Råsilke, inte snott eller tvinnat
13102200 Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad
13102300 Kamavfall av ull eller fina djurhår
13102400 Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops
13102500 Bomull, kardad eller kammad
13102600 Jute och andra textilfibrer, beredda men inte spunna
13102900 Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna
13103100 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
13103200 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
13104010 Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar
13104030 Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar
13104050 Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut
13105010 Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13105030 Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13105050 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar
13106132 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)
13106133 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning
13106135 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)
13106152 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)
13106153 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning
13106155 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)
13106160 Garn av bomull, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar
13106200 Sytråd av bomull
13107110 Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar
13107120 Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar
13107200 Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn
13108110 Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108130 Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar, ej sytråd
13108150 Garn av konstfilament, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar
13108210 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar
13108250 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
13108320 Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108333 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108336 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108340 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108380 Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108390 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
13108410 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108430 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar
13108510 Sytråd av konstfilament
13108550 Sytråd av konststapelfibrer
1310921010 Avfall av bomullgarn
1310922010 Avfall av bomull, inbegripet rivet avfall och riven lump (ej garnavfall)
13201100 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke
13201230 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår
13201260 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel
13201330 Vävnader av lin innehållande >= 85 viktprocent lin
13201360 Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin
13201400 Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami)
13201900 Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn
13202014 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till kläder
13202017 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier
13202019 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas)
13202020 Vävnader av bomull som väger <= 100 g/m², till förbandsgas, bandage och plåster
13202031 Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger <= 200 g/m², till skjortor, blusar
13202042 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till kläder
13202044 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till hushållstextilier eller till inredningstextilier
13202049 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till tekniskt eller industriellt bruk
13202060 Vävnader av bomull, denim vägande > 200 g/m² (inkl. annan än blå denim)
13202072 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder
13202074 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier
13202079 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk
13203130 Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos)
13203150 Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.)
13203170 Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn)
13203210 Vävnader av syntetstapelfibrer med >= 85 viktprocent sådana fibrer
13203220 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn)
13203230 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn
13203240 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår
13203250 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår
13203290 Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull
13203330 Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn
13203350 Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn
13204100 Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band)
13204200 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull
13204300 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull
13204400 Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band)
13204500 Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor)
13204600 Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)
13301110 Färgning av fibrer
13301121 Färgning av garn av natursilke
13301122 Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel
13301123 Färgning av bomullsgarn (ej sytråd)
13301124 Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301125 Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd)
13301126 Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd)
13301127 Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd)
13301128 Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd)
13301210 Blekning av vävnader av natursilke
13301220 Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel
13301230 Blekning av vävnader av bomull innehållande >= 85 viktprocent bomull
13301240 Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301250 Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer
13301260 Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer
13301270 Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301280 Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301290 Blekning av trikåvaror
13301310 Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
13301320 Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel
13301330 Färgning av vävnader av bomull innehållande >= 85 viktprocent bomull
13301340 Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301350 Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer
13301360 Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer
13301370 Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301380 Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301390 Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk
13301410 Tryckning på vävnader av silke
13301420 Tryckning på vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel
13301430 Tryckning på vävnader av bomull innehållande >= 85 viktprocent bomull
13301440 Tryckning på vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301450 Tryckning på vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer
13301460 Tryckning på vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer
13301470 Tryckning på luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301480 Tryckning på handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301490 Tryckning på dukvaror av trikå inkl. bondad duk
13301910 Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning)
13301920 Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning)
13301930 Färdigbehandling av vävnader av bomull innehållande >= 85 viktprocent bomull (ej blekning, färgning, tryckning)
13301940 Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning)
13301950 Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)
13301960 Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)
13301970 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301980 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301990 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk
13301995 Färdigbehandling av kläder
1330199890 Färdigbehandling av textilmaterial och textilvaror (utom kläder)
13911100 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå
13911910 Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror)
13911920 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls
13921130 Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning
13921150 Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning
13921190 Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning
13921230 Sänglinne av trikå
13921253 Sänglinne av bomull, ej trikå
13921255 Sänglinne av lin eller rami, ej trikå
13921259 Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami
13921270 Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå
13921330 Bordslinne av trikå
13921353 Bordslinne av bomull, ej trikå
13921355 Bordslinne av lin, ej trikå
13921359 Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin)
13921370 Bordslinne, bondad duk av konstfibrer
13921430 Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull
13921450 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull)
13921470 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer
13921530 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå
13921550 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk
13921570 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda
13921620 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade
13921640 Sängöverkast (ej duntäcken)
13921660 Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast)
13921680 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar
13922130 Säckar och påsar av bomull, till emballage
13922150 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå
13922170 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå
13922190 Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor)
13922210 Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar)
13922230 Tält, inkl. förtält till husvagnar
13922250 Segel
13922270 Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar)
13922300 Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa
13922430 Sovsäckar
13922493 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar
13922499 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar
13922953 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk
13922957 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk
13922993 Sanitetsbindor, tamponger och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)
13922997 Blöjor till spädbarn och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)
13922999 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)
13931100 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna
13931200 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)
13931300 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade
13931930 Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade
13931990 Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt)
13941130 Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn)
13941153 Skördegarn av sisal
13941155 Skördegarn av polyeten eller polypropen
13941160 Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt > 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn)
13941170 Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt <= 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn)
13941190 Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer)
13941233 Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar
13941235 Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar
13941253 Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)
13941255 Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)
13941259 Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider)
13941280 Varor av surrningsgarn eller tågvirke
1394200010 Lump och avklipp, avfall av bind- eller segelgarn, tågvirke eller rep samt förslitna varor av bind- eller segelgarn, tågvirke eller rep, av textilmaterial
13951010 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt <= 25 g/m²
13951020 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 25 men <= 70 g/m²
13951030 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 70 men <= 150 g/m²
13951050 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 150 g/m²
13951070 Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror
13961100 Metalliserat garn, dvs. textilgarn eller remsor syntet- eller regenatmaterial i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall
13961200 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål
13961300 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast
13961400 Övriga textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda
13961500 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos
13961620 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material
13961650 Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material
13961680 Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement)
13961730 Vävda band, ej etiketter, märken o.d.
13961750 Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade)
13961770 Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror)
13991130 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå
13991150 Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991170 Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991230 Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991250 Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991270 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull
13991300 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
13991400 Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial
13991500 Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av <= 5 mm; sniljgarn; chainettegarn
13991600 Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier
13991900 Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel
14111000 Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon)
14121120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14122120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14123013 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14123023 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14131110 Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor)
14131120 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor)
14131230 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar
14131260 Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar
14131270 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar
14131310 Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)
14131320 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)
14131430 Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131460 Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131470 Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131480 Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131490 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor
14132115 Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar
14132130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar
14132200 Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
14132300 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
14132442 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder)
14132444 Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132445 Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132448 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå)
14132449 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå)
14132455 Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132460 Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå)
14133115 Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor
14133130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor
14133200 Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133330 Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133470 Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133480 Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133542 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder)
14133548 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder)
14133549 Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor
14133551 Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14133561 Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133563 Hängselbyxor, av textil (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder) och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor
14133565 Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133569 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå)
14141100 Skjortor för män eller pojkar, av trikå
14141220 Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts)
14141230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå
14141240 Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå
14141310 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå
14141420 Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts)
14141430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå
14141440 Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå
14141450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå
14142100 Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå)
14142220 Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå)
14142230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå)
14142240 Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå)
14142300 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142460 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142480 Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå)
14142489 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå)
14142530 Bysthållare
14142550 Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band)
14142570 Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana
14143000 T-tröjor och undertröjor, av trikå
14191100 Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa)
14191210 Träningsoveraller, av trikå
14191230 Skiddräkter, av trikå
14191240 Badkläder, för män eller pojkar, av trikå
14191250 Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå
14191290 Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm)
14191300 Handskar, vantar och tumvantar, av trikå
14191930 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå
14191960 Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)
14192150 Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)
14192210 Övriga kläder för män eller pojkar, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)
14192220 Övriga kläder för kvinnor eller flickor, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)
14192230 Skiddräkter, ej av trikå
14192240 Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå)
14192250 Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14192310 Näsdukar
14192333 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)
14192338 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)
14192353 Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)
14192358 Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)
14192370 Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå)
14192393 Tillbehör till kläder, av textilmaterial (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar, ej av trikå)
14192395 Andra delar till kläder eller tillbehör till kläder, av textilmaterial (ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej av trikå)
14193175 Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar)
14193180 Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder
14193190 Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar)
14193200 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader
14194130 Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte
14194150 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering
14194230 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc.
14194250 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material
14194270 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material
14194300 Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader
14201030 Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader)
14201090 Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader)
14311033 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex
14311035 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt >= 67 decitex
14311037 Strumpbyxor o.d. trikåer, ej av syntetiska fibrer
14311050 Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex
14311090 Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor)
14391031 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)
14391032 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)
14391033 Tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och som väger >= 600 g/styck
14391053 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull
14391055 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer
14391061 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391062 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391071 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391072 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391090 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer
15111030 Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade
15111050 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm)
15112100 Sämskläder inkl. kombinationssämskläder
15112200 Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder
15113100 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar
15113200 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar
15113300 Läder av hästdjur, utan hår
15114130 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder)
15114150 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15114230 Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder)
15114250 Läder av get och killing,utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15114330 Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat
15114350 Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15115100 Läder av andra djur
15115200 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor
1511610010 Avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; läderpulver och lädermjöl
1511990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av läder, päls samt läder- och pälsvaror (utom skodon)
15121100 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material
15121210 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material
15121220 Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material
15121230 Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan
15121250 Övriga fodral och etuier o.d.
15121270 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset)
15121300 Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall
15121930 Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål
15121960 Andra varor av läder eller konstläder
15201100 Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201210 Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops)
15201231 Skodon med överdel av gummi el. plast
15201237 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor)
15201330 Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor)
15201351 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201352 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201353 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201361 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops)
15201362 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops)
15201363 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops)
15201370 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor)
15201380 Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder
15201444 Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor)
15201445 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk
15201446 Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder)
15202100 Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)
15202900 Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor
15203120 Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast
15203150 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall
15203200 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon
15204020 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder
15204050 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder
15204080 Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material
1520990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av skodon o.d.
16101010 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade
16101033 Virke av barrträ; sågat eller kluvet i längdriktningen; skuret eller barkat, med en tjocklek av mer än 6 mm; fingerskarvat, slipat eller hyvlat
16101035 Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.)
16101037 Furu (Pinus sylvestris L.)
16101039 Virke av mjukt träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, ej fingerskarvat, ej hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm, inkl. skivor för tillverkning av blyertspennor, med en längd av högst 125 cm och en tjocklek av mindre än 12,5 mm, ej gran och furu
16101050 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen; skuret eller barkat; med en tjocklek av mer än 6 mm; ej virke av barrträd eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek
16101071 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller barkat, fingerskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm
16101077 Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad
16102110 Virke, av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)
16102150 Virke, ej av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)
16102200 Träull, trämjöl
16102303 Trä i form av flis eller spån, av barrträ
16102305 Trä i form av flis eller spån, ej av barrträ
16103116 Ledningsstolpar av mjukt träslag, impregnerade, målade, betsade eller behandlade med kreosot eller annat konserveringsmedel
16103200 Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade
16103900 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar
1610410010 Sågspån
1610410020 Träflis (ej för industribruk)
1610410040 Ribbor, kubbar, justerstumpar o.d.
1610410060 Bark
1610410080 Annat träavfall (exkl. träflis, bark och ribbor, kubbar, justerstumpar, pelletar, briketter o.d.)
16109100 Torkning, impregnering o.d. behandling av trä
1610990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av trä och varor av trä (utom impregnering av trä)
16211100 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu
16211211 Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag
16211214 Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (utom tropiska träslag)
16211217 Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm (utom produkter med minst ett yttre skikt av tropiska träslag eller lövträ)
16211221 Fanerade skivor och liknande laminerat trä (lamellträ)
16211224 Fanerade skivor och liknande laminerat trä (utom lamellträ)
16211313 Spånskivor av trä
16211316 Oriented strand board (OSB) av trä
16211319 Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB])
16211350 Spånskivor av andra vedartade material (ej trä)
16211423 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av högst 5 mm
16211426 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm
16211429 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 9 mm
16211443 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,8 g/cm³
16211446 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³
16211449 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g/cm³
16212113 Skivor för fanering, skivor för plywood eller för annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm och längdskarvat, hyvlat/slipat/trä för framställning av blyertspennor
16212118 Skivor för fanering och för plywood av barrträ och av tropiska träslag, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, ej längdskarvat, hyvlat eller slipat
16212200 Förtätat trä i block, plattor, ribbor, eller profilerade former
16221030 Sammansatt parkettstav för mosaikparkett
16221060 Sammansatt parkettstav, ej för mosaikparkett
16231110 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä
16231150 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
16231200 Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä
16231900 Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)
16232000 Monteringsfärdiga trähus
1623990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av byggnadssnickerier
16241133 Lastpallar och pallkragar, av trä
16241135 Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar)
16241200 Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbete, av trä, även tunnstav
16241320 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor)
16241350 Kabeltrummor av trä
16291130 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
16291180 Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor
16291200 Bords- och köksartiklar, av trä
16291300 Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare
16291420 Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d.
1629146010 Pelletar, briketter o.d. av trä, kutterspån, sågspån, torv, halm o.d. (inklusive allt slags energibriketter, även t.ex. sojabriketter)
16291490 Andra varor av trä (exkl. pallkragar)
16292130 Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork)
16292150 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor
16292250 Korkar, av naturkork
16292290 Varor av naturkork, ej korkar
16292320 Korkar, av presskork, för mousserande vin från specifika regioner, även med påsatt skiva av naturkork
16292350 Korkar, av presskork, för icke mousserande vin
16292380 Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar)
16292400 Presskork; diverse andra varor av presskork
16292500 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
17111100 Dissolvingmassa av ved
17111200 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa
17111300 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa
17111400 Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved
17121100 Tidningspapper i rullar eller ark
17121200 Papper och papp, handgjorda, i rullar eller ark (ej tidningspapper)
17121300 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper
17121410 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande < 40 g/m²
17121435 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i rullar
17121439 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i ark
17121450 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande > 150 g/m²
17121470 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av > 10 viktprocent av totala fiberinnehållet
17122030 Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick
17122055 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes <= 25 g/m² per skikt
17122057 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes > 25 g/m² per skikt
17122090 Annat råpapper för hushållsbruk
17123100 Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17123200 Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17123300 Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)
17123400 Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper
17123520 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt <= 150 g/m², i rullar eller ark
17123540 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt > 150 g/m², i rullar eller ark
17124120 Oblekt och obestruket kraftsäckspapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17124140 Obestruket kraftsäckspapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17124160 Obestruket kraftpapper och kraftpapp vägande <= 150 g/m² (exklusive kraftliner och kraftsäckspapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.)
17124180 Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark
17124220 Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark
17124240 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, vägande <= 150 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124260 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande > 150 g/m² < 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124280 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande >= 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124330 Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark
17124360 Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark
17124400 Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm)
17125110 Returfiberbaserad obestruken kartong
17125910 Annan obestruken papp
17126000 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper
17127100 Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp
17127200 Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade
17127336 Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper innehållande högst 10 % mekaniska och kemimekaniska fibrer, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt av <= 150 g/m²
17127360 Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa
17127375 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i rullar
17127379 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i ark
17127400 Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen
17127500 Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen
17127600 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark
17127710 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark
17127733 Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark
17127735 Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande)
17127755 Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), med en vikt av > 150 g/m², i rullar eller ark
17127759 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), i rullar eller ark (exkl. blekt, med en vikt av > 150 g/m²)
17127770 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark
17127780 Övrigt papper och papp, överdragna m.m.
17127820 Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)
17127850 Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna
17127953 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta
17127955 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt
17127970 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark
1712890090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av massa, papper och varor av papper
17211100 Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark
17211230 Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av >= 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17211250 Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av >= 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17211300 Kartonger, askar och lådor av wellpapp
17211400 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp
17211530 Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor
17211550 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp
17221120 Toalettpapper
17221140 Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221160 Handdukar av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221180 Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221210 Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd
17221220 Sanitetsbindor, tamponger o.d., av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221230 Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, ej toalettpapper, sanitetsbindor, tamponger o.d.
17221240 Vadd; andra varor av vadd
17221250 Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej näsdukar, huvudbonader)
17221290 Andra hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar, av papper etc
17221300 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
17231100 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning
17231230 Kuvert av papper eller papp
17231250 Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort av papper eller papp
17231270 Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.
17231313 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper eller papp
17231315 Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller papp
17231317 Dagböcker, av papper eller papp
17231319 Möteskalendrar, adressböcker o.d., av papper eller papp (ej dagböcker)
17231330 Skrivböcker, av papper eller papp
17231350 Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar, av papper eller papp
17231370 Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp
17231380 Album för prover eller samlingar, av papper eller papp
17231390 Läskblock, bokomslag och liknande varor av papper och papp
17231400 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade
17241100 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper
17241200 Väggbeklädnader av textilmaterial (textiltapeter
17291120 Självhäftande etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta
17291140 Etiketter av alla slag (ej självhäftande), av papper eller papp, tryckta
17291160 Självhäftande etiketter av alla slag (exklusive tryckta), av papper eller papp
17291180 Etiketter av alla slag (ej självhäftande och tryckta), av papper eller papp
17291200 Filterblock och filterplattor av pappersmassa
17291910 Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm eller i form av häften; cigaretthylsor
17291920 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn
17291930 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, exkl. sådana slag som används för uppspolning av textilgarn
17291951 Filtrerpapper och filtrerpapp, tillformade
17291955 Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater
17291957 Formpressade artiklar av pappersmassa
17291985 Andra artiklar av papper eller papp
18111000 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna minst fyra gånger per vecka
18121100 Nya frimärken, stämpelpapper, checkblanketter, sedlar etc.
18121230 Tryckta affärskataloger
18121250 Reklamtryckalster (exkl. affärskataloger)
18121300 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
18121407 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad
18121414 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster (utom i form av enstaka blad)
18121421 Tryckta bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
18121428 Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana
18121435 Tryckta kartor av alla slag i bokform
18121442 Tryckta kartor av alla slag (utom i bokform)
18121449 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck
18121456 Tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning
18121463 Tryckta bilder, planscher och fotografier
18121910 Tryckta almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock
18121920 Tryckta musiknoter (inkl. punktskriftsnoter)
18121930 Dekalkomanier
18121990 Övriga tryckalster
18131000 Utarbetande och framställning av tryckplåtar
18132000 Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar
18133000 Andra grafiska arbeten
18141010 Bokbindning och annat slutarbete av böcker och liknande (vikning, ihopsättning, häftning, limning, skärning, tillverkning av omslag)
18141030 Bokbindning och annat slutarbete av broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial (vikning, ihopsättning, häftning, skärning)
18141050 Bokbindning och annat slutarbete av tryckalster av papper och papp (ej slutarbete av böcker, broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial)
18201010 Reproduktion av ljud på grammofonskivor
18201030 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av <= 4 mm
18201050 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av > 4 mm men <= 6,5 mm
18201070 Reproduktion av ljud på cd-skivor
18202050 Reproduktion av ljud och bild på videomagnetband med en bredd av > 6,5 mm
18202070 Reproduktion av videoskivor m.m. (ej magnetband)
18203030 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på <= 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)
18203050 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på > 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)
18203070 Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer (ej magnetband, ljud- eller bildinspelningar)
1910103010 Koksugnskoks (erhållen genom förkoksning av kokskol vid hög temperatur); gasverkskoks (biprodukt i gasverk)
1910105010 Brunkolskoks (brunkolskoks erhållen genom destillering av brunkol vid låg temperatur)
1910107010 Koks för icke-energiändamål (konstgjord grafit och koks till elektroder; retortgrafit och koks till elektroder)
1910200010 Tjära (blandning av aromatiska och alifatiska beståndsdelar, vanligtvis erhållen genom destillering av stenkol, brunkol eller torv)
19103000 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck
1920214010 Flygbensin (petroleumdestillat, 30-220°C, särskilt framställt för kolvmotorer i luftfart)
1920215010 Blyfri motorbensin (petroleumdestillat, 30-220°C, framställt för motorer med gnisttändning, utan tetraetylbly eller tetrametylbly)
1920217010 Blyhaltig motorbensin (petroleumdestillat, 30-220°C, framställt för motorer med gnisttändning, med tetraetylbly eller tetrametylbly för att höja oktantalet)
1920220010 Jetbensin (petroleumdestillat, 100-250°C, erhållet genom blandning av fotogen och bensin, särskilt framställt för turbiner i luftfart)
1920233010 Raffinaderiråvara (lättoljor; lätt halvfabrikatsdestillat använt som insatsvara i raffinaderier)
1920235010 Lätt nafta (lätt destillat använt som insatsvara i petrokemisk industri)
1920237010 Petroleumnafta, industribensin (raffinerade petroleumdestillat i nafta-/fotogenintervallet)
1920245010 Flygfotogen och annan fotogen (petroleumdestillat, 150-300°C, som används i turbiner för luftfart samt i andra sektorer än luftfart)
1920263010 Raffinaderiråvara (tungoljor; tungt halvfabrikatsdestillat använt som insatsvara i raffinaderier)
1920265010 Dieselolja (diesel för vägfordonsmotorer; petroleumdestillat, 180-380°C, för väg-/järnvägstransporter)
1920267010 Gasolja för uppvärmning (petroleumdestillat, 180-380°C, för uppvärmning eller ångalstring)
1920269010 Gasolja/dieselolja (ej för energiändamål; tungt destillat använt som insatsvara i petrokemisk industri)
1920273010 Raffinaderiråvara (mellanoljor; medeltungt halvfabrikatsdestillat använt som insatsvara i raffinaderier)
1920275010 Mellannafta (medeltungt destillat använt som insatsvara i petrokemisk industri)
1920283010 Raffinaderiråvara (eldningsoljor; eldningsoljor använda som insatsvara i raffinaderier)
1920285010 Eldningsoljor med låg svavelhalt (svavelhalt <1 %)
1920287010 Eldningsoljor med hög svavelhalt (svavelhalt >1%)
1920289010 Eldningsoljor (ej för energiändamål; eldningsoljor använda som insatsvara i petrokemisk industri)
1920293010 Insatsvaror till raffinaderi (smörjoljor använda som insatsvaror till raffinaderi)
1920295010 Smörjoljor (flytande destillat, innehållande 70 vikts% eller >= av petroleumoljor, som utvinns genom destillation av råolja; omfattar motoroljor, tekniska oljor och konsistensfetter)
1920312010 Gasol (blandning av lätta kolväten, hålls flytande under övertryck, och används som bränsle för elproduktion eller uppvärmning)
1920313010 Insatsvaror till raffinaderi (gasol; Propan/butan som används som insatsvara till raffinaderi)
1920317010 Gasol, ej för energiändamål (Propan/butan som används som insatsvara till den petrokemiska industrin)
1920320010 Raffinaderigas (blandning av gaser, främst bestående av väte, metan, etan och olefiner)
1920410010 Vaselin, paraffinvaxer och andra vaxer, inb. ozokerit (blandningar av mättade kolväten, i fast form vid rumstemperatur)
1920424010 Petroleumkoks (svart produkt i fast form som erhålls främst genom krackning och torrdestillation av återstående insatsvaror, består främst av kol 90 till 95 %)
1920425010 Petroleumbitumen (svart eller mörkbrunt fast eller halvfast termoplastiskt material, vattentätande och vidhäftande)
1920427010 Övriga petroleumprodukter/återstoder, e.t.k.
1920990090 Raffinering, blandning, behandling o.a. tillverkningstjänster av oljor o.a. produkter hänförliga till HS grupp 27
20111120 Argon
20111130 Ädelgaser, ej argon
20111150 Hydrogen (väte)
20111160 Nitrogen (kväve)
20111170 Oxygen (syre)
20111230 Koldioxid (kolsyra)
20111250 Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid
20111270 Kväveoxider
20111290 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid, kväveoxider, kiseldioxid, svaveldioxid, koldioxid)
20111300 Flytande luft, komprimerad luft
20121130 Zinkoxid; zinkperoxid
20121150 Titanoxider
20121200 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20121910 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3
20121930 Koboltoxider och kobolthydroxider, kommersiella koboltoxider
20121950 Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid
20121973 Molybdenoxider och molybdenhydroxider
20121975 Antimonoxider
20121990 Andra oorganiska baser, andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider
20122110 Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana ämnen
20122120 Sura färgämnen och betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
20122130 Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
20122140 Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
20122150 Andra syntetiska organiska färgämnen
20122160 Syntetiska organiska produkter som används som optiska vitmedel
20122170 Substratpigment samt preparat på basis av sådan pigment
20122250 Vegetabiliska garvämnesextrakter, garvsyror samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror
20122270 Vegetabiliska eller animaliska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol)
20122330 Syntetiska organiska garvämnen
20122350 Oorganiska garvämnen, garvningspreparat, enzymatiska garveripreparat
20122415 Pigment och preparat på basis av titandioxid, med >= 80 viktprocent titandioxid
20122419 Pigment och preparat på basis av titandioxid, med < 80 viktprocent titandioxid
20122450 Andra färgämnen; pigment och preparat på basis av oorganiska eller mineralbaserade färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer
20132111 Klor
20132116 Jod; fluor; brom
20132120 Svavel, sublimerat eller fällt, kolloidalt svavel
20132130 Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)
20132140 Bor; tellur
20132150 Kisel
20132180 Fosfor; arsenik; selen
20132235 Klorider och kloridoxider av fosfor
20132237 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller, ej klorider och kloridoxider av fosfor
20132260 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid
20132300 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver
20132413 Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra
20132415 Klorosvavelsyra
20132434 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)
20132453 Fosforpentoxid
20132455 Fosforsyra och polyfosforsyror
20132460 Boroxider; borsyror; oorganiska syror (ej vätefluorid)
20132473 Vätefluorid (fluorvätesyra)
20132475 Kiseldioxid
20132477 Svaveldioxid
20132525 Natriumhydroxid (kaustik soda), i fast form
20132527 Natriumhydroxid i vattenlösning (natronlut)
20132530 Kaliumhydroxid (kaustikt kali)
20132550 Natrium- och kaliumperoxid
20132560 Magnesiumhydroxid, och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium
20132570 Aluminiumhydroxid
20132580 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
20133110 Fluorider, fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter
20133130 Klorider, ej ammoniumklorid
20133150 Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar och andra metaller
20133170 Bromider och bromidoxider, jodider och jodidoxider
20133230 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter
20133250 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater
20134110 Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater
20134133 Sulfiter
20134135 Tiosulfater
20134151 Sulfater av barium eller aluminium
20134157 Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat
20134173 Alunarter
20134175 Peroxosulfater (persulfater)
20134210 Nitrater, ej kaliumnitrat
20134220 Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)
20134230 Mononatrium- och dinatriumfosfat
20134240 Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
20134270 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)
20134280 Fosfater (med undantag av kalciumhydrogenortofosfat och mono- eller dinatriumfosfat); polyfosfater (med undantag av natriumtrifosfat)
20134310 Natriumkarbonat (soda)
20134320 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
20134340 Kalciumkarbonat
20134390 Andra karbonater
20135110 Manganiter, manganater och permanganater; molybdater; volframater
20135125 Kromater och dikromater; peroxokromater
20135175 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (med undantag av kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater, volframater)
20135183 Silvernitrat
20135185 Ädla metaller i kolloidal form amalgamer och föreningar av ädla metaller, ej silvernitrat
20135250 Destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad
20135270 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt definierade som kvicksilver (exkl. amalgamer)
20135275 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt ej definierade som kvicksilver (exkl. amalgamer)
20135290 Andra oorganiska föreningar; amalgamer (ej destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad, flytande luft och komprimerad luft, föreningar av ädla metaller)
20136100 Tungt vatten (deuteriumoxid); isotoper och föreningar av isotoper (ej radioaktiva och klyvbara eller fertila kemiska isotoper)
20136220 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider
20136230 Borater; peroxoborater (perborater)
20136240 Silikater, kommersiella silikater av alkalimetaller
20136270 Dubbelsilikater och komplexa silikater
20136280 Salter av oorganiska syror eller peroxosyror, ej azider
20136300 Hydrogenperoxid (väteperoxid)
20136450 Karbider, även ej kemiskt definierade
20136480 Fosfider (ej järnfosfid, dvs. fosforjärn) även inte kemiskt definierade; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 20.13.64.50
20136500 Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller
20136600 Svavel, annat än råsvavel, sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
20136700 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
20136800 Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
20141120 Mättade acykliska kolväten
20141130 Eten
20141140 Propen
20141150 Buten och butenisomerer
20141160 Butadien-(1,3) och isopren
20141190 Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen, buten, butadien-(1,3) och isopren
20141213 Cyklohexan
20141215 Cyklaner, cyklener och cykloterpener, ej cyklohexan
20141223 Bensen (bensol)
20141225 Toluen (toluol)
20141243 o-xylen
20141245 p-xylen
20141247 m-xylen och blandade xylenisomerer
20141250 Styren (styrol)
20141260 Etylbensen
20141270 Cymen (cymol)
20141290 Andra cykliska kolväten
20141313 Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)
20141315 Diklormetan (metylenklorid)
20141323 Kloroform (triklormetan)
20141325 Tetraklormetan (koltetraklorid)
20141353 1,2-dikloretan (etylendiklorid)
20141357 Mättade klorderivat av acykliska kolväten, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20141371 Vinylklorid (monokloreten)
20141374 Trikloreten; tetrakloreten (perkloretylen)
20141379 Omättade klorderivat av acykliska kolväten, ej vinylklorid, trikloreten, tetrakloreten
20141450 Sulfoderivat av kolväten; salter och etylestrar av sådana derivat
20141470 Derivat av kolväten med enbart nitro- eller nitrosogrupper
20141490 Derivat av kolväten, utom derivat med enbart sulfonsyragrupper, salter och etylestrar av sådana derivat, derivat med enbart nitro- eller nitrosogrupper
20141910 Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten
20141930 Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande >= två olika halogener
20141950 Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener
20141970 Halogenderivat av aromatiska kolväten
20142100 Tekniska fettalkoholer
20142210 Metanol (metylalkohol, träsprit)
20142220 Propyl- och isopropylalkohol
20142230 Butanol-(1) (n-butylalkohol)
20142240 Andra butanoler än butanol-(1) (n-butylalkohol)
20142263 Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer
20142265 Laurylalkohol; cetylalkohol; stearylalkohol och andra mättade monoalkoholer (ej metylalkohol, propyl- och isopropylalkohol, n-butylalkohol, andra butanoler och oktylalkohol)
20142270 Omättade monoalkoholer
20142310 Etylenglykol (etandiol)
20142320 Propylenglykol (1,2-propandiol)
20142333 D-glucitol (sorbitol)
20142339 Andra dioler och andra polyoler, ej etylenglykol, propylenglykol eller D-glucitol
20142350 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer
20142360 Glycerol (glycerin), ej rå eller lut, även syntetisk glycerol
20142373 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer
20142375 Aromatiska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer
20142410 Monofenoler
20142433 4,4''-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening
20142439 Polyfenoler (inbegripet salter; undantaget 4,4''-isopropylidendifenol) och fenolalkoholer
20142450 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer
20143120 Stearin, teknisk enbasig fettsyra
20143130 Olein, teknisk enbasig fettsyra
20143150 Tallfettsyra
20143195 Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, destillerade
20143197 Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, ej destillerade
20143215 Etylacetat
20143219 Estrar av ättiksyra (med undantag av etylacetat)
20143220 Mono-, di- och triklorättiksyra, propion-, smör- och valeriansyror, salter och estrar av dessa syror
20143235 Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra och stearinsyra
20143250 Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra
20143271 Ättiksyra
20143277 Ättiksyraanhydrid
20143278 Salter av ättiksyra
20143280 Laurinsyra och andra mättade acykliska monokarboxylsyror; salter och estrar av dessa syror
20143310 Akrylsyra och salter av akrylsyra samt andra monokarboxylsyror
20143320 Estrar av akrylsyra
20143330 Metakrylsyra och salter av metakrylsyra
20143340 Estrar av metakrylsyra
20143350 Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror
20143363 Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra
20143365 Bensoylperoxid och bensoylklorid
20143367 Fenylättiksyra samt salter och estrar av fenylättiksyra
20143370 Aromatiska monokarboxylsyror samt deras (anhydrider), halogenider, peroxider och peroxisyror, derivat av sådana syror, ej bensoesyra, bensoylperoxid, bensoylklorid
20143383 Oxalsyra, azelainsyra, maleinsyra och andra syror, cyklan- och cyklensyror, salter av dessa syror
20143385 Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra
20143387 Maleinsyraanhydrid
20143410 Dibutyl- och dioktylortoftalater
20143420 Andra estrar av ortoftalsyra
20143430 Ftalsyraanhydrid; tereftalsyra och salter av tereftalsyra
20143440 Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (med undantag av estrar av ortoftalsyra, ftalsyraanhydrid, tereftalsyra och salter av tereftalsyra)
20143473 Citronsyra samt salter och estrar av citronsyra
20143475 Karboxylsyror med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunktioner
20144113 Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer
20144119 Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar
20144123 Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin; etylendiamin och salter av etylendiamin
20144129 Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar
20144130 Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat och salter av sådana föreningar
20144151 Anilin och salter av anilin (ej derivat)
20144153 Anilinderivat och salter av anilinderivat
20144159 Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar
20144170 Aromatiska polyamider och derivat av sådana föreningar, salter av sådana föreningar
20144233 Monoetanolamin och salter av monoetanolamin
20144235 Dietanolamin och salter av dietanolamin
20144237 Trietanolamin och salter av trietanolamin
20144239 Aminoalkoholer, deras etrar och estrar med endast en syrefunktion samt salter av dessa, ej monoetanolamin och salter av monoetanolamin, dietanolamin och salter av dietanolamin, trietanolamin och salter av trietanolamin
20144290 Aminoföreningar med syrefunktion, ej aminoalkoholer och deras etrar och estrar, lysin och salter och estrar av lysin, glutaminsyra och salter och estrar av glutaminsyra
20144310 Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar
20144320 Sackarin och salter av sackarin
20144330 Imider och imidderivat, salter av dessa föreningar, ej sackarin och salter av sackarin
20144340 Iminer och iminderivat, salter av dessa föreningar
20144350 Akrylnitril
20144360 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)
20144370 Föreningar med nitrilfunktion, ej akrylnitril och 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)
20144420 Diazo-, azo- och azoxiföreningar
20144430 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin
20144450 Isocyanater
20144490 Föreningar med nitrogenfunktion, ej isocyanater
20145133 Tiokarbamater och ditiokarbamater; mono-, di- och tetrasulfider av tiuram; metionin
20145139 Andra svavelorganiska föreningar
20145150 Andra organiska-oorganiska föreningar (ej svavelorganiska föreningar)
20145215 Tetrahydrofuran, 2-furaldehyd, furfuryl och piperonal
20145225 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) (exkl. andra laktoner)
20145230 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med en icke kondenserad imidazolring, ej hydantoin och derivat av hydantoin
20145260 Melamin
20145280 Föreningar med en icke kondenserad pyridinring eller ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem i sin struktur, inte vidare kondenserade; laktamer; andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er) (med undantag av föreningar med en icke kondenserad pyrazolring, icke kondenserad imidazolring, en pyrimidinring, en piperazinring eller en icke kondenserad triazinring i sin struktur)
20145290 Nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar - tiazol, bensotiazol och andra ringsystem
20145350 Estrar av fosforsyra och deras salter (inkl. laktofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
20145380 Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
20146111 Metanal (formaldehyd)
20146113 Etanal (acetaldehyd)
20146115 Butanal (butyraldehyd, normal isomer)
20146119 Acykliska aldehyder, utan annan syrefunktion, ej metanal, etanal och butanal
20146120 Cykliska aldehyder; utan annan syrefunktion
20146135 Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion
20146150 Cykliska polymerer av aldehyder
20146160 Paraformaldehyd
20146170 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av aldehyder (även med annan syrefunktion, cykliska polymerer av aldehyder, paraformaldehyd)
20146211 Aceton
20146213 Butanon (etylmetylketon)
20146215 4-metylpentanon-(2) (metylisobutylketon)
20146219 Acykliska ketoner; utan annan syrefunktion, ej aceton, butanon och 4-metylpentanon-(2)
20146231 Kamfer; aromatiska ketoner utan annan syrefunktion; ketonalkoholer; ketonaldyhyder; ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion
20146233 Cyklohexanon och metylcyklohexanoner
20146235 Jononer och metyljononer
20146239 Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan syrefunktion (ej kamfer, cyklohexanon och metylcyklohexanoner, jononer och metyljononer)
20146260 Kinoner
20146270 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kinoner
20146310 Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
20146323 Cyklan-, cyklen- och cykloterpener samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
20146325 Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
20146333 2,2''-oxidietanol (dietylenglykol, digol)
20146339 Eteralkoholer samt halogen, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar, ej 2,2''-oxidietanol
20146350 Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
20146360 Alkoholperoxider, eterperoxider och ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
20146373 Oxiran (etylenoxid)
20146375 Metyloxiran (propylenoxid)
20146379 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, ej oxiran och metyloxiran (propylenoxid)
20146380 Acetaler och hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
20146430 Andra organiska föreningar
20146450 Löpe och koncentrat av löpe
20146470 Enzymer, enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (ej löpe och koncentrat av löpe)
20147120 Aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol
20147130 Tallolja (tallsyra), även raffinerad
20147140 Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin, ”pine oil” och andra terpentinoljor
20147150 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning
20147170 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofoniumhartssyror eller vegetabiliskt beck
20147200 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat
20147320 Bensen (bensol), toluen (toluol) och xylener (xylol)
20147340 Naftalen och aromatiska kolväten, ej bensen, toluen och xylen
20147360 Fenoler
20147390 Andra oljor och oljeprodukter
20147400 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av >= 80 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)
20147500 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt
2014800010 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt HS 3803
20151050 Salpetersyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra
20151075 Vattenfri ammoniak
20151077 Ammoniak i vattenlösning
20152030 Ammoniumklorid (salmiak)
20152080 Nitriter
20153130 Karbamid (urinämne), innehållande > 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153180 Karbamid (urinämne), innehållande <= 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153200 Ammoniumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153300 Ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153400 Dubbelsalter eller blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153530 Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll <= 28 viktprocent
20153580 Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll > 28 viktprocent
20153930 Dubbelsalter och och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153960 Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20153990 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20154100 Superfosfater (ej kaligödselmedel, ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20154900 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20155100 Kaliumklorid (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20155200 Kaliumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20155900 Andra kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska
20156000 Natriumnitrat
20157100 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)
20157200 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)
20157300 Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat)
20157400 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor
20157500 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium
20157600 Kaliumnitrat
20157930 Gödselmedel i form av tabletter o.d. eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg
20157980 Övriga gödselmedel
20158000 Animaliska och vegetabiliska gödselmedel
20161035 Linjär polyeten, med en specifik vikt < 0,94 g per cm3 (LD), i obearbetad form
20161039 Polyeten med en specifik vikt < 0,94 g per cm3 (LD), i obearbetad form (ej linjär)
20161050 Polyeten med en specifik vikt av >= 0,94 g per cm3 (HD), i obearbetad form
20161070 Sampolymerer med propen av eten och vinylacetat, i obearbetad form
20161090 Andra polymerer av eten i obearbetad form, ej polyeten och sampolymerer av eten och vinylacetat
20162035 Polystyren, i obearbetad form, expanderbar
20162039 Polystyren, i obearbetad form, ej expanderbar
20162050 Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), i obearbetad form
20162070 Sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS), i obearbetad form
20162090 Polymerer av styren, i obearbetad form, ej polystyren, sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS)
20163010 Polyvinylklorid, i obearbetad form, ej blandad med andra ämnen
20163023 Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, ej mjukgjord
20163025 Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, mjukgjord
20163040 Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat, andra sampolymerer med vinylklorid, i obearbetad form
20163060 Fluorhaltiga polymerer
20163090 Polymerer av halogenerade olefiner, i obearbetad form, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans
20164013 Polyacetaler, i obearbetad form
20164015 Polyetylenglykoler och andra polyeteralkoholer, i obearbetad form
20164020 Andra polyetrar, i obearbetad form, ej polyacetaler eller polyeteralkoholer
20164030 Epoxyhartser, i obearbetad form
20164040 Polykarbonater, i obearbetad form
20164050 Alkydhartser, i obearbetad form
20164062 Polyetentereftalat med en viskositetskvot av >= 78 ml/g
20164064 Annat polyetentereftalat
20164070 Andra polyestrar, omättade, obearbetade, i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)
20164080 Andra polyestrar, omättade, obearbetade, ej i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)
20164090 Polyestrar, mättade, i obearbetad form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat, andra omättade polyestrar)
20165130 Polypropen, i obearbetad form
20165150 Andra polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form, ej polypropen
20165230 Polymerer av vinylacetat, i vattendispersion, i obearbetad form
20165250 Polymerer av vinylacetat, ej i vattendispersion, i obearbetad form
20165270 Polymerer av vinylestrar och andra vinylpolymerer, i obearbetad form, ej polymerer av vinylacetat
20165350 Polymetylmetakrylat, i obearbetad form
20165390 Akrylpolymerer i obearbetad form, ej polymetylmetakrylat
20165450 Polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form
20165490 Polyamider, ej polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form
20165550 Karbamidplaster, tiokarbamidplaster, i obearbetad form
20165570 Melaminplaster, i obearbetad form
20165630 Aminoplaster i obearbetad form, ej karbamidplast, tiokarbamidplast och melaminplast
20165650 Fenoplaster, i obearbetad form
20165670 Polyuretaner, i obearbetad form
20165700 Silikoner i obearbetad form
20165920 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner osv. inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form
20165940 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form
20165960 Naturliga polymerer (t.ex alginsyra), modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), i obearbetad form
20165970 Jonbytare på basis av syntetiska eller naturliga polymerer, i obearbetad form
2016610010 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot
20171050 Latex
20171090 Syntetgummi, ej latex
20201130 Insektsbekämpningsmedel på basis av klorkolväten, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201140 Insektsbekämpningsmedel på basis av karbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201150 Insektsbekämpningsmedel på basis av fosfororganiska föreningar, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201160 Insektsbekämpningsmedel på basis av pyretroider, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201190 Annat insektsbekämpningsmedel
20201220 Ogräsbekämpningsmedel på basis av växthormoner med fenoxigrupp, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201230 Ogräsbekämpningsmedel på basis av triaziner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201240 Ogräsbekämpningsmedel på basis av amider, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201250 Ogräsbekämpningsmedel på basis av karbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201260 Ogräsbekämpningsmedel på basis av dinitroanilinderivat, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201270 Ogräsbekämpningsmedel på basis av karbamid-, uracil- eller sulfonylkarbamidderivat, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201290 Andra ogräsbekämpningsmedel för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar, ej på basis av fenoxifytohormoner, triaziner, amider, karbamater, dinitroanilinderivat, karbamid, uracil eller sulonylkarbamid
20201350 Groningshindrande medel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201370 Tillväxtreglerande medel för växter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201430 Desinfektionsmedel på basis av kvaternära ammoniumsalter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201450 Desinfektionsmedel på basis av halogenföreningar, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat
20201490 Desinfektionsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (ej på basis av kvaternära ammoniumsalter eller halogenföreningar)
20201515 Oorganiska svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201530 Svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av ditiokarbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201545 Svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av bensimidazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201560 Svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av triazoler och diazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201575 Svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av diaziner och morfoliner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201590 Andra svampbekämpningsmedel, bakteridödande medel och fröbehandlingsmedel (t.ex. captan)
20201930 Varor enligt HS 3808 som innehåller ett eller flera av följande ämnen: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2''-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO) och salter eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO) (metylparation); pentaklorfenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar
20201980 Bekämpningsmedel mot gnagare och andra skadedjursbekämpningsmedel, för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl. insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel, ogräsbekämpningsmedel och desinfektionsmedel)
20301150 Målningsfärger och lacker på basis av akryl- och vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium
20301170 Andra målningsfärger och lacker, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium
20301225 Målningsfärger och lacker på basis av polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt
20301229 Målningsfärger och lacker på basis av polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, ej sådana där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt
20301230 Målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt
20301250 Andra målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer
20301270 Målningsfärger och lacker: övriga lösningar
20301290 Andra målningsfärger och lacker, på basis av syntetiska polymerer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20302130 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas
20302150 Ej frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas
20302170 Flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor
20302213 Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på basis av torkande oljor
20302215 Kallvattenfärger, för färgning av läder
20302220 Beredda sickativ
20302230 Brons- och färgfolier
20302240 Pigment, inkl. i pulver och fjäll av metall, dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen i detaljhandelsförpackning
20302253 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel o.d.
20302255 Spackelfärger
20302260 Fönsterkitt, ej eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, väggar, innertak o.d.
20302273 Organiska lösnings- och spädningsmedel, inkl. färgborttagningsmedel, på basis av butylacetat
20302279 Organiska lösnings- och spädningsmedel, inkl. färgborttagningsmedel, ej på basis av butylacetat
20302350 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., förpackade i satser
20302370 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., ej förpackade i satser
20302450 Svart tidningstryckfärg
20302470 Icke-svarta tryckfärger
20411000 Glycerol (glycerin), rå, glycerolvatten och glycerollut
20412020 Ytaktiva ämnen, anjonaktiva, ej tvål och såpa
20412030 Ytaktiva ämnen, katjonaktiva, ej tvål och såpa
20412050 Ytaktiva ämnen, nonjonaktiva, ej tvål och såpa
20412090 Organiska ytaktiva ämnen, ej an-, kat- och nonjonaktiva, ej tvål och såpa
20413120 Tvål samt organiska ytaktiva produkter i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20413150 Tvål i form av flingor, granulat eller pulver
20413180 Tvål i andra former än stänger, kakor eller gjutna stycken, papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa e.d., flingor, granulat eller pulver
20413240 Ytaktiva preparat; även innehållande tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar (undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål)
20413250 Tvätt- och rengöringsmedel, med eller utan tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat
20413260 Ytaktiva preparat, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål
20413270 Tvätt- och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat
20414100 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel
20414270 Konstgjorda och beredda vaxer av polyetylenglykol
20414280 Konstgjorda och beredda vaxer (inklusive förseglingsvax) (utom polyetylenglykolvax)
20414330 Puts- och polermedel o.d. för skodon eller läder (ej konstgjorda eller beredda vaxer)
20414350 Puts- och polermedel o.d. för trägolv, trämöbler eller andra trävaror (ej konstgjorda eller beredda vaxer)
20414370 Puts- och polermedel o.d. för karosserier, ej metallpolermedel (ej konstgjorda eller beredda vaxer)
20414383 Puts- och polermedel o.d. för metallvaror
20414389 Övriga puts- och polermedel
20414400 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
20421150 Parfymer
20421170 Luktvatten
20421250 Preparat för läpp-makeup
20421270 Preparat för ögon-makeup
20421300 Preparat för manikyr eller pedikyr
20421400 Puder, även hoppressat (även talk)
20421500 Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel) (ej läkemedel, läpp- och ögonmakeup, preparat för manikyr eller pedikyr, puder och talk)
20421630 Schamponeringsmedel
20421650 Preparat för hårpermanentning
20421670 Hårsprayer
20421700 Hårvårdsmedel, ej medel för schamponering eller permanentning, ej hårsprayer
20421850 Tandrengöringsmedel (inkl. tandkräm och preparat för rengöring av tandproteser)
20421890 Preparat för mun- och tandhygien inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser, munvatten och munspray, tandtråd), ej tandkräm
20421915 Tvål samt organiska ytaktiva produkter för toalettbruk, i form av stänger e.d.
20421930 Organiska ytaktiva produkter och preparat för tvätt av huden; även innehållande tvål eller såpa, i förpackningar för försäljning i detaljhandeln
20421945 Rakkräm, rakvatten och rakbalsam o.d. (ej raktvål i block)
20421960 Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk
20421975 Parfymerat badsalt och andra badpreparat
20421990 Andra preparat för personligt bruk, parfymer, toalettartiklar, hårborttagningsmedel o.d.
20511130 Krut
20511150 Beredda sprängämnen, ej krut
20511250 Stubin
20511270 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel, även elektriska
20511300 Fyrverkeripjäser
20511400 Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar, ej fyrverkeripjäser
20512000 Tändstickor, exkl. bengaliska eldar och andra pyrotekniska artiklar
20521020 Kaseinlim
20521040 Benlim och andra lim av animaliskt ursprung, ej kaseinlim
20521060 Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
20521080 Lim och klister, beredda, andra produkter lämpliga att användas som lim eller klister, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20531020 Eteriska oljor
20531030 Resinoider
20531050 Koncentrat av eteriska oljor i fett, vatten från destillation av eteriska oljor o.d.
20531075 Blandningar av luktämnen av sådant slag som används i livsmedel
20531079 Blandningar av luktämnen, ej av sådant slag som används inom livsmedelsindustrin
20591130 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, oavsett material; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)
20591150 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, oavsett material; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)
20591170 Fotografiskt papper, fotografisk papp och textilvara; strålningskänsliga, oexponerade
20591200 Kemiska preparat för fotografiskt bruk, oblandade produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (ej lacker, lim, klister och liknande preparat)
20592000 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, kemiskt modifierade
20593000 Bläck, tusch o.d., ej tryckfärg
20594155 Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material med som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
20594157 Smörjmedel erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material
20594175 Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn, ej innehållande oljor från petroleum eller bituminösa mineral
20594179 Smörjmedel utan innehåll av oljor från petroleum eller bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material
20594250 Preparat för motverkande av knackning
20594270 Tillsatsmedel för smörjoljor
20594290 Tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor, ej antiknackmedel och tillsatsmedel för smörjoljor
20594330 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
20594350 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel
20595100 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen; hudpulver, inkl. gluteliner och prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, nukleoproteider, proteinisolat
20595210 Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även papper som impregnerats eller bestrukits med reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk
20595230 Modelleringspastor (även sådana avsedda för barn); dentalvax och avtrycksmassor för dentalt bruk; andra preparat för dentalt bruk på basis av gips
20595250 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater, brandsläckningsbomber
20595270 Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer
20595300 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken
20595400 Aktiverat kol
20595550 Appreturmedel på basis av stärkelse
20595570 Efterbehandlingsmedel o.d. för textilindustrin
20595580 Efterbehandlingsmedel o.d. för pappersindustrin
20595590 Andra appreturmedel och liknande produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
20595620 Betmedel för metaller
20595630 Beredda vulkningsacceleratorer
20595640 Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast
20595650 Antioxidanter och stabiliseringsmedel för gummi eller plast
20595660 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer
20595670 Blandningar av alkylbenzener och blandningar av alkylnaftalener, andra än i HS 27.07 eller 29.02
20595720 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
20595730 Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror
20595740 Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel
20595750 Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong
20595770 Sorbitol, ej D-glucitol
20595910 Jonbytare; getter för vakuumrör; petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror
20595920 Salter av träsyra; rått kalciumtartrat; rått kalciumcitrat; rostskyddsmedel innehållande aminer som aktiv beståndsdel
20595930 Sammansatta oorganiska lösnings- och spädningsmedel för klara lacker o.d.
20595940 Pannstensförhindrande medel o.d. preparat
20595953 Preparat för galvanoteknik
20595957 Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)
20595963 Kemiska produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk
20595965 Hjälpmedel för gjuterier (andra än beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor)
20595967 Preparat för impregnering av byggmaterial mot brand och vatten
20595971 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan
20595975 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat
20595993 Övriga kemiska produkter
20595997 Biobränslen (dieselersättning)
20596020 Kaseinater och andra kaseinderivat, ej kaseinlim
20596050 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat, ej äggalbumin
20596080 Gelatin och gelatinderivat; husbloss, ej kaseinlim eller benlim
2059990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av kemiska produkter (även kosmetiska o.d. preparat) och avskurna konstfibrer
20601110 Syntetstapelfibrer av aramider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601120 Fiberkabel och stapelfibrer av andra polyamider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601130 Fiberkabel och stapelfibrer av polyestrar, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601140 Fiberkabel och stapelfibrer av akryl, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601150 Fiberkabel och stapelfibrer av polypropen, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601190 Fiberkabel och stapelfibrer av annat syntetmaterial, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20601220 Högstyrkegarn av aramider (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)
20601240 Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider (utom sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt högstyrkegarn av aramider)
20601260 Högstyrkegarn av polyestrar (utom garn i detaljhandelsuppläggningar)
20601310 Textilfilamentgarn av polyamid, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20601320 Filamentgarn av polyamid för mattor, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20601330 Textilfilamentgarn av polyester, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20601340 Garn av polypropenfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20601350 Töjfibergarn, ej i detaljhandelsuppläggningar
20601390 Annat garn av syntetfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20601420 Monofilament av polypropen med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom töjfibergarn)
20601440 Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom monofilament av polypropen); remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm
20602120 Fiberkabel av regenatfilament och regenatstapelfibrer, av viskos (inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning)
20602140 Fiberkabel av regenatfilament, av acetat
20602190 Annan fiberkabel av regenatfilament och andra regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
20602200 Högstyrkegarn av viskos, ej i detaljhandelsuppläggningar (ej sytråd)
20602320 Garn av viskosfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)
20602340 Filamentgarn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)
20602390 Annat garn av regenatfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)
20602400 Monofilamentgarn av regenatmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex, och tvärmått om <= 1 mm; remsor o.d. av regenatmaterial om <= 5 mm
21101030 Salicylsyra och salter av salicylsyra
21101050 O-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra
21101070 Estrar av salicylsyra och salter av sådana estrar, ej av o-acetylsalicylsyra
21102010 Lysin och estrar av lysin, salter av dessa föreningar
21102020 Glutaminsyra och salter av glutaminsyra
21102040 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade
21102060 Acykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även acykliska karbamater)
21102070 Cykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även cykliska karbamater) (ej ureiner, derivat av ureiner eller salter av sådana föreningar)
21103117 Fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3<=-klor-6<=-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9<=-xanten]-3-on; 6<=-(N-etyl-p-toluidino)-2<=-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9<=-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton
21103119 Laktoner (exkl. fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3<=-klor-6<=-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9<=-xanten]-3-on; 6<=-(N-etyl-p-toluidino)-2<=-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9<=-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)
21103130 Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur
21103140 Hydantoin och derivat av hydantoin
21103155 Malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat och salter av malonylkarbamid
21103159 Föreningar med en pyramidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur, ej malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat av malonylkarbamid
21103170 Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur, ej melamin
21103180 Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, ej vidare kondenserade
21103200 Sulfonamider
21104000 Sockerarter, kemiskt rena, ej glukos o.d.; sockeretrar och salter av dessa m.m.
21105100 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning
21105200 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner
21105300 Glykosider och växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen
21105400 Antibiotika
21106020 Extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk
21106040 Övriga körtlar och andra organ eller ämnen och material för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (utom blod och extrakt av körtlar eller andra organ)
21106055 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; kulturer av mikroorganismer; toxiner (exkl. jäst)
21201130 Läkemedel innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i detaljhandelsförpackning
21201150 Läkemedel innehållande andra antibiotika, ej i detaljhandelsförpackning
21201160 Läkemedel innehållande penicilliner, streptomyciner eller derivat av dessa ämnen, i doser eller i detaljhandelsförpackning
21201180 Läkemedel innehållande andra antibiotika, i detaljhandelsförpackning
21201230 Läkemedel, ej antibiotika, innehållande insulin, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning
21201250 Läkemedel innehållande hormoner, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej antibiotika eller insulin, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning
21201260 Läkemedel innehållande insulin men inte antibiotika, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning
21201270 Läkemedel innehållande binjurebarkhormoner, samt derivat och strukturella analoger av dessa ämnen, föreliggande i avdelade doser eller för försäljning i detaljhandeln
21201310 Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat, ej i detaljhandelsförpackning
21201320 Andra läkemedel för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt HS 30.03, ej i detaljhandelsförpackning
21201340 Läkemedel innehållande alkaloider och alkaloidderivat, i detaljhandelsförpackning
21201360 Läkemedel innehållande vitaminer och provitaminer samt derivat eller blandningar av dessa ämnen med varandra, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning
21201380 Andra blandade eller oblandade läkemedel, i detaljhandelsförpackning, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
21202125 Immunsera, andra immunologiska produkter som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer och andra fraktioner av blod
21202145 Vacciner för människor
21202160 Vacciner för djur
21202200 Kemiska preventivmedel på basis hormoner eller spermiedödande ämnen
21202320 Blodgrupperingsreagens
21202340 Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel, diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk
21202420 Häftplåster och liknande artiklar; impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former för försäljning i detaljhandeln
21202430 Steril katgut
21202440 Vadd, förbandsgas o.d. med farmaceutiska preparat, i detaljhandelsförpackningar
21202460 Lådor, askar o.d. med utrustning för första förband
22111100 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till personbilar (även tävlingsbilar)
22111200 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på motorcyklar och cyklar
22111355 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till bussar och lastbilar med belastningsindex <= 121
22111357 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till bussar och lastbilar med belastningsindex > 121
22111370 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till luftfartyg
22111400 Däck av sådana slag som används på traktorer; nya däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi
22111530 Massiva däck av gummi; utbytbara slitbanor av gummi
22111550 Fälgband av gummi
22111570 Innerslangar av gummi
22111600 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck
22112030 Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på personbilar
22112050 Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på bussar och lastbilar
22112090 Regummerade däck, andra än massivdäck, även till luftfartyg (ej av sådana slag som används på personbilar, bussar och lastbilar)
22191000 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
22192013 Ovulkat gummi, med inblandning av kimrök eller kiseldioxid
22192019 Annat ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
22192030 Ovulkat gummi i andra former samt varor av ovulkat gummi (t.ex. stänger; rör; strängar; ringar och rondeller), exkl. slitbanor (ovulkade) för regummering av däck
22192050 Tråd och rep av mjukgummi
22192070 Plattor, duk och remsor av mjukgummi
22192083 Stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av poröst gummi
22192085 Plattor, duk och remsor av icke poröst gummi, avsett att användas till golvbeläggningsmaterial och mattor
22192087 Stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av icke poröst gummi
22193030 Rör och slangar av gummi, inte förstärkta
22193055 Rör och slangar av gummi, förstärkta med metall
22193057 Rör och slangar av gummi, förstärkta med textilmaterial
22193059 Rör och slangar av gummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med andra material än metall eller textil
22193070 Rör och slangar av gummi, försedda med kopplingsanordningar e.d.
22194030 Drivremmar av gummi, med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar
22194050 Transportband av gummi
22194070 Kuggremmar av gummi
22194090 Drivremmar av gummi, ej med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar (exkl. transportband, kuggremmar)
22195050 Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader, med en bredd av <= 20 cm
22195070 Gummibehandlade textilvävnader (exkl. klisterremsor med en bredd av <= 20 cm)
22196000 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi
22197120 Kondomer
22197130 Hygieniska och farmaceutiska artiklar av gummi (exkl. kondomer)
22197200 Golvbeläggningsmaterial och mattor av mjukgummi (ej poröst gummi)
22197310 Varor av poröst gummi
22197321 Radergummin av mjukgummi
22197323 Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi
22197330 Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara, av mjukgummi; andra uppblåsbara artiklar av mjukgummi
22197345 Delar av gummi förenat med metall, till traktorer och motorfordon
22197347 Formade/formgjutna gummiartiklar till traktorer och motorfordon
22197349 Delar av gummi förenat med metall (ej till traktorer och motorfordon)
22197350 Yttersulor och klackar av gummi
22197365 Andra varor av mjukgummi än till traktorer och motorfordon
22197379 Hårdgummi, avfall, skrot och pulver av hårdgummi samt varor av hårdgummi
2219810010 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat
22211050 Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av eten
22211070 Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av vinylklorid
22211090 Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast (ej av polymerer av eten eller av polymerer av vinylklorid)
22212130 Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast
22212153 Styva rör av polymerer av eten
22212155 Styva rör av polymerer av propen
22212157 Styva rör av polymerer av vinylklorid
22212170 Styva rör av plast (annan än polymerer av eten, propen, eller vinylklorid)
22212920 Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa, av plast
22212935 Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, ej försedda med kopplingsanordningar e.d.
22212937 Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärka eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d.
22212950 Rör och slangar av plast (ej konsttarmar, korvskinn, styva rör eller böjliga rör och slangar med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa)
22212970 Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast
22213010 Andra slag av plattor etc, inte förstärkta, av polymerer av eten, med en tjocklek av <= 0,125 mm
22213017 Andra slag av plattor etc, inte förstärkta, av polymerer av eten, med en tjocklek av > 0,125 mm
22213021 Andra slag av plattor etc. av polymerer av propen, med en tjocklek av <= 0,10 mm, biaxiellt orienterade
22213023 Andra slag av plattor etc. av polymerer av propen, med en tjocklek av <= 0,10 mm (exkl. biaxiellt orienterade)
22213026 Remsor av polymerer av propen, med en tjocklek av mer än 0,10 mm och en bredd av > 5 mm men <= 20 mm, av det slag som används för emballage (ej självhäftande varor)
22213030 Andra plattor etc., inte förstärkta o.d., av polymerer av styren
22213035 Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande >= 6 % mjukningsmedel, tjocklek <= 1 mm
22213036 Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande >= 6 % mjukningsmedel, tjocklek > 1 mm
22213037 Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande < 6 % mjukningsmedel, tjocklek <= 1 mm
22213038 Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande < 6 % mjukningsmedel, tjocklek > 1 mm
22213053 Plattor, duk, film, folier och remsor, inte förstärkta o.d., av polymetylmetakrylat
22213059 Plattor, duk, film, folier och remsor, inte förstärkta o.d., av akrylpolymerer (exkl. polymetylmetakrylat)
22213061 Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material
22213063 Plattor, duk, film, folier och remsor, av omättade polyestrar, inte förstärkta o.d.
22213065 Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av högst 0,35 mm
22213067 Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av mer än 0,35 mm
22213069 Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, av polykarbonater, polyetentereftalat, omättade polyestrar
22213070 Plattor, duk, film, folier och remsor, av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)
22213082 Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyamider, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material
22213086 Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyvinylbutyral, aminoplaster, fenoplaster eller polymerisationsprodukter, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)
22213090 Övriga plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918 och sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt KN 3006 10 30)
22214120 Porösa plattor, dukar, filmer, folier och remsor av polymerer av styren
22214130 Porösa plattor, dukar, filmer, folier och remsor av polymerer av vinylklorid
22214150 Porösa plattor, dukar, filmer, folier och remsor av polyuretaner
22214170 Porösa plattor, dukar, filmer, folier och remsor av cellulosaregenerat
22214180 Porösa plattor, dukar, filmer, folier och remsor av annan plast (exkl. polymerer av styren och vinylklorid, polyuretaner och cellulosaregenerat)
22214230 Plattor, dukar, filmer, folier och remsor (ej porösa), av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, polyestrar, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material
22214250 Andra slag av plattor, dukar, filmer, folier och remsor (ej porösa), av fenoplaster
22214275 Plattor, dukar, filmer, folier och remsor (ej porösa), av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, aminoplaster, högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor
22214279 Andra slag av plattor, dukar, filmer, folier och remsor, av polymerisationsprodukter
22214280 Andra slag av plattor, dukar, filmer, folier och remsor (ej porösa), av annan plast än av polymerisationsprodukter
22221100 Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar), av polymerer av eten
22221200 Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar), av plast (exkl. polymerer av eten)
22221300 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast
22221450 Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, med en rymd av <= 2 liter
22221470 Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, med en rymd av > 2 liter
22221910 Spolar, cops, bobiner o.d. av plast
22221920 Kapsyler för flaskor, av plast
22221930 Proppar, lock och andra förslutningsartiklar av plast (exkl. kapsyler för flaskor)
22221950 Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast (exkl. askar, lådor, häckar och liknande artiklar; säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar; damejeanner, flaskor, kannor o.d.; spolar, spindlar, bobiner o.d.; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar)
22231155 Golvbeläggningsmaterial i rullar/plattor, vägg- eller takbeklädnad bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid
22231159 Andra golvbeläggningsmaterial eller vägg- eller takbeklädnad av polymerer av vinylklorid
22231190 Golvbeläggningsmaterial i rullar/plattor, vägg- eller takbeklädnad, i plast (exkl. polymerer av vinylklorid)
22231250 Badkar, duschkar och tvättställ, av plast
22231270 Sitsar och lock till toalettstolar, av plast
22231290 Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (exkl. badkar, duschkar, tvättställ, sitsar och lock till toalettstolar)
22231300 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av > 300 l, av plast
22231450 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av plast
22231470 Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar, av plast
22231500 Linoleum, golvbeläggning med överdrag eller beläggning på bärare av textil, utom mattor och plattor av linoleummassa
22231950 Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning, av plast
22231990 Konstruktioner för användning till golv, väggar, tak och liknande, av plast; takrännor och tillbehör till takrännor av plast; balkonger, räcken, staket, grindar och liknande av plast; hyllkonstruktioner av plast i stort format och i delar, avsedda för sammansättning och permanent installering i t.ex. butiker, verkstäder eller varumagasin; utsmyckningsdetaljer av plast för byggnader, t.ex. kupoler och liknande
22232000 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader, av plast
22291000 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, regnkappor, förkläden, bälten och haklappar för spädbarn), av plast, ej huvudbonader
22292130 Självhäftande remsor av plast som överdragists med ovulkat naturgummi eller syntetgummi, i rullar med en bredd av <= 20 cm
22292140 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm (exkl. remsor som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi)
22292240 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar med en bredd av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)
22292320 Bords- och köksartiklar, av plast
22292340 Hushållsartiklar och toalettartiklar av plast (exkl. bords- och köksartiklar samt badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar)
22292400 Delar till lampor och belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning, av plast
22292500 Kontors- och skolartiklar, av plast (inkl. brevpressar, brevknivar, skrivunderlägg, pennställ och bokmärken)
22292610 Beslag till möbler, karosserier o.d., av plast
22292620 Statyetter och andra prydnadsartiklar, av plast (inkl. foto- och bildramar o.d.)
22292630 Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till avloppsledningar, av plast
22292910 Kammar, hårspännen o.d. av hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)
22292915 Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar
22292920 Yttersulor och klackar av plast
22292950 Andra varor tillverkade av duk
22292990 Andra varor av plast eller annat material
2229900090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av plast- och gummivaror
22299110 Plastdelar till maskiner, apparater och mekaniska redskap, ej förbränningskolvmotorer eller gasturbiner
22299125 Plastdelar för apparater enligt HS 85.09 och 85.16
22299127 Plastdelar till skivspelare, kassettspelare, bandspelare, andra apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler, exkl. pickuper
22299130 Plastdelar till apparater enligt HS 85.25–85.28
22299140 Plastprodukter ingående som delar i apparater i HS 85.35 - 85.37 och 85.42
22299150 Plastprodukter vilka ingår som delar i tåg- eller spårvagnslokomotiv eller spårtillbehör, mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
22299160 Plastdelar och plasttillbehör till fordon (ej lokomotiv eller rullande materiel)
22299180 Plastdelar till luftfartyg och rymdfarkoster
22299193 Plastdelar till elektriska anordningar och apparater, apparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television
22299197 Plastdelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater
23111110 Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
23111130 Planglas eller profilglas med trådinlägg (”trådglas”), gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
23111150 Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
23111212 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett icke reflekterande skikt
23111214 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, med en tjocklek av <= 3,5 mm
23111217 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm
23111230 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat
23111290 Annat flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas
23121150 Optiskt glas enligt HS 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, graverat, borrat etc.
23121190 Annat glas enligt HS 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, graverat, borrat etc.
23121210 Säkerhetsglas, härdat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
23121230 Annat säkerhetsglas, härdat
23121250 Säkerhetsglas, laminerat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
23121270 Annat säkerhetsglas, laminerat
23121330 Isolerrutor av glas, flerväggiga
23121350 Backspeglar för fordon, av glas
23121390 Andra speglar av glas, oinramade eller inramade
23131110 Konserveringsburkar samt proppar, lock och andra tillslutningsanordningar, av glas (inkl. proppar och andra tillslutningsanordningar av alla slags material som följer med den behållare de är avsedda för)
23131120 Behållare tillverkade av glasrör (undantaget konserveringsburkar)
23131130 Glasbehållare med en nominell rymd av >= 2,5 liter (undantaget konserveringsburkar)
23131140 Flaskor av ofärgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (undantaget flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)
23131150 Flaskor av färgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (undantaget flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)
23131160 Glasbehållare för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 2,5 liter (undantaget flaskor; flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; glasvaror för hushållsbruk; termosflaskor och termoskärl)
23131170 Glasbehållare för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd av < 2,5 liter
23131180 Glasbehållare med en nominell rymd av < 2,5 liter, för transport eller förpackning av varor (undantaget för drycker och livsmedel; för farmaceutiska produkter; behållare tillverkade av glasrör)
23131220 Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, framställda för hand
23131240 Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, maskinellt framställda
23131260 Dricksglas (utom dricksglas på fot och varor av glaskeramiskt material eller blykristall) av härdat glas
23131290 Andra dricksglas
23131310 Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, framställda för hand, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas
23131330 Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, maskinellt framställda, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas
23131350 Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C, ej av glaskeramiskt material, blykristall/härdat glas
23131360 Varor av glaskeramiskt material, som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål
23131390 Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av härdat glas
23131400 Glas till termosflaskor eller andra termoskärl (både färdigbearbetade och inte färdigbearbetade)
23141110 Glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm (glasfiberknippen)
23141130 Roving av glasfilament
23141150 Fiberband; garn och huggen fiber av glasfilament (utom glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm)
23141162 Armeringsmattor av glasfilament
23141167 Tunn duk av glasfilament
23141170 Varor av glasstapelfibrer
23141217 Armeringsmattor av glasfibrer (glasull)
23141237 Tunn duk av glasfibrer (glasull)
23141250 Filt, plattor och liknande icke vävda produkter av glasfibrer
23141297 Glasfiber, inkl. glasull, och varor av glasfiber (exkl. stapelfibrer, roving, garn och huggna fibrer, vävda produkter, inkl. band, tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, mineralull och varor av mineralull, elektriska isolatorer eller delar därav, optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar, borstar av glasfibrer samt dockperuker)
23191110 Glasmassa (utom glas i form av pulver, korn eller flingor)
23191130 Glas i form av kulor, stänger och stavar, obearbetat (utom glaskulor som leksaker eller som har slipats efter tillformning, som används som proppar i flaskor, reflexpärlor av glas med en diameter av högst 1 mm)
23191150 Glas i form av rör, obearbetat (även rör där fluorescerande material tillsatts glasmassan), ej rör vars insida belagts med fluorescerande material
23191200 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av glas, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner
23192100 Öppna glashöljen till elektriska lampor, katodstrålerör och liknande
23192200 Urglas och glasögonglas, inte optiskt bearbetade
23192330 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade
23192350 Ampuller av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor
23192400 Delar till belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, av glas
23192500 Elektriska isolatorer av glas (ej isolerdetaljer (andra än isolatorer) för elektriska maskiner eller apparater)
23192640 Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas, inte optiskt bearbetade; glastärningar och andra små glasbitar för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål, utom färdiga paneler och andra dekorationsföremål, framställda av mosaiktärningar
23192670 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädel- och halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas
23192690 Andra varor av glas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
23201100 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, med undantag av filterplattor innehållande kiselgur och kvarts
23201210 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent av MgO, CaO eller Cr2O3, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, ej rör
23201233 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent Al2O3 och/eller SiO2: >= 93 viktprocent kiseldioxid (SiO2)
23201235 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 7 viktprocent men < 45 viktprocent aluminiumoxid (Al2O3), men > 50 viktprocent kombinerat med kiseldioxid
23201237 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent SiO2 och/eller Al2O3: andra
23201290 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
23201300 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar (även eldfast plast, stampmassa, sprutbetongblandningar), ej kolhaltiga massor
23201410 Varor innehållande magnesit, dolomit eller kromit (även i tegelstensform och andra former, proberstenar för probering av ädelmetaller, gatsten och gångbaneplattor), ej eldfasta varor
23201430 Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 25 viktprocent grafit eller annat slag av kol
23201455 Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: < 45 viktprocent aluminiumoxid
23201459 Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: >= 45 viktprocent aluminiumoxid
23201490 Övriga eldfasta keramiska varor
23311010 Oglaserade mosaikplattor och -bitar o.d., av keramiskt material, med en yta av < 49 cm²
23311020 Glaserade mosaikplattor och -bitar o.d., av keramiskt material, med en yta av < 49 cm²
23311050 Oglaserade stenar och plattor av keramik eller stengods, plattor för eldstäder samt väggplattor; oglaserade mosaikbitar av keramik eller stengods, även på underlag
23311071 Glaserade dubbla plattor avsedda att klyvas, av keramiskt material
23311073 Glaserade stenar och plattor av stengods, plattor för eldstäder samt väggplattor, med framsida > 90 cm²
23311075 Glaserade stenar och plattor av fajans eller keramik, plattor för eldstäder samt väggplattor, med framsida > 90 cm²
23311079 Glaserade stenar och plattor, plattor för eldstäder samt väggplattor, utom dubbla plattor avsedda att klyvas, stenar och plattor av stengods, fajans eller keramik med en framsida inte överstigande 90 cm²
23321110 Murtegel, av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)
23321130 Bjälklagstegel, håltegel och liknande av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)
23321250 Takpannor av keramiskt material
23321270 Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror av keramiskt material, ej rör och rännor o.d.
23321300 Ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material
23411130 Bords- och köksartiklar av porslin (utom elektriska värmeapparater, kaffe- och kryddkvarnar med arbetande delar av metall)
23411150 Andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av porslin
23411210 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av vanligt lergods
23411230 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av stengods
23411250 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av fajans eller keramik
23411290 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av annat material
23411330 Statyetter och andra prydnadsföremål av porslin
23411350 Statyetter och andra prydnadsföremål, av keramiskt material
23421030 Diskhoar, tvättställ, badkar, och liknande sanitetsartiklar för installation, av porslin
23421050 Andra diskhoar, tvättställ, badkar och liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material
23431030 Elektriska isolatorer av keramiskt material (exkl. isolerdetaljer)
23431050 Isolerdetaljer av keramiskt material för elektriskt bruk
23441100 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk av porslin
23441210 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin
23441230 Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, ej av metall
23491100 Hoar, kar och liknande behållare inom lantbruket samt krukor, burkar och liknande, av keramiskt material
23491230 Andra produkter av porslin, t.ex. kakelugnar, delar till kaminer och eldstäder, skyltar, blomkrukor, beslag, skyltar/motiv för butiker, luftfuktare för värmeelement
23491250 Övriga produkter av keramiskt material (exkl. porslin)
23511100 Cementklinker
23511210 Portlandcement
23511290 Annan hydraulisk cement
23521033 Osläckt kalk
23521035 Släckt kalk
23521050 Hydraulisk kalk
23522000 Bränd gips eller kalciumsulfat (även för användning i byggnader, för bestrykning av vävda tyger eller papper, för tandvård)
23523030 Dolomit, bränd och sinterdolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
23523050 Dolomit (inkl. tjärdolomit), i form av stampmassa
23611130 Block och murstenar för byggnader av cement, betong eller konstgjord sten
23611150 Takpannor, plattor och liknande varor av cement, betong eller konstgjord sten, ej block och murstenar för byggnader
23611200 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten av cement, betong eller konstgjord sten,
23612000 Monteringsfärdiga byggnader av betong
23621050 Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips
23621090 Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, ej överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips
23631000 Färdigblandad betong
23641000 Fabrikstillverkat murbruk
23651100 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel
23651220 Varor av asbestcement, cellulosacement och liknande fiberblandningar (asbest, cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer) samt cement eller andra hydrauliska bindemedel innehållande asbest
23651240 Plattor, skivor och liknande varor av cellulosacement och liknande fiberblandningar (cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer osv.) samt cement eller andra hydrualiska bindemedel utan asbest
23651270 Varor av cellulosacement e.d. som inte innehåller asbest (exkl. plattor, skivor och liknande varor samt korrugerade plattor)
23691100 Övriga varor av gips eller av blandningar på basis av gips
23691930 Rör av cement, betong eller konstgjord sten
23691980 Varor av cement, betong eller konstgjord sten för andra ändamål än bygg- eller anläggningsarbeten (inkl. vaser, blomkrukor, utsmyckningsdetaljer för byggnader eller trädgårdar, statyer och andra dekorationer)
23701100 Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av marmor, travertin och alabaster, utom plattor, kuber och liknande artiklar med en största yta av < 7 cm², gatsten, kantsten, och trottoarsten
23701210 Gatsten, kantsten, och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)
23701230 Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver
23701260 Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av granit (utom plattor, kuber och liknande artiklar, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm, gatsten, kantsten, och trottoarsten)
23701270 Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten (utom granit eller skiffer, plattor; kuber och liknande artiklar, med en största yta av 7 cm²)
23701280 Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer
23911110 Kvarnstenar, defibrörstenar o.d., utan ställning
23911120 Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant, ej kvarnstenar, defibrörstenar o.d.
23911130 Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel med bindemedel av konstharts, förstärkt, ej kvarnstenar, defibrörstenar o.d.
23911140 Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel med bindemedel av konstharts, inte förstärkt, ej kvarnstenar, defibrörstenar o.d.
23911150 Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel med bindemedel av keramiskt material eller av silikater, ej kvarnstenar, defibrörstenar o.d.
23911190 Andra slipstenar och slipskivor, utan ställning; handverktyg för skärpning eller polering
23911230 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart textilvävnad
23911250 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart papper och papp
23911290 Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, ej på textilvävnad samt papper och papp
23991100 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade
23991255 Varor av asfalt eller liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar
23991290 Produkter baserade på bitumen, ej i rullar
23991310 Bituminös massa baserad på naturligt och artificiellt stenmaterial och bitumen eller naturasfalt som bindemedel
23991320 Förbituminiserat stenmaterial
23991400 Konstgjord grafit, kolloidal och halvkolloidal grafit, preparat på basis av dessa
23991500 Konstgjord korund, ej mekaniska blandningar
23991910 Slaggull, stenull och liknande mineralull, även blandade med varandra, i lös form eller i form av skivor eller rullar
23991920 Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material, även blandade med varandra
23991930 Andra blandningar och varor av värmeisolerande eller ljudisolerande material
23991950 Bearbetad glimmer och varor av glimmer
23991970 Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol
23991980 Varor av torv (även torvplattor, isoleringsmantlar och blomkrukor), ej textilvaror av torvfiber
23991990 Övriga varor av sten eller andra mineraliska ämnen
2399990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av icke-metalliska mineraliska produkter
24101100 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former
24101215 Ferromangan
24101230 Ferrokisel
24101245 Ferrokiselmangan
24101260 Ferrokrom
24101275 Ferromolybden
24101290 Andra ferrolegeringar
24101300 Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former
24101410 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål
24101420 Omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål (utom produkter som har samma kemiska sammansättning som tackjärn, spegeljärn eller ferrolegeringar)
24102110 Platta halvfärdiga produkter (av olegerat stål)
24102121 Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av olegerat stål)
24102122 Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter inbegripet råämnen (av olegerat stål)
24102210 Platta halvfärdiga produkter (slabs) (av rostfritt stål)
24102221 Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av rostfritt stål)
24102222 Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av rostfritt stål)
24102310 Platta halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)
24102321 Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av legerat stål annat än rostfritt stål)
24102322 Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)
24103110 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar
24103130 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med reliefmönster direkt på grund av valsningsprocessen och produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm, utan reliefmönster (utom produkter valsade på fyra sidor eller i slutna spår med en bredd av högst 1 250 mm och en tjocklek av minst 4 mm)
24103150 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm (utom universalstål), ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, utan reliefmönster; valsade platta produkter av järn eller stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och vidare bearbetade men varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
24103210 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsade på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och en tjocklek av minst 4 mm, ej i ringar eller rullar, utan reliefmönster (s.k. universalstål)
24103230 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (utom s.k. universalstål)
24103310 Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för om-valsning, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)
24103320 Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)
24103330 Plattstål och plåt erhållna genom klippning av varmvalsat brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)
24103340 Plattstål och plåt erhållna vid ett reverservalsverk (kvartoplåt), med en bredd av minst 600 mm, och brett plattstål (av rostfritt stål)
24103410 Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för omvalsning, med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)
24103420 Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)
24103510 Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, i ringar eller rullar (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24103520 Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade
24103530 Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar (utom produkter överdragna med organiskt material, produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24103540 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom produkter av verktygsstål, snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24103550 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom pläterade produkter, produkter överdragna med zink eller produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24103600 Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24104110 Ej överdragen kallvalsad plåt, plattstål och band, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rostfritt stål
24104130 Elektroplåt och elektroband, ej slutgödgat, med en bredd av minst 600 mm
24104150 Elektroplåt och elektroband, kornen ej orienterade, med en bredd av minst 600 mm
24104200 Kallvalsad plåt, plattstål och brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)
24104300 Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24105110 Vitplåt, annan plåt och band överdragna med tenn inbegripet stål elektrolytiskt överdraget med krom
24105120 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg
24105130 Plåt och band överdragna med metall vid varmdoppning, med en bredd av minst 600 mm
24105140 Plåt överdragen med organiskt material med en bredd av minst 600 mm
24105150 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade
24105210 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24105230 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom produkter pläterade eller överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24105310 Elektroplåt och elektroband, kornen orienterade, med en bredd av minst 600 mm
24105330 Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, ej kornorienterade
24105410 Kallvalsat kluvet elektroband, kornen orienterade, av kisellegerat stål med en bredd av mindre än 600 mm
24105430 Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, ej kornorienterade
24105500 Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av mindre än 600 mm
24106110 Räfflad eller på annat sätt deformerad valstråd (av olegerat stål)
24106120 Valstråd av friskärande stål
24106130 Valstråd för armering (masknät/räfflad stång)
24106140 Valstråd för däckskord
24106190 Annan valstråd (av olegerat stål)
24106210 Varmvalsad armeringsstång
24106230 Varmvalsad stång av friskärande stål
24106250 Smidd stång av stål och varmvalsad stång (exkl. ihåligt borrstål) av olegerat stål (av annat är automatstål)
24106300 Varmvalsad valstråd i ringar eller rullar (av rostfritt stål)
24106410 Varmvalsad rundstång (av rostfritt stål)
24106430 Stänger av rostfritt stål, endast varmvalsade, endast varmdragna eller endast strängpressade (utom med runt tvärsnitt)
24106450 Smidd stång (av rostfritt stål)
24106470 Stänger av rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda produkter)
24106510 Varmvalsade stänger av snabbstål i oregelbundet upprullade ringar
24106530 Varmvalsade stänger av kiselmanganstål i oregelbundet upprullade ringar
24106550 Varmvalsad valstråd (av lagerstål)
24106570 Varmvalsade stänger av legerat stål annat är rostfritt stål, i oregelbundet upprullade ringar (utom produkter av lagerstål, snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24106610 Varmvalsade stänger av snabbstål
24106620 Varmvalsade stänger av kiselmanganstål
24106630 Varmvalsade stänger av lagerstål
24106640 Varmvalsade stänger av verktygsstål
24106650 Varmvalsade stänger (utom ihåligt borrstål) av legerat stål (annat än rostfritt stål, verktygsstål, kiselmanganstål, lagerstål och snabbstål)
24106660 Stänger av legerat stål (annat än rostfritt stål), kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning), målade, belagda, pläterade eller vidare bearbetade
24106700 Ihåligt borrstål
24107110 U-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)
24107120 I-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)
24107130 H-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)
24107140 Andra öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av olegerat stål
24107200 Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av rostfritt stål
24107300 Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av annat legerat stål
24107410 Spont (av stål)
24107420 Svetsade och i kallt tillstånd tillformade profiler (av stål)
24107500 Järn- och spårvägsmaterial (av stål)
24201110 Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av rostfritt stål
24201150 Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av annat stål än rostfritt stål
24201210 Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål
24201250 Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av annat stål än rostfritt stål
24201310 Sömlösa rör med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)
24201330 Sömlösa precisionsrör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål
24201350 Sömlösa rör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål (utom precisionsrör)
24201370 Sömlösa rör med runt tvärsnitt, varmbehandlade, av annat stål än rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)
24201400 Sömlösa rör med annat än runt tvärsnitt och sömlösa ihåliga profiler, av stål
24202110 Längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål
24202150 Andra än längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål
24202200 Svetsade foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål
24202300 Svetsade rör med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör som används vid borrning efter olja eller gas)
24202400 Rör, nitade eller på liknande sätt förslutna, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör som används vid borrning efter olja eller gas och svetsade rör)
24203110 Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål
24203150 Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203210 Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål
24203250 Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203310 Svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör och borrör som används vid borrning efter olja eller gas)
24203340 Svetsade precisionsrör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203370 Varm- eller kallformade och svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203410 Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt tvärsnitt, av rostfritt stål
24203430 Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av högst 2 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203450 Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av mer än 2 mm, av annat stål än rostfritt stål
24203470 Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av annat stål än rostfritt stål
24203500 Rör, hopböjda utan fogning eller nitade, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas och andra svetsade rör)
24204010 Flänsar av stål, ej gjutna
24204030 Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra gängade förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)
24204050 Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra svetsade muffrör eller förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)
24204073 Knärör och böjar av stål, vid stumsvetsning, ej gjutna
24204075 Stumsvetsrördelar av stål, ej knärör och böjar, ej gjutna
24311010 Stång av olegerat automatstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning)
24311020 Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt (men inte rektangulärt) tvärsnitt
24311030 Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (men inte kvadratiskt) tvärsnitt
24311040 Annan stång av järn eller olegerat stål, kallformad eller kallbearbetad och vidarebearbetad, eller varmbearbetad och vidarebearbetad (ej varmvalsad, varmdragen eller varmpressad, ej vidarebearbetad utom pläterad, samt smidda produkter)
24311050 Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande >= 0,25 viktprocent kol
24311060 Profiler av järn eller olegerat stål (ej profilplåt), endast kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)
24312010 Stänger av snabbstål, kallformade eller kallbearbetade men inte vidare bearbetade, även vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda, halvbearbetade eller valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar); stänger av kiselmanganstål, endast kallformade eller kallbearbetade eller varmvalsade, inkl. vidare bearbetade (utom varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, endast pläterade, halvbearbetade produkter, valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)
24312020 Stång, innehållande 0,9 - 1,15 % kol, 0,5 - 2 % krom och, om befintligt <= 0,5 % molybden, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade/valsade platta produkter; varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)
24312030 Stång av verktygsstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)
24312040 Stång av legerat stål (ej rostfritt stål), kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), ej kiselmangan-, snabb- och verktygsstål
24312050 Profiler av annat legerat stål än rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)
24313000 Kalldragna stänger och massiva profiler av rostfritt stål
24321011 Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm
24321012 Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mer än 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm
24321014 Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm
24321016 Kallvalsat smalt band av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm
24321018 Kallvalsat smalt band av rostfritt stål (ej isolerat elektroband, korrugerat band med en kant räfflad eller avfasad), med en bredd av mindre än 600 mm
24321022 Kallvalsat kluvet band av olegerat stål och av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm
24321025 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, endast kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (”elektriskt”)
24321028 Kallvalsat kluvet band av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm
24321030 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24321040 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom på elektrolytisk väg och ej produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24321050 Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom produkter pläterade eller överdragna med zink och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)
24322010 Pläterat, kallvalsat smalt band av olegerat stål (ej isolerat elektroband), med en bredd av mindre än 600 mm
24322020 Stålplåt och band, varmdoppade eller metallöverdragna på elektrolytisk väg, med en bredd av mindre än 600 mm
24322030 Stålplåt, överdragen med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm
24322040 Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, metallöverdraget vid varmdoppning, med en bredd av mindre än 600 mm
24322050 Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, elektrolytiskt metallöverdraget, med en bredd av mindre än 600 mm
24322060 Kallvalsat kluvet band av stålplåt överdraget med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm
24331110 Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, ej överdragna
24331130 Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, överdragna med zink
24331150 Profiler av järn eller olegerat stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller inte vidare bearbetade än smidda, eller smidda, eller varmbearbetade på andra sätt och vidare bearbetade (utom från valsade platta produkter)
24331200 Profiler, kallformade, av rostfritt stål, framställda av platta produkter
24332000 Profilplåt av olegerat stål, kallprofilerad
24333000 Konstruktioner, enbart eller huvudsakligen av järn- eller stålplåt bestående av två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna (ej monterade eller monteringsfärdiga byggnader)
24341130 Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd
24341150 Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25 men < 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd
24341170 Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd
24341200 Tråd av rostfritt stål (utom mycket tunn, steril och rostfri kirurgisk suturtråd)
24341300 Tråd av legerat stål (ej rostfritt stål), utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd
24411030 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av pulver
24411050 Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver
24412030 Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt
24412050 Guld (inbegripet platinerat guld), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt
24412070 Monetärt guld (inbegripet platinerat guld)
24413030 Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver
24413050 Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)
24413070 Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina
24414000 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad
24415030 Oädel metall med plätering av silver, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad
24415050 Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad
24421130 Obearbetad aluminium, olegerad (utom pulver och fjäll)
24421154 Obearbetade aluminiumlegeringar (utom pulver och fjäll av aluminium)
24421200 Aluminiumoxid, ej konstgjord korund
24422100 Pulver och fjäll av aluminium (utom beredda pulver och fjäll för användning som färger o.d.)
24422230 Stång och profiler av aluminium (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)
24422250 Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av aluminiumlegeringar (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)
24422330 Tråd av olegerat aluminium (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)
24422350 Tråd av aluminiumlegeringar (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)
24422430 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm
24422450 Plåt och band av aluminiumlegeringar, med en tjocklek av > 0,2 mm
24422500 Folier av aluminium (ej förstärkningsmaterial), med en tjocklek av <= 0,2 mm
24422630 Rör av aluminium (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)
24422650 Rör av aluminumlegeringar (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)
24422670 Rördelar av aluminium (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej med kranar, ventiler och liknande, rörstativ, bultar och muttrar, klämmor)
2442310010 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium
2442320010 Avfall och skrot av aluminium
24431130 Obearbetat bly, raffinerat (utom pulver och fjäll av bly)
24431150 Obearbetat bly, innehållande antimon (utom pulver och fjäll av bly)
24431190 Obearbetat bly (utom raffinerat, obearbetat bly med antimon eller pulver och fjäll av bly)
24431230 Obearbetad zink, olegerad (utom stoft, pulver och fjäll av zink)
24431250 Obearbetad zink, zinklegeringar (utom stoft, pulver och fjäll av zink)
24431330 Obearbetat tenn, olegerat (utom pulver och fjäll av tenn)
24431350 Obearbetat tenn, tennlegeringar (utom pulver och fjäll av tenn)
24432100 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly (utom beredda pulver och fjäll av bly för användning som färger o.d., isolerat elektroband)
24432200 Stoft, pulver och fjäll av zink (utom stoft, pulver och fjäll av zink beredda för användning som färger o.d., zinkpelletar)
24432300 Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink
24432400 Stång, profiler och tråd av tenn
2443310010 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink och bly
2443320010 Avfall och skrot av bly, zink och tenn
24441100 Kopparskärsten, cementkoppar (utfälld koppar) (utom kopparpulver)
24441200 Oraffinerad koppar, kopparanoder för elektrolytisk raffinering (även blisterkoppar) (utom kopparplätering, anoder för elektroplätering)
24441330 Raffinerad koppar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor)
24441370 Kopparlegeringar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor); kopparförlegeringar (även legeringar som inte är lämpliga för valsning eller smidning) (utom kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor)
24442100 Pulver och fjäll av koppar, ej cementkoppar, pulver, fjäll och stoft som används vid beredning av t.ex. brons- eller guldfärger, (kemiska föreningar), raffinerat koppargranulat
24442200 Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av koppar och kopparlegeringar (utom stång och profiler som erhållits genom gjutning eller sintring, kopparvalstråd i ringar eller rullar)
24442330 Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av > 6 mm, och tråd av kopparlegeringar
24442350 Tråd av koppar, med ett största tvärmått av > 0,5 och <= 6 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)
24442370 Tråd av koppar, med ett största tvärmått av <= 0,5 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)
24442400 Plåt och band av koppar och kopparlegeringar, med en tjocklek av > 0,15 mm (utom expanderad metall av koppar, isolerat elektroband)
24442500 Folier av koppar (ej förstärkningsmaterial) med en tjocklek av <= 0,15 mm
24442630 Rör av koppar
24442650 Rördelar av koppar och kopparlegeringar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej bultar och muttrar för montering eller fästande av rör, rördelar med kranar, ventiler och liknande)
2444310010 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen koppar
2444320010 Kopparavfall och -skrot
24451100 Nickel i obearbetad form
24451200 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel (även orena nickeloxider, nickelspeiss och oren ferronickel)
24452100 Pulver och fjäll av nickel (utom nickeloxidsinter)
24452200 Stång, profiler och tråd av nickel och nickellegeringar (utom bearbetade stänger, profiler och tråd för användning i konstruktioner, isolerade elektriska stänger och tråd, lackad tråd)
24452300 Plåt, band och folier av nickel och nickellegeringar (utom expanderad metall)
24452400 Rör och rördelar av nickel
24453013 Volfram och varor av volfram, utom avfall och skrot
24453017 Molybden och varor av molybden, utom avfall och skrot
24453023 Tantal och varor av tantal, utom avfall och skrot
24453025 Magnesium och varor av magnesium, utom avfall och skrot
24453027 Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, utom avfall och skrot
24453030 Vismut och varor av vismut, inklusive avfall och skrot; kadmium och varor av kadmium, utom avfall och skrot
24453043 Titan och varor av titan, utom avfall och skrot
24453047 Zirkonium och varor av zirkonium, utom avfall och skrot; antimon och varor av antimon, utom avfall och skrot
24453055 Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)
24453057 Mangan och varor av mangan, inklusive avfall och skrot; kermeter och varor av kermeter, inklusive avfall och skrot
2445410010 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen vanadin eller andra metaller eller metallföreningar icke hänförliga till annorstädes
2445420010 Avfall och skrot av nickel
24511110 Delar av aducerat gjutjärn till fordon, förbränningskolvmotorer och andra maskiner, apparater och mekaniska redskap
24511190 Delar av aducerat gjutjärn för annan användning
24511210 Delar av segjärn till fordon
24511220 Delar av segjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
24511240 Andra delar av segjärn till förbränningskolvmotorer och maskinelement
24511250 Delar av segjärn till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)
24511290 Delar av segjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater
24511310 Delar av gråjärn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)
24511320 Delar av gråjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
24511340 Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av annat gjutjärn än segjärn
24511350 Delar av gråjärn till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)
24511390 Delar av gråjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater
24512000 Rör och ihåliga profiler av gjutjärn, utom rör och ihåliga profiler som gjorts till identifierbara delar av varor, t.ex. sektioner av centralvärmeelement och maskindelar
24513030 Rördelar av icke aducerat gjutjärn
24513050 Rördelar av aducerat gjutjärn
24521010 Stålgjutgods till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)
24521030 Stålgjutgods till lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
24521040 Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement
24521050 Stålgjutgods till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom kolvmotorer, turbojetmotorer, turbopropmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin
24521090 Stålgjutgods till lok/rullande materiel/delar till dessa, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater
24523000 Rördelar av gjutstål
24531010 Gjutgods av lättmetall till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)
24531020 Gjutgods av lättmetall till transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
24531040 Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement
24531050 Gjutgods av lättmetall till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin
24531090 Delar för annan användning
24541010 Gjutna delar av andra metaller än järn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, grensletruckar, truckar med lyft- eller hanteringsutrustning, vältar och ångvältar, schaktmaskiner osv.)
24541020 Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
24541040 Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement
24541050 Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)
24541090 Delar för annan användning
2490990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av metal (utom gjutningstjänster av metal)
25111030 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av järn eller stål
25111050 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av alumunium
25112100 Broar och brosektioner av järn eller stål
25112200 Torn och fackverksmaster av järn eller stål
25112310 Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d., även uppfordringsverk och överbyggnader, ställbara balkar för formarbete, rörställningar och liknande, av järn eller stål
25112350 Andra konstruktioner, huvudsakligen av plåt
25112355 Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbeten av järn eller stål samt järn- och stålkonstruktioner och delar därav, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (exkl. broar och brosektioner; torn; fackverksmaster; portar; dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar; material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. samt konstruktioner och delar därav som inte huvudsakligen är tillverkade av plåt)
25112370 Konstruktioner och delar till konstruktioner av aluminium, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
25121030 Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av järn eller stål
25121050 Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av aluminium
25211100 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål
25211200 Värmepannor för centraluppvärmning exkl. sådana enligt HS 84.02
25211300 Delar till värmepannor för centraluppvärmning
25291110 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål för gaser (exkl. komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)
25291120 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, med inre beklädnad eller värmeisolerade, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)
25291130 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, med inre beklädnad eller värmeisolerade)
25291150 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för fasta ämnen, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)
25291170 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (utom komprimerad eller till vätska förtätad gas) med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)
25291200 Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas
25301110 Vattenrörspannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)
25301150 Ångpannor och ånggeneratorer, inkl. hybridpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga, vattenrörspannor)
25301170 Hetvattenpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)
25301230 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt HS 84.02 eller 84.03
25301250 Kondensorer för ångmaskiner
25301330 Delar till ångpannor och hetvattenpannor
25301350 Delar till apparater enligt HS 8404.10 och 8404.20
25302100 Kärnreaktorer
25302200 Delar till kärnreaktorer
2540110020 Stridsvagnar och andra motor- drivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon
2540110040 Vapen för militärt bruk utom revolvrar, pistoler och stickvapen
25401230 Revolvrar och pistoler (exklusive eldvapen för militärt bruk, maskinpistoler, signalpistoler, skjutvapen för lös ammunition, slaktapparater, mynningsladdare, fjäder-, luft- eller gasdrivna vapen, vapenattrapper)
25401250 Hagelgevär, gevär, karbiner och mynningsladdare (inklusive ”punt guns” (överdimensionerade hagelvapen), kombinationsvapen med kul- och hagelpipa, käppgevär) (exklusive eldvapen för militärt bruk)
25401270 Eldvapen som verkar genom förbränning av en explosiv laddning, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans (exklusive eldvapen för militärt bruk)
25401290 Andra vapen (fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), (exklusive eldvapen för militärt bruk)
25401300 Patroner och annan ammunition och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, däribland hagel och förladdningar (utom vapen för militärt bruk)
2540136010 Patroner och patrondelar för vapen för militärt bruk)
2540138010 Ammunition och projektiler samt delar till sådana artiklar för militärt bruk, ej nämnda någon annanstans
25401400 Delar och tillbehör till revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och liknande artiklar
2540145010 Delar och tillbehör till vapen för militärt bruk
25501134 Friformsmidda järnhaltiga delar till transmissionaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar; varor enligt HS 73.26; delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (av frismidet stål)
25501137 Friformsmidda delar av icke-järnmetall till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin
25501151 Delar till fordon enligt HS 87 (kallpressning av stål)
25501152 Delar av kallpressat stål till transmissionaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar
25501153 Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (kallpressning av stål)
25501154 Delar av kallpressat stål till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer
25501156 Delar av kallpressat stål till elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television
25501157 Varor enligt HS 73.26; delar till fordon och maskiner för järnvägar och spårvägar samt fordon och luftfartyg enligt HS 86, 87, 88 (kallpressning av stål)
25501158 Delar till maskiner, apparater, redskap och fordon enligt HS 84, 85, 87, 88 och 90 (kallpressning av icke-järnmetall)
25501210 Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till andra fordon än lok och annan rullande materiel
25501220 Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
25501230 Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (sänksmidning av stål)
25501240 Delar till jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksmaskiner och tillbehör (sänksmidning av stål)
25501250 Sänksmidda delar av stål till taljor och lyftblock, vinschar och gångspel, domkrafter, gaffeltruckar och andra truckar samt icke självgående vagnar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor
25501260 Delar till maskinelement och apparater enligt HS 84.26, 84.29 och 84.30 (sänksmidning av stål)
25501270 Sänksmidda delar av stål till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner för byggindustrin
25501280 Sänksmidda delar av stål till lok eller annan rullande materiel, luftfartyg, rymdfarkoster, elektriska maskiner och apparater, optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll
25501290 Delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (sänksmidning av icke-järnmetall)
25501310 Delar till fordon, ej lok eller annan rullande materiel (formgivning av plattstål)
25501320 Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (formgivning av plattstål)
25501330 Delar till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer (formgivning av plattstål)
25501340 Delar till andra elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, till apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television (formgivning av plattstål)
25501350 Varor enligt HS 73.23, 73.26; delar av möbler enligt HS 94.03; delar av fordon och järnvägs- och spårvägsmateriel enligt HS 86; apparater enligt HS 90 (plåtformning av icke-järnmetall)
25501370 Hushållsartiklar, delar till maskinelement och apparater, möbler och fordon enligt HS 84, 85, 86, 88, 94 (plåtformning av icke-järnmetall)
25502020 Produkter av stål vid pulvermetallurgi
25502080 Delar till varor enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (framställda av icke järnmetall vid pulvermetallurgi)
25611130 Beläggning med metall genom nedsänkning i metallbad (galvanisering eller förtenning)
25611150 Beläggning med metall vid varmsprutning
25611170 Beläggning med zink, genom elektrolys
25611190 Beläggning med andra metaller än zink (nickel, koppar, krom, ädelmetaller etc.) genom elektrolys eller kemisk behandling
25611230 Beläggning av metall med plast (inkl. pulver)
25611250 Andra beläggningar (t.ex. fosfatering)
25612100 Värmebehandling av metall, exkl. beläggning med metall eller plast
25612230 Målning, lackering
25612250 Anodisering
25612270 Avdunstning i vakuum
25612290 Andra ytbehandlingar av metall
25621001 Svarvade metalldelar till kranar, ventiler och liknande artiklar
25621003 Svarvade metalldelar till maskiner och mekaniska apparater
25621005 Svarvade metalldelar till fordon (andra än lok och annan rullande materiel, tillverkade genom gjutning, smidning, pressning, prägling, valsning eller pulvermetallurgi)
25621007 Svarvade metalldelar till luftfartyg, rymdfarkoster och satelliter
25621009 Svarvade metalldelar till elektriska apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television
25621011 Svarvade metalldelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll
25621013 Svarvade metalldelar till artiklar enligt HS 73.26, 74.19, 76.16; svarvade metalldelar till fordon och apparater för fixering av järnvägsspår enligt HS 86
25622000 Metalldelar (andra än svarvade metalldelar)
25711120 Bordsknivar med fast blad av oädel metall, inkl. skaft (exkl. smörknivar och fiskknivar)
25711145 Knivar med fast blad av oädel metall inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk-, smör- och bordsknivar med fast blad samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)
25711160 Fällknivar
25711175 Blad och skaft av oädel metall till bordsknivar, fickknivar, inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk- och smörknivar samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)
25711190 Saxar och skär till saxar
25711230 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater samt delar till sådana artiklar (exkl. blad till rakhyvlar)
25711280 Blad till rakhyvlar (inkl. ämnen till rakblad i bandform)
25711330 Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt blad till sådana artiklar (utom elektriska pennvässare)
25711350 Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inkl. nagelfilar)
25711370 Skär- och klippverktyg, hårklippningsmaskiner och liknande
25711430 Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av rostfritt stål eller annan oädel metall
25711480 Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av oädel metall, försilvrade, förgyllda eller platinerade
25711500 Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen
25721130 Hänglås av oädel metall
25721150 Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall
25721170 Lås av sådana slag som används till möbler, av oädel metall
25721230 Cylinderlås som används till dörrar på byggnader, av oädel metall
25721250 Lås av oädel metall som används till dörrar på byggnader (utom cylinderlås)
25721270 Lås av oädel metall (utom hänglås och lås av sådana slag som används till motorfordon, till möbler eller till dörrar på byggnader)
25721330 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall (andra än till handväskor, portföljer och attachéväskor)
25721350 Nycklar, separat föreliggande, av oädel metall (inkl. grovt gjutna, smidda eller stansade nyckelämnen samt huvudnycklar)
25721370 Delar av oädel metall till hånglås och lås samt till knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås
25721410 Gångjärn av oädel metall
25721420 Länkrullar av oädel matall
25721430 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för motorfordon (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)
25721440 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för byggnader (ej gångjärn, länkrullar, lås, nycklar, titthål med optiska element eller dörreglar som manövreras med nyckel)
25721450 Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för möbler (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)
25721460 Andra beslag och liknande artiklar av oädel metall (utom för motorfordon, byggnader och möbler)
25721470 Automatiska dörrstängare, av oädel metall
25721480 Hatthyllor, hatthängare, konsoler, kapphängare, handdukshängare, borsthängare, nyckelhängare o.d., av oädel metall (ej kapphängare med möbelkaraktär)
25731010 Spadar och skyfflar
25731030 Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor
25731040 Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg (utom ishackor)
25731050 Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inkl. fjäderfäsaxar), som kan användas med en hand (utom sekatörliknande saxar med sekatörblad med ringar för fingrarna, beskärningsknivar)
25731055 Grepar och andra handverktyg och handredskap (exkl. fällknivar) av sådant slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
25731060 Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer
25732010 Handsågar (utom med inbyggd motor)
25732020 Bandsågsblad
25732030 Cirkelsågblad, med verksam del av stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar)
25732050 Cirkelsågblad, med verksam del av annan metall än stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar samt delar)
25732093 Raka sågblad för metallbearbetning
25732097 Sågblad med verksam del av oädel metall (exkl. blad för bandsåg, cirkelsåg, musiksåg)
25733013 Filar, raspar och liknande verktyg (exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner)
25733016 Tänger, inkl. avbitartänger samt pincetter för icke-medicinskt bruk och liknande handverktyg, av oädel metall
25733023 Plåtsaxar och liknande handverktyg
25733025 Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg, exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner, plåtsaxar av maskintyp, hålslag för kontorsbruk, biljettänger
25733033 Skruvnycklar (inkl. momentnycklar)
25733035 Skiftnycklar (inkl. momentnycklar)
25733037 Utbytbara hylsor till hylsnycklar
25733053 Borr- och gängverktyg, exkl. handverktyg med utbytbara verktyg, verktygsmaskiner eller maskindrivna handverktyg, tryckluftsmaskiner eller handverktyg med inbyggd motor
25733055 Hammare och släggor med verksam del av metall
25733057 Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för träbearbetning
25733063 Skruvmejslar
25733065 Verktyg och redskap för hushållsbruk
25733073 Andra verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och målare
25733077 Andra handverktyg och handredskap inkl. patrondrivna apparater för nitning, pluggning etc.
25733083 Blåslampor
25733085 Skruvstycken, skruvtvingar o.d.
25733087 Städ, transportabla smidesässjor, hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning (utom separata slipstenar o.d.)
25734014 Gängtappar, för metallbearbetning
25734016 Andra gängverktyg, för metallbearbetning
25734019 Andra gängverktyg eller gängtappar än för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25734023 Verktyg för borrning, exkl. för bergborrning, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25734025 Mur- och betongborrar med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)
25734027 Verktyg för borrning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg
25734031 Verktyg för borrning, för metallbearbetning med verksam del av snabbstål (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)
25734033 Verktyg för borrning, för metallbearbetning med verksam del av annat material än diamant, agglomererad diamant eller sintrad metallkarbid, ej med verksam del av snabbstål
25734035 Verktyg för borrning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för bergborrning, mur- och betongborrar, för metallbearbetning)
25734037 Verktyg för arborrning o.d. eller driftning med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för jordborrning)
25734044 Verktyg för arborrning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant
25734045 Andra verktyg för arborrning eller brotschning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för metallbearbetning, för jordborrning)
25734048 Verktyg för brotschning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant
25734050 Verktyg för fräsning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg
25734061 Skaftfräsar, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än sintrad metallkarbid
25734066 Verktyg för fräsning, gängfräsar, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller cermet (exkl. skaftfräsar)
25734069 Verktyg för fräsning, för annan bearbetning än metallbearbetning
25734071 Verktyg för svarvning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad matallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg
25734074 Verktyg för svarvning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än cermet
25734079 Verktyg för svarvning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)
25734081 Andra utbytbara verktyg enligt KN 8207, med verksam del av diamant
25734083 Klingor till skruvmejslar, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25734085 Verktyg för kuggskärning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25734087 Utbytbara verktyg för handverktyg med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg
25734089 Utbytbara verktyg av annat material
25735013 Formflaskor för metallgjuterier, bottenplattor till gjutformar samt gjutmodeller, ej av trä
25735015 Gjutformar av trä
25735020 Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av metall eller hårdmetall (utom kokiller)
25735030 Formar för metall eller hårdmetall (utom för sprut- eller pressgjutning)
25735050 Formar för glas
25735060 Formar för mineraliska ämnen
25735070 Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av gummi eller plast
25735080 Formar för gummi eller plast (utom för sprut- eller pressgjutning)
25736013 Verktyg för berg- eller jordborrning, med verksam del av kermet
25736018 Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, och delar till dessa, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller kermet
25736023 Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning av metall, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25736024 Dragskivor, för dragning eller utvinning av metall, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid eller kermet
25736033 Verktyg för pressning eller stansning, för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)
25736039 Verktyg för pressning eller stansning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)
25736043 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för metallbearbetning
25736045 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för träbearbetning
25736050 Knivar och skärstål av oädel metall för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin
25736063 Knivar och skärstål för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl. ristar för plogar, tallrikar för harvar)
25736065 Knivar och skärstål för andra maskiner eller mekaniska apparater
25736067 Vändskär av hårdmetall eller annan kermet, omonterade
25736090 Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller annan kermet (utom vändskär)
25911100 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, ej för gas, med en rymd av >= 50 och <= 300 l
25911200 Behållare av järn eller stål, ej för gas, med en rymd av < 50 l
2591990090 Reparation och underhåll av tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.l. behållare av metall, med en rymnd av <= 300 l
25921133 Konservburkar av det slag som används för mat, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål
25921135 Konservburkar av det slag som används för dryck, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål
25921150 Andra konservburkar, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål
25921210 Förpackningstuber av aluminium med en rymd av <= 300 liter, för alla slags ämnen utom komprimerad eller till vätska förtätad gas
25921240 Övriga fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom komprimerad eller till vätska förtätad gas (andra än förpackningstuber och behållare som används till aerosoler)
25921260 Behållare av sådant slag som används till aerosoler, av aluminium, med en rymd av <= 300 l
25921330 Kronkorkar, av oädel metall
25921350 Proppar, kapsyler och lock av bly eller aluminium, med en diameter av > 21 mm
25921370 Proppar, kapsyler och lock, av oädel metall (ej av bly, kronkorkar, proppar, kapsyler och lock av aluminium med en diameter av > 21 mm)
25931130 Tvinnad tråd, linor och kablar, av järn eller stål, utan elektrisk isolering (inkl. tvinnad tråd och vajer med eller utan kopplingsanordningar utan elektrisk isolering)
25931150 Flätade band, sling och liknande varor, av järn eller stål, utan elektrisk isolering
25931230 Taggtråd och taggtrådsstängsel av järn eller stål
25931250 Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, av koppar, utan elektrisk isolering, taggtråd och löst tvinnad dubbel tråd utan taggar, av sådant slag som används till stängsel, isolerade elektriska trådar och kablar
25931270 Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, av aluminium, utan elektrisk isolering, taggtråd och löst tvinnad dubbel tråd utan taggar, av sådant slag som används till stängsel, isolerade elektriska trådar och kablar
25931313 Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål
25931315 Vävda varor, även ändlösa band, av järn eller stål (med undantag för ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål)
25931320 Svetsade galler och nät (inkl. stängselnät), av tråd med ett tvärmått av >= 3 mm och med en maskstorlek av >= 100 cm², även på ett underlag av papper för användning vid cementering eller putsning
25931330 Svetsade galler och nät (inkl. stängselnät), som inte omfattas av HS 7314.20
25931343 Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, ej svetsade eller med överdrag av plast
25931345 Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, med överdrag av plast
25931350 Klippnät av järn eller stål
25931360 Duk (även ändlösa band), galler, nät och klippnät av koppar (inkl. kopparlegeringar)
25931400 Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor (andra än de enligt HS 83.05) och liknande varor, av järn, stål, koppar eller aluminium
25931510 Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning
25931530 Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet består av en legering med minst 2 viktprocent av vilken ädelmetall som helst)
25931550 Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning med låga (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet består av en legering med minst 2 viktprocent av vilken ädelmetall som helst)
25931570 Tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning (även delar)
25931613 Bladfjädrar och blad därtill, laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål
25931615 Bladfjädrar och blad därtill, ej laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål
25931617 Bladfjädrar och blad därtill, kallbearbetade, av järn eller stål
25931631 Skruvfjädrar, varmbearbetade, av järn eller stål
25931633 Tryckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål
25931635 Sträckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål
25931637 Skruvfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål (exkl. tryckfjädrar och sträckfjädrar)
25931653 Flata spiralfjädrar, av järn eller stål
25931655 Tallriksfjädrar, av järn eller stål
25931660 Fjädrar av järn eller stål (exkl. bladfjädrar och blad därtill, skruvfjädrar, flata spiralfjädrar, tallriksfjädrar)
25931680 Fjädrar av koppar (även kopparlegeringar) (exkl. urfjädrar)
25931710 Stolpkätting, av järn eller stål, utom sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, säkerhetskedjor för dörrar, lantmätarkedjor, bijouterier
25931724 Kedjor av järn eller stål med svetsade länkar (exkl. ledbultkedjor, snökedjor och stolpkättingar)
25931730 Snökedjor av järn eller stål, utom sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, säkerhetskedjor för dörrar, lantmätarkedjor
25931750 Kättingar och kedjor av järn eller stål, utom ledbultkedjor, snökedjor, stolpkätting och kedjor med svetsade länkar, sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, lantmätarkedjor
25931770 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av koppar
25931780 Delar till kedjor, av järn eller stål
25931800 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar för handarbete, av järn eller stål
25941113 Skruvar, svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm
25941115 Andra skruvar och bultar, av järn eller stål, för att fästa järnvägsmaterial
25941117 Skruvar och bultar utan huvud, av stål
25941123 Spårskruvar och krysskruvar, av rostfritt stål
25941125 Andra skruvar och bultar med huvud
25941127 Sexkantsskruvar av rostfritt stål
25941129 Andra sexkantsskruvar
25941131 Sexkantiga bultar av rostfritt stål, med huvud
25941133 Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av < 800 MPa (ej av rostfritt stål)
25941135 Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av >= 800 MPa (ej av rostfritt stål)
25941139 Bultar, av järn eller stål, med huvud (ej sexkantiga bultar)
25941153 Träskruvar av järn eller stål
25941157 Skruvkrokar och skruvöglor, av järn eller stål
25941173 Självgängande skruvar av rostfritt stål (exkl. gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)
25941175 Självgängande skruvar av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)
25941183 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med håldiameter av <= 6 mm
25941185 Muttrar av rostfritt stål (exkl. sådana svarvade av massivt material, med håldiameter av <= 6 mm)
25941187 Muttrar av järn eller stål (inkl. självlåsande muttrar) (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med håldiameter av <= 6 mm)
25941190 Övriga artiklar, av järn eller stål, med gängor
25941210 Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål
25941230 Underläggsbrickor av järn eller stål (exkl. fjäderbrickor och andra låsbrickor)
25941250 Nitar av järn eller stål (inkl. delvis ihåliga nitar) (exkl. rörnitar och tvåspetsnitar för alla slags ändamål)
25941270 Kilar, sprintar och saxsprintar och liknande varor utan gängor, av järn eller stål (exkl. underläggsbrickor, nitar)
25941310 Underläggsbrickor, nitar, kilar, sprintar o.d. varor, ogängade, av koppar
25941340 Skruvar, bultar och muttrar av koppar (undantaget spetsiga skruvspikar, skruvkorkar, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse/för att fungera som aktiv maskindel, skruvkrokar, öglor)
25941370 Övriga artiklar, av koppar, med gängor
25991110 Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål
25991127 Badkar, av järn eller stål
25991131 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål
25991135 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar
25991137 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium
25991217 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar av gjutjärn
25991225 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av rostfritt stål (exkl. matbestick)
25991237 Andra bords-, köks- och hushållsartiklar av järn eller stål (exkl. gjutjärn), emaljerade
25991245 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt (exkl. emaljerade)
25991253 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar
25991255 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, gjutna
25991257 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, andra
25991270 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger <= 10 kg, avsedda att användas för beredning eller servering av matvaror eller drycker
25991280 Stålull, diskbollar, putsvantar o.d, av järn eller stål
25992120 Armerade eller på annat sätt förstärkta kassaskåp, kassakistor samt dörrar till och förvaringsfack för kassavalv e.d., av oädel metall
25992170 Kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall
25992200 Dokumentskåp, kortregisterskåp o.d. och skrivbordsartiklar, av oädel metall
25992330 Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, av oädel metall
25992350 Häftklammer i staplar, av oädel metall, för kontorsbruk, tapetserar- eller möbelbruk eller emballering
25992370 Pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall
25992400 Statyetter, ramar, speglar och liknande prydnadsföremål, av oädel metall
25992530 Hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, till kläder, skodon, markiser, handväskor, reseffekter e.d., ej karbinhakar, nitar och tryckknappar
25992550 Rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall
25992570 Knäppen, byglar med knäppen o.d., av oädel metall
25992600 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar
25992910 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel
25992911 Ankare och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål
25992913 Varor av icke aducerat gjutjärn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
25992919 Gjutna varor av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
25992922 Smidda varor av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
25992925 Färdigbearbetade varor av järn- eller ståltråd, snaror och fällor etc., foderbindare, nosringar till djur, madrasskrokar, slaktkrokar, kakelkrokar, papperskorgar, ej lampskärmar
25992928 Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av metall (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar
25992929 Kammar, hårspännen o.d. av andra material än hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)
25992931 Stegar och trappstegar av järn eller stål (exkl. smidda varor)
25992933 Lastpallar och liknande artiklar av järn eller stål
25992935 Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål
25992937 Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, av järn eller stål (exkl. smidda varor)
25992945 Övriga varor av järn eller stål
25992955 Övriga varor av aluminium
25992958 Övriga varor av koppar
25992960 Övriga varor av tenn
25992972 Övriga varor av zink
25992974 Övriga varor av bly
25992979 Övriga varor av nickel
25992982 Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall
25992983 Böjliga slangar och rör, av järn eller stål (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar)
25992985 Böjliga slangar och rör, av oädel metall (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar, av järn eller stål)
25992987 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall (ej med belysning)
25992995 Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, av metall
2599990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av metallvaror (utom maskiner och apparater)
26111100 Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör
26111200 Magnetroner, klystroner och andra mikrovågsrör samt mottagarrör och förstärkarrör
26112120 Halvledardioder
26112150 Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer
26112180 Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs) av halvledartyp
26112220 Lysdioder
26112240 Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, solceller, fotodioder, fototransistorer o.d.
26112260 Halvledarkomponenter eller halvledarelement (utom ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, fotovoltaiska celler, tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs), transistorer, dioder och lysdioder)
26112280 Monterade piezoelektriska kristaller (inkl. kvarts, oscillatorer och resonatorer)
26113003 Integrerade multichipkretsar: processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar
26113006 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar
26113023 Integrerade multichipkretsar: minnen
26113027 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): dynamiska direktminnen (D-RAM)
26113034 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): statiska direktminnen (S-RAM) inklusive direktbuffertminnen (cache-RAM)
26113054 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROM)
26113065 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E²PROM), inklusive flash E²PROM
26113067 Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): andra minnen
26113080 Elektroniska integrerade kretsar: förstärkare
26113091 Övriga integrerade multichipkretsar
26113094 Övriga elektroniska integrerade kretsar
26114010 Pickuper för skivor eller mekaniskt inspelade ljudfilmer
26114040 Delar till katodstrålerör; delar till glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör
26114070 Delar till dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement och fotovoltaiska celler, lysdioder och monterade piezoelektriska kristaller
26114090 Delar till integrerade kretsar och mikrokretsar (utom kretsar bestående enbart av passiva element)
26121020 Mönsterkort (flerlagerskort)
26121050 Mönsterkort, med undantag för flerlagerskort
26121080 Passiva nät (inkl. nät med motstånd och/eller kondensatorer) (utom motståndsarrayer, kondensatorarrayer, kort med aktiva komponenter, hybrider)
26122000 Nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling
26123000 Smartkort
26201100 Bärbara datorer och handdatorer
26201200 Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till en dator eller ett datornät
26201300 Stationära datorer
26201400 Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system
26201500 Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter
26201640 Skrivare, kopieringsapparater och faxapparater som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk (utom tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar samt apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring)
26201650 Tangentbord
26201660 Andra in- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje
26201700 Monitorer och projektorer som huvudsakligen används i ett ADB-system
26201800 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk
26202100 Lagringsenheter
26202200 Icke-flyktiga halvledarminnen för upptagning av data från en yttre källa (t.ex. flashminneskort eller flashelektroniska minneskort), oinspelade
26203000 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling (utom nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling)
26204000 Delar och tillbehör till maskinerna enligt HS 84.71; delar och tillbehör som är lämpade att användas för maskiner enligt två eller flera av HS 84.69–84.72
2620900090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av datorer och informationsbehandlingsutrustning
26301100 Apparater för sändning av rundradio eller television, med inbyggd utrustning för mottagning
26301200 Apparater för sändning av rundradio eller television, utan inbyggd utrustning för mottagning
26301300 Televisionskameror (inkl. övervakningskameror) (utom videokameror)
26302100 Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar
26302200 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät
26302310 Basstationer
26302320 Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller återgivning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för uppkoppling och dirigering
26302330 Telefonapparater (utom för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar och telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät); bildtelefoner
26302340 Bärbara mottagare för personsökning
26302370 Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (såsom LAN och WAN), utom apparater för sändning eller mottagning enligt HS 84.43, 85.25, 85.27 eller 85.28
26303000 Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi
26304010 Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för montering i motorfordon, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 85.25–85.28
26304035 Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare för mottagning via satellit (inkl. rotorsystem) (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)
26304039 Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (inkl. rotorsystem) (utom för mottagning via satellit, antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)
26304040 Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa
26304050 Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inkl. inbyggda (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)
26304060 Andra antenner och delar till antenner, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 85.25–85.28
26304070 Skåp och lådor till sändare och mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, televisionskameror osv.; delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till televisionskameror, mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, och monitorer och projektorer (utom antenner, elektroniska komponenter och delar till monitorer och projektorer av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i en maskin för automatisk databehandling)
26305020 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för andra än motorfordon eller byggnader
26305080 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för byggnader
26401100 Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla
26401250 Rundradiomottagare, endast nätanslutna (utom till bilar)
26401270 Radiomottagare av sådana slag som används i motorfordon, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud
26401290 Övriga radiomottagare för motorfordon
26402020 Videotuners, för färgmottagning (utom sådana som omvandlar högfrekventa televisionssignaler)
26402040 Televisionsprojektorer för färgmottagning
26402090 Övriga televisionsmottagare, med eller utan inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler
26403100 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning
26403200 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning
26403300 Videokameror
26403420 Videoprojektorer
26403440 Videomonitorer med katodstrålerör, för färgmottagning
26403460 Videomonitorer med platt bildskärm, LCD, plasma osv., utan tuner, för färgmottagning (utan katodstrålerör)
26403480 Videomonitorer för svartvit eller annan enfärgad mottagning
26404100 Mikrofoner och mikrofonstativ (utom trådlösa mikrofoner med sändare)
26404235 Enstaka högtalare med hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)
26404237 Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare i samma hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)
26404239 Högtalare som inte är monterade i hölje (inkl. högtalardrivenheter, ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)
26404270 Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (utom pilothörlurar, telefoner, sladdlösa mikrofoner med sändare, hörapparater)
26404355 Tonfrekvensförstärkare för telefoni eller mätning (utom hög- eller mellanfrekvensförstärkare)
26404359 Tonfrekvensförstärkare med undantag för dem som används för telefoni eller mätning, ej hög- eller mellanfrekvensförstärkare, även hifi-förstärkare
26404370 Ljudförstärkningsanläggningar (inkl. högtalarsystem med mikrofon och högtalare)
26404400 Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi (utom bärbara mottagare för samtal eller personsökning och sådana som även har radiomottagare)
26405150 Ädel- eller halvädelstenar för stift till grammofoner
26405170 Andra delar och tillbehör till apparater enligt HS 85.19, 85.20, 85.21
26405180 Delar till apparater enligt HS 85.18
26405200 Delar till radiomottagare och radiosändare
26406050 Spelkonsoler (som inte drivs med pengar)
2640800090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av radio, televisionsapparater, ljud och video utrustning
26511120 Kompasser (inkl. magnetkompasser, gyrokompasser, fartygskompasser och GPS-kompasser)
26511150 Instrument och apparater för flyg- och rymdnavigering (andra än kompasser)
26511180 Andra navigationsinstrument, inkl. för navigering till sjöss och på floder (andra än kompasser och instrument för flyg- och rymdnavigering)
26511215 Elektroniska avståndsmätare, teodoliter, takymetrar samt instrument och apparater för fotogrammetri
26511235 Andra elektroniska instrument och apparater för meteorologi, hydrologi eller geofysik (ej kompasser)
26511239 Andra elektroniska instrument
26511270 Instrument och apparater för geodesi (inkl. fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, (med undantag av avvägningsinstrument och kompasser), utom elektroniska; avståndsmätare (utom elektroniska)
26512020 Radarapparater
26512050 Apparater för radionavigering (inkl. radiofyrar och radiobojar, mottagare, radiokompasser med flera antenner eller med en riktad ramantenn)
26512080 Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (inkl. för fartyg, radiostyrda luftfarkoster, raketer, robotar, leksaker och modellfartyg eller modellflygplan, för maskiner, för detonering i gruvor)
26513100 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter; delar och tillbehör
26513200 Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument
26513300 Mikrometrar, skjutmått och mätstockar (exkl. mätstockar utan inställningsanordning enligt HS 9031.80)
26514100 Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning
26514200 Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
26514310 Universalinstrument
26514330 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan registreringsanordning, elektroniska (utom universalinstrument och oscilloskoper och oscillografer)
26514355 Voltmetrar
26514359 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan registreringsanordning, ej elektroniska (ej universalinstrument, voltmetrar)
26514400 Instrument och apparater för telekommunikation
26514520 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter
26514530 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med inspelningsutrustning (utom förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet)
26514555 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, utan inspelningsutrustning, elektroniska (utom förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet)
26514559 Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter (ej elektroniska, universalinstrument, voltmetrar)
26515110 Termometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument (utom medicinska eller veterinära termometrar)
26515135 Elektroniska termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda
26515139 Övriga termometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda
26515150 Barometrar, inte kombinerade med andra instrument (inkl. höjdmätare, sympiesometrar)
26515175 Elektroniska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar
26515179 Andra än elektriska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar (inkl. hygrografer, termohygrografer, barotermohygrografer, aktinometrar, pagoskop; utom radiosonder för sondering av atmosfären)
26515235 Elektroniska genomströmningsmätare (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)
26515239 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå
26515255 Genomströmningsmätare, icke-elektroniska (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)
26515259 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå, icke-elektroniska
26515271 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors tryck
26515274 Icke-elektroniska manometrar av spiral- eller metallmembrantyp
26515279 Andra instrument för mätning och kontroll av tryck
26515283 Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning av vätskors tryck/strömning/nivå)
26515289 Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, ej elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning eller kontroll av vätskors tryck/strömning/nivå)
26515313 Gas- eller rökanalysapparater, elektroniska
26515319 Gas- eller rökanalysapparater, icke-elektroniska
26515320 Kromatografer och elektroforesinstrument
26515330 Spektrometrar, spektofoner och spektrografer som arbetar med optisk strålning
26515350 Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning
26515381 Elektroniska pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning och mätning av elektrokemiska storheter (inkl. för användning i laboratoriemiljö eller på fältet, användning för processövervakning eller -kontroll)
26515383 Andra elektroniska instrument och apparater
26515390 Övriga instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
26516100 Mikroskop, andra än optiska mikroskop, samt diffraktionskameror
26516210 Elektroniska maskiner och apparater för provning av mekaniska egenskaper hos metaller (utom maskiner och apparater för metallografiska undersökningar, instrument för att upptäcka defekter)
26516230 Icke elektroniska maskiner och apparater för provning av metaller
26516255 Elektroniska maskiner och apparater för provning av egenskaper hos material (ej metall)
26516259 Icke-elektroniska maskiner och apparater för provning av egenskaper hos material, t.ex. textilvaror, papper, papp, plast, trä, betong, gummi, läder/linoleum (ej metall)
26516330 Förbruknings- och produktionsmätare för gas (även kalibrerade)
26516350 Förbruknings- och produktionsmätare för vätska (även kalibrerade), ej pumpar
26516370 Förbruknings- och produktionsmätare för elektricitet (även kalibrerade), ej voltmetrar, amperemetrar, wattmetrar o.d.
26516430 Varvräknare, produktionsräknare, ingångsräknare, räkneapparater för biljard, taxametrar, vägmätare, stegräknare, handhållna räkneapparater, pulsräknare, instrument och apparater för mätning av korta tidsintervall
26516453 Hastighetsmätare för motorfordon
26516455 Takometrar
26516470 Stroboskop, inkl. kameror som är permanent inbyggda i stroboskopen
26516500 Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering
26516620 Provbänkar
26516630 Optiska instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, andra än i HS 90
26516650 Elektroniska instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll av geometriska storheter (inkl. komparatorer, koordinatmätmaskiner)
26516670 Andra elektroniska instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
26516683 Andra instrument, apparater och maskiner för mätning och kontroll av geometriska storheter
26516689 Icke-elektroniska maskiner och instrument för mätning (utom provbänkar, optiska instrument och apparater samt maskiner och instrument för balansering av mekaniska delar eller för mätning eller kontroll av geometriska storheter)
26517015 Elektroniska termostater++
26517019 Andra termostater
26517030 Tryckregulatorer (pressostater)
26517090 Övriga instrument och apparater för reglering
26518100 Delar till radarapparater och apparater för radionavigering
26518200 Delar och tillbehör till varor i 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26.51.5; mikrotomer; diverse andra delar
26518300 Delar och tillbehör till mikroskop och diffraktionskameror (utom optiska mikroskop)
26518433 Delar och tillbehör till elektricitetsmätare
26518435 Delar och tillbehör till gas- och vätskemätare
26518450 Delar och tillbehör till varor enligt HS 90.29
26518520 Delar och tillbehör till instrument och maskiner för automatisk reglering
26518550 Delar och tillbehör till instrument och apparater enligt HS 90.32
26518600 Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.11 och 26.51.62
2651910090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av optiska, foto-, medicinska apparater, apparater som mäter, kontrollerar, provar o.d.
26521100 Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall
26521200 Andra armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion
26521300 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
26521400 Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur
26522100 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
26522200 Andra urverk, kompletta och sammansatta
26522300 Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller delvis sammansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur, sammansatta
26522400 Råurverk (till fick- och armbandsur)
26522500 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta samt ofullständiga urverk, ej fick- eller armbandsur
26522600 Boetter till ur samt delar till sådana
26522700 Andra urdelar
26522810 Tidkontrollur, tidstämpelur
26522840 Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (exkl. ur enligt HS 9101–9105 samt tidkontrollur och tidstämpelur)
26522870 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor (inkl. strömställare som sluter/bryter kretsen till den elektriska apparaten)
26601115 Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (inkl. radiografi- och radioterapiapparater)
26601119 Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för annat bruk än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
26601130 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater
26601150 Röntgenrör (utom glashöljen till röntgenrör)
26601170 Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer inkl. delar till röntgenapparater enligt HS 90.22
26601230 Elektrokardiografer
26601280 Elektrodiagnostikapparater med undantag för elektrokardiografer
26601300 Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus för medicinskt och kirurgiskt bruk
26601433 Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör till sådana
26601439 Delar och tillbehör till hörapparater (utom till hörlurar, förstärkare o.d.)
26601450 Hjärtstimulatorer (pacemakers) dock inte delar och tillbehör till sådana
26701100 Optiskt bearbetade objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
26701250 Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
26701300 Digitala kameror
26701400 Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror (utom digitalkameror, stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar samt stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik)
26701500 Kinokameror för film
26701600 Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer
26701700 Blixtljusapparater (utom blixtlampor, blixtkuber o.d.); fotografiska förstoringsapparater; apparater för foto- eller kinolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar
26701800 Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
26701900 Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
26702153 Prismor, speglar och andra optiska element
26702155 Bearbetade optiska artiklar med undantag för objektiv och filter
26702170 Optiskt bearbetade objektiv av vilket material som helst (utom till kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater)
26702180 Skivor och plattor av polariserande material; optiskt bearbetade filter av alla slags material
26702230 Binokulära kikare (även för mörkerseende)
26702250 Instrument av sådana slag som teleskop med undantag för binokulära kikare
26702270 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
26702310 Kikarsikten för montering på vapen, periskop, kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument
26702330 Lasrar andra än laserdioder, ej för maskiner och apparater med inbyggd laser
26702390 Andra optiska instrument och apparater än i HS 90
26702410 Delar och tillbehör (inberipet stativ) till kikare osv.
26702430 Delar och tillbehör till optiska mikroskop enligt HS 90.11
26702500 Delar och tillbehör till optiska artiklar och instrument enligt HS 90.13
26801100 Magnetband och magnetskivor, oinspelade, för inspelning av ljud eller av andra fenomen
26801200 Optiska medier för inspelning av ljud eller andra fenomen (utom varor enligt HS 37), oinspelade
26801300 Andra inspelningsmedier, inkl. matriser för skivtillverkning
26801400 Kort med inbyggd magnetremsa
27111010 Motorer med en uteffekt av <= 37,5 W (inkl. synkronmotorer med en uteffekt av högst 18W)
27111030 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 37,5 W, men <= 750 W (utom startmotorer för förbränningsmotorer)
27111050 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 750 W men <= 75 kW
27111070 Likströmsmotorer och likstömsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kW, men <= 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)
27111090 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)
27112100 Universalmotorer med en uteffekt av > 37,5 W
27112230 Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av <= 750 W
27112250 Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av > 750 W
27112300 Växelströmsmotorer, flerfas med en uteffekt av <= 750 W
27112403 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 0,75 kW men <= 7,5 kW
27112405 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 7,5 kW men <= 37 kW
27112407 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37 kW men <= 75 kW
27112530 Växelströmsmotorer, flerfas, till framdragning av fordon (dragmotorer), med en uteffekt av > 75 kW
27112540 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW
27112560 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kW
27112590 Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 kW
27112610 Växelströmsgeneratorer med en uteffekt på <= 75 kVA
27112630 Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA
27112650 Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA
27112670 Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 750 kVA
27113110 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av <= 75 kVA
27113130 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA
27113150 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA
27113170 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 750 kVA
27113233 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av <= 7,5 kVA
27113235 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av > 7,5 kVA
27113250 Generatoraggregat (utom med förbränningskolvmotor med gnisttändning och avsedda för vindkraft)
27113270 Roterande elektriska omformare
27114120 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av <= 650 kVA
27114150 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 650 kVA men <= 10 000 kVA
27114180 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation med en normaleffekt av > 10 000 kVA
27114220 Transformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (även med spänningstransformatorer)
27114240 Andra transformatorer med en normaleffekt av <= 1 kVA
27114260 Andra transformatorer, med en normaleffekt av > 1 kVA men <= 16 kVA
27114330 Transformatorer med en uteffekt av > 16 kVA men <= 500 kVA
27114380 Transformatorer med en normaleffekt av > 500 kVA
27115013 Induktansspolar för gasurladdningslampor
27115015 Andra förkopplingsdon för gasurladdningslampor än induktansspolar
27115030 Likriktare (exkl. sådana som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)
27115033 Ackumulatorladdare
27115040 Generatorer för telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav
27115053 Växelriktare med en normaleffekt av <= 7,5 kVa
27115055 Växelriktare med en normaleffekt av > 7,5 kVa
27115070 Statiska omformare (utom polykristallina halvledarlikriktare, omformare särskilt utformade för svetsning, utan svetsutrustning, ackumulatorladdare, likriktare, växelriktare)
27115080 Induktansspolar (utom gnistinduktorer, avlänkningsspolar till katodstrålerör, till gasurladdningslampor)
27116100 Delar som passar maskiner enligt HS 85.01 eller 85.02
27116203 Ferritkärnor, till transformatorer och induktansspolar
27116205 Andra delar till transformatorer och induktansspolar än ferritkärnor
27116207 Delar till statiska omformare
27121010 Smältsäkringar till elektriska kretslopp med en driftspänning av > 1 kV
27121020 Automatiska brytare
27121030 Effektfrånskiljare och strömbrytare
27121040 Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfilter, driftspänning > 1 kV
27121090 Andra apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, driftspänning av > 1 000 V
27122130 Smältsäkringar till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 10 A
27122150 Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 10 A men <= 63 A
27122170 Andra smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A
27122230 Automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och med en strömstyrka av <= 63 A
27122250 Andra automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A
27122330 Elektriska artiklar för skyddandet av elektriska kretsar för en driftspäning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 16 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)
27122350 Elektriska artiklar för skyddandet av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 16 A men <= 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)
27122370 Elektriska artiklar för skyddandet av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)
27122433 Reläer till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av <= 2 A
27122435 Reläer till elektriska kretsar med driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av > 2 A
27122450 Reläer och kontakter för en driftspänning av > 60 V men <= 1 kV
27123130 Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator för en driftspänning av <= 1 kV
27123150 Styrsystem med programmerbara minnen för en driftspänning av <= 1 kV
27123170 Andra apparater för elektrisk styrning eller distribution av elektricitet för en driftspänning av <= 1 000 V
27123203 Styrskåp för numeriska styrsystem för en driftspänning av > 1 000 V men <= 72,5 kV
27123205 Styrskåp för numeriska styrsystem för en driftspänning av > 72,5 kV
27124030 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för apparater asedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inte försedda med apparater
27124090 Andra delar till enligt HS 85.35, 85.36, 85.37
27201100 Galvaniska element och batterier
27201200 Delar till galvaniska element och batterier (utom batterikol, till uppladdningsbara batterier)
27202100 Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer
27202200 Blyackumulatorer (exkl. startbatterier)
27202300 Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer
27202400 Delar till elektriska ackumulatorer, även separatorer
27311100 Optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar
27311200 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar (utom sådana som är gjorda av separat mantlade fibrer)
27321100 Lindningstråd för elektriskt bruk
27321200 Isolerad koaxialkabel och elektriska andra koaxialledare för data- och kontrolländamål, med eller utan kopplingsanordningar
27321340 Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V, med kopplingsanordningar
27321380 Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V, utan kopplingsanordningar
27321400 Isolerade elektriska ledare för en spänning av > 1000 V (utom lindningstråd, koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare, tändstiftskabelsatser och andra kablesatser av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg
27331100 Strömställare, för en driftspänning av <= 1 kV (inkl. tryckströmbrytare och vridströmbytare) (ej reläer)
27331200 Lamphållare för en driftspänning av <= 1 kV
27331310 Stickproppar och uttag för koaxialkablar, för en driftspänning av <= 1 kV
27331330 Stickproppar och uttag för tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV
27331350 Stickproppar och uttag för annat än koaxialkablar och tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV
27331360 Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV
27331370 Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar för en driftspänning av <= 1 kV
27331380 Andra apparater för anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 000 V
27331410 Kabelkanaler för elektriska ledningar, av plast
27331430 Isolerdetaljer av plast, för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, med undantag för elektriska isolatorer
27401100 S.k. sealed beam lamp units
27401250 Volframhalogenlampor av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus)
27401293 Volframhalogenlampor för en driftspänning av > 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)
27401295 Volframhalogenlampor för en driftspänning av <= 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)
27401300 Glödlampor med en effekt av <= 200 W och för en spänning av > 100 V, inkl. reflektorlampor (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, volframhalogenlampor och s.k. sealed beam lamp unit)
27401460 Glödlampor för motorcyklar eller andra motorfordon, exklusive s.k. sealed beam-lampor och volframhalogenlampor
27401490 Övriga glödlampor
27401510 Gasurladdninglampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor med två socklar
27401530 Gasurladdninglampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor
27401550 Andra gasurladdningslampor (utom sådana för utraviolett ljus)
27401570 Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor
27402100 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)
27402200 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor
27402300 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska
27402400 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d. (inkl. vägskyltar)
27402500 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder
27403100 Blixtlampor, blixtkuber o.d.
27403200 Julgransbelysning
27403300 Strålkastare, spotlights (även för scenbelysning, foto- eller filmstudior)
27403910 Elektrisk belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning för motorfordon (utom glödlampor eller gasurladdningslampor, s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus samt båglampor)
27403930 Elektriska belysningsartiklar, av plast och andra material, av ett slag som används till glödlampor och lysrör
27404100 Delar till elektriska glödlampor och gasurladdningslampor (inkl. s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor)
27404230 Delar till bärbara elektriska lampor med torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)
27404250 Delar (ej av glas eller plast) till elektriska belysningsartiklar
27511110 Kombinerade kyl- och frysskåp med separata dörrar
27511133 Kylskåp av hushållstyp (inkl. Kompressionskylskåp, elektriskt absorbtionskylskåp), (utom av inbyggnadsmodell)
27511135 Kompressionskylskåp av inbyggnadsmodell
27511150 Frysboxar med en rymd av <= 800 l
27511170 Frysskåp med en rymd av <= 900 l
27511200 Diskmaskiner av hushållstyp
27511300 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk
27511400 Filtar med elektrisk uppvärmning
27511530 Bords-, golv-, vägg- eller fönsterfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av <= 125 W
27511580 Ventilations- eller cirkulationskåpor med fläkt, med en horisontell sidlängd av <= 120 cm
27512123 Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l
27512125 Andra dammsugare med inbyggd elektrisk motor
27512170 Maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt- eller köksväxtsaftpressar, elektriska
27512190 Andra elektromekaniska hushållsapparater
27512200 Rakapparater, hårborttagningsapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor
27512310 Elektriska hårtorkar
27512330 Elektriska värmeappater för hårbehandling, inkl. locktänger, ej hårtorkar
27512350 Elektriska värmeapparater för handtorkning
27512370 Elektriska stryk- och pressjärn
27512410 Dammsugare, inkl. torr- och våtdammsugare (ej med inbyggd elektrisk motor)
27512430 Elektriska kaffe- eller tebryggare
27512450 Elektriska brödrostar, inkl. bordsugnar för att rosta bröd, potatis och andra mindre livsmedel
27512490 Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (utom för hårbehandling eller för torkning av händerna, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, varmvattenberedare och doppvärmare, stryk- och pressjärn, mikrovågsugnar, ugnar, spisar och kokplattor (kompletta), grillar och rostar, kaffe- och tebryggare samt brödrostar)
27512530 Genomströmningsvarmvattenberedare
27512560 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare (exkl. genomströmningsvarmvattenberedare)
27512630 Elektriska radiatorer för värmelagring
27512650 Elektriska radiatorer, konvektionsapparater och elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken med inbyggd fläkt
27512690 Andra elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken
27512700 Mikrovågsugnar för hushållsbruk
27512810 Spisar för hushållsbruk (omfattande >= en ugn och en häll), inkl. sådana som kombinerar el och gas
27512830 Elektriska kokplattor och hällar för hushållsbruk
27512850 Elektriska grillar och rostar för hushållsbruk
27512870 Elektriska ugnar för inbyggnad, för hushållsbruk
27512890 Elektriska ugnar, ej för inbyggnad, ej mikrovågsugnar, för hushållsbruk
27512900 Elektriska värmemotstånd, ej av kol
27513010 Delar till dammsugare
27513030 Delar till elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor (utom delar till dammsugare)
27513050 Delar till rakapparater och hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor
27513070 Delar till elektriska apparater enligt HS 85.16
27521113 Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas med ugn inkl. värmeledningsspisar, separata ugnar för både gas och annat bränsle
27521115 Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas, inkl. värmeledningsspisar, för både gas och annat bränsle, utan ugn
27521190 Andra icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, stål eller koppar
27521234 Hushållsapparater av järn eller stål för gas eller för både gas och annat bränsle som värmeelement (exkl. apparater för matlagning och tallriksvärmare)
27521250 Hushållsapparater av järn eller stål för flytande bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)
27521270 Apparater av järn eller stål för hushållsbruk, med fast bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)
27521300 Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av järn eller stål
27521400 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska
27522000 Delar till kaminer, spisar, grillar, gaskök, tallriksvärmare och liknande, icke elektriska apparater för hushållsbruk för gas eller flytande eller fast bränsle, av järn eller stål
27901150 Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål, antennförstärkare och andra elektriska maskiner och apparater, med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i HS 85 (utom solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning)
27901230 Elektriska isolatorer, undantaget dem av glas och keramik
27901280 Isolerdetaljer med undantag av isolatorer, för elektriska ändamål, ej av keramik och plast; elektriska isolatorer samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall,invändigt belagda med isolermaterial
27901330 Kolelektroder av sådana slag som används i ugnar
27901350 Kolelektroder, utom sådana som används i ugnar
27901370 Kolborstar
27901390 Artiklar av grafit eller annan kol för elektriskt ändamål (utom kolelektroder och kolborstar)
27902020 Signaltablåer med flytande kristaller (LCD)
27902050 Signaltablåer med flytande kristaller med lysdioder (LED)
27902080 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans
27903109 Elektriska lödkolvar och lödpistoler
27903118 Elektriska maskiner för lödning utom lödkolvar eller lödpistoler
27903145 Elektriska maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall
27903154 Hel- eller halvautomatiska maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svetsning med plasmaljusbåge) av metall
27903163 Andra maskiner och apparater för manuell svetsning av belagda elektroder
27903172 Andra maskiner och apparater för bågsvetsning
27903181 Övriga maskiner och apparater för lödning eller svetsning av metaller
27903191 Elektriska maskiner och apparater för svetsning av material av termoplast (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av halvledarkomponenter)
27903200 Delar till maskiner och apparater enligt HS 85 -15
27903330 Delar till elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakninsutrustning för järnvägar, spårvagnar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
27903350 Delar till apparater enligt HS 85.31
27903370 Övriga delar till elektriska maskiner och apparater med självständig funktion
27903390 Övriga elektriska delar till maskiner och apparater
27904010 Partikelacceleratorer
27904030 Signalgeneratorer
27904050 Elektromagnetiska kopplingar och bromsar (utom mekaniska, hydrauliska elller pneumatiska bromsar som styrs av elektromagnetiska anordningar)
27904060 Elektromagneter och elektromagnetiska lyftdon samt delar till sådana (utom för medicinskt bruk); magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar samt delar till sådana
27904070 Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning
27905100 Fasta kondensatorer som kan arbeta vid en reaktiv effekt av > 0,5 kVar
27905220 Fasta kondensatorer, elektriska, tantalkondensatorer, elektrolytkondensatorer med aluminium (utom faskompensatorer)
27905240 Övriga fasta kondensatorer, elektriska
27905300 Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer
27906035 Fasta elektriska motstånd för en effekt av <= 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)
27906037 Fasta elektriska motstånd för en effekt av > 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)
27906055 Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av <= 20 W
27906057 Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av > 20 W
27906080 Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp (utom värmemotstånd); variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar (utom trådlindade variabla motstånd samt värmemotstånd)
27907010 Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar
27907030 Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för vägar, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
27908100 Delar till elektriska kondensatorer, fasta eller variabla
27908200 Delar till elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar (utom värmemotstånd)
2790910090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av annan elektronisk utrustning (även belysningsarmatur)
28111100 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för fartygsdrift, utombordsmotorer
28111200 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift (inte utombordsmotorer); förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar (utom motorer till luftfartyg och fordonsmotorer med fram- och återgående kolvar)
28111311 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, <= 200 kW
28111315 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, > 200 kW men <= 1 000 kW
28111319 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, > 1 000 kW
28111320 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer) för spårfordon
28111331 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), <= 15 kW
28111333 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 15 men <= 30 kW
28111335 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 30 men <= 50 kW
28111337 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 50 men <= 100 kW
28111353 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 100 men <= 200 kW
28111355 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 200 men <= 300 kW
28111357 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 300 men <=500 kW
28111373 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 500 men <= 1 000 kW
28111375 Förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning (diesel- eller semidieselmotorer), > 1 000 kW
28112160 Ångturbiner
28112200 Hydrauliska turbiner och vattenhjul
28112300 Gasturbinmotorer, ej turbojet- eller turbopropmotorer
28112400 Generatoraggregat avsedda för vindkraft
28113100 Delar till ångturbiner
28113200 Delar, inkl regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul
28113300 Delar till gasturbiner utom till turbojet- eller turbopropmotorer
28114100 Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning (exkl. flygplansmotorer)
28114200 Delar till förbränningskolvmotorer med kompressionstärkning
28121130 Hydrauliska cylindrar
28121180 Tryckluftsmotorer, linjärt arbetande (inkl. cylindrar)
28121200 Roterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer
28121320 Hydrauliska kolvpumpar
28121350 Hydrauliska kugghjulspumpar
28121380 Hydrauliska vingpumpar
28121420 Pneumatiska filter, regulatorer och smörjanordningar
28121450 Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
28121480 Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
28121530 Hydrauliska axialkolvpumpar
28121580 Hydrauliska pumpar (andra än axial-, kolv-, kugghjuls- vätskeringspumpar)
28121630 Hydrauliska system (hydraulaggregat med ställdon)
28121680 Hydrauliska system (hydraulaggregat utom ställdon)
28122000 Delar till hydraulik- och pneumatikprodukter
28131105 Bränsle- eller oljepumpar
28131125 Vätskepumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning, ej för bränsle eller smörjmedel
28131145 Deplacementpumpar eller handpumpar
28131165 Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer
28131185 Betongpumpar
28131220 Kolv- eller membranpumpar, doseringspumpar
28131250 Raka kolvpumpar
28131280 Membranpumpar
28131320 Roterande förbränningspumpar, kugghjulspumpar
28131340 Roterande förträngningspumpar, vingpumpar
28131360 Roterande förträngningspumpar, skruvpumpar
28131380 Roterande förträngningspumpar, (inkl. peristaltiska pumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar) (utom hydraliska enheter, kugghjulspumpar, vingpumpar, skruvpumpar)
28131413 Centrifugalpumpar för länsning och avloppsvatten, enstegs, dränkbara
28131415 Centrifugalpumpar, flerstegs, dränkbara
28131417 Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattenanläggningar
28131420 Centrifugalpumpar med utloppsanslutning <= 15 mm i diameter
28131430 Kanalhjuls- och sidokanalpumpar, periferipumpar och regenerativa pumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm
28131451 Hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm
28131453 Ej hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm
28131455 Enstegs dubbelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm
28131460 Flerstegs centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm (inkl. automatiska sugpumpar)
28131471 Enhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul
28131475 Flerhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul
28131480 Andra vätskepumpar, samt vätskeelevatorer
28132170 Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar
28132190 Vätskeringspumpar
28132200 Hand- eller fotdrivna luftpumpar
28132300 Kompressorer för kyl- eller frysutrustning
28132400 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas
28132530 Enstegs turbokompressorer
28132550 Flerstegs turbokompressorer
28132630 Kolvkompressorer med ett övertryck av <= 15 bar och med en kapacitet av <= 60 kubikmeter per timme
28132650 Kolvkompressorer med ett övertryck av <= 15 bar och med en kapacitet av > 60 kubikmeter per timme
28132670 Kolvkompressorer med ett övertryck av > 15 bar och med en kapacitet av <= 120 kubikmeter per timme
28132690 Kolvkompressorer med ett övertryck av > 15 bar och med en kapacitet av > 120 kubikmeter per timme
28132730 Enaxlade rotationskompressorer
28132753 Fleraxlade skruvkompressorer
28132755 Fleraxlade rotationskompressorer (utom skruvkompressorer)
28132800 Luft- eller gaskompressorer, utom luft- eller gaskompressorer för kyl- eller frysutrustning, monterade på hjulförsett underrede, turbokompressorer, kolv- eller rotationskompressorer
28133100 Delar till vätskepumpar och vätskeelevatorer
28133200 Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer, fläktar eller ventilations- eller cirkulationskåpor
28141120 Reducerventiler, av gjutet järn eller stål, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej kombinerade med filter eller smörjapparater
28141140 Reducerventiler, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej av gjutet järn eller stål, ej kombinerade med filter eller smörjapparater
28141160 Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
28141170 Ventiler för pneumatiska däck och slangar
28141180 Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
28141233 Blandningsventiler för kranar och annan sanitetsutrustning, utom reduerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler
28141235 Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning, utom reduerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler, blandningsventiler
28141253 Termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar
28141255 Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar, ej termostatventiler
28141313 Processregleringsventiler med temperaturregulatorer
28141315 Processregleringsventiler utan temperaturregulatorer för rörledningar, ångpannor, tankar e.d., utom reduerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler
28141333 Slidventiler av gjutjärn
28141335 Slidventiler av stål
28141337 Andra slidventiler, ej av gjutjärn eller stål
28141353 Sätesventiler av gjutjärn
28141355 Sätesventiler av stål
28141357 Andra sätesventiler, ej av gjutjärn eller stål
28141373 Kulventiler och kikventiler
28141375 Spjällventiler
28141377 Membranventiler
28141380 Andra anordningar
28142000 Delar till kranar, ventiler m.m. för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d. (inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler)
28151030 Kullager
28151053 Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hållare
28151055 Sfäriska rullager
28151057 Cylindriska rullager, ej nållager
28151070 Nållager
28151090 Kul- och rullager, inkl. kombinerade kul- och rullager, utom koniska rullager, sfäriska rullager ochnållager
28152130 Cykel-, moped- och motorcykelkedjor av järn eller stål
28152150 Rullkedjor av järn eller stål, ej för cyklar, mopeder eller motorcyklar
28152170 Ledbultkedjor av järn eller stål utom rullkedjor
28152230 Vevar och vevaxlar
28152250 Kardanaxlar
28152270 Andra transmissionsaxlar
28152330 Lagerhus med kullager eller rullager
28152350 Lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager
28152432 Kuggtransmissioner för fasta installationer, med cylindriska kugghjul
28152433 Kuggtransmissioner för fasta installationer, med koniska eller konisk-cylindriska kugghjul
28152434 Kuggtransmissioner för fasta installationer, med snäckhjul
28152440 Andra kuggtransmissioner
28152450 Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar, för maskiner och land- och sjögående fordon, ej kugg- och friktionstransmissioner
28152473 Kul- eller rullskruvar
28152475 Andra transmissioner (ej kugg- och friktionstransmissioner, kul- eller rullskruvar, växellådor och andra utväxlingar)
28152500 Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor
28152600 Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inbegripet universalkopplingar
28153130 Kulor, nålar och rullar till kul- eller rullager
28153150 Andra delar än kulor, nålar eller rullar till kul- eller rullager
28153200 Delar till ledbultkedjor av järn eller stål
28153930 Delar till lagerhus
28153950 Delar till transmissionsaxlar, vevar, kugg- och friktionstransmissioner, kulskruvar, växellådor, svänghjul, remskivor m.m., friktionskopplingar
28211130 Brännare för flytande bränsle
28211150 Brännare för andra bränslen än flytande, inkl. kombinationsbrännare
28211170 Stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar
28211230 Icke-elektriska ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall
28211270 Industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar, icke-elektriska (utom ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall, ugnar för bagerier och konditorier samt torkningsugnar)
28211330 Elektriska bageri- och konditoriugnar
28211351 Elektriska industri- och laboratorieugnar med motståndsuppvärmning, ej bageri- eller konditoriugnar
28211353 Industri- och laboratorieugnar med induktiv uppvärmning
28211354 Elektriska ugnar (exkl. ugnar med induktiv uppvärmning eller motståndsuppvärmning); utrustning för värmebehandling av material med induktion, exkl. ugnar
28211430 Delar till brännare, stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska m.m.
28211450 Delar till icke elektriska industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar
28211470 Delar till elektriska ugnar och annan utrustning för industri- eller laboratoriebruk, inkl utrustning med induktiv/dielektrisk uppvärmning
28221130 Elmotordrivna taljor och flyttblock (utom sådana avsedda för fordon)
28221170 Taljor och lyftblock (utom elmotordrivna, skåphissar och sådana avsedda för fordon)
28221200 Vinschar och gångspel (utom sådana avsedda för fordon)
28221330 Stationära lyftplattformar för bilverkstäder
28221350 Hydrauliska domkrafter (utom för bilverkstäder)
28221370 Icke-hydrauliska domkrafter, (utom för bilverkstäder)
28221420 Traverskranar
28221433 Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar
28221435 Brokranar, bockkranar samt portalkranar utom mobila portallyftare
28221440 Tornkranar och portalsvängkranar
28221450 Självgående kranar, avsedda att löpa på spår på byggplatser, i stenbrott e.d.
28221460 Kranar avsedda att monteras på vägfordon
28221470 Icke-självgående kranar, (utom traverskranar, tornkranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, portalsvängkranar, mobila portallyftare, grensletruckar och självgående kranar)
28221513 Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av >= 1 m
28221515 Självgående truckar med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m
28221530 Truckar, självgående, utan elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning
28221550 Icke självgående gaffeltruckar eller andra trukar med lyft- eller annan hanteringsutrustning
28221570 Självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar som används på järnvägsperronger
28221630 Eldrivna hissar, inbegripet skiphissar
28221650 Icke eldrivna hissar, inbegripet skiphissar
28221670 Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
28221740 Pneumatiska elevatorer och transportörer
28221750 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med skopor, gods eller material
28221770 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med transportband, gods eller material
28221793 Rullbanor för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband)
28221795 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband, rullband)
28221820 Linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor
28221840 Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport, som inte redovisas någon annanstans
28221850 Lastare konstruerade för användning i jordbruket
28221930 Delar maskiner enligt HS 84.25, 84.27 och 84.28 (utom hissar, skåphissar och rulltrappor)
28221950 Delar till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor
28221970 Delar till självgående truckar, utan lyft- eller hanteringsutrustning, som används för korta transporter av gods; dragtruckar som används på järnvägsperronger
28222000 Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar och maskiner för jordarbete, gruvdrift, stenbrytning m.m.
28231100 Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner
28231200 Elektroniska räknemaskiner samt maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data
28231300 Bokföringsmaskiner, kassaapparater, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk
28232100 Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt värmekopieringsapparater
28232200 Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (arkstorlek <= 22 × 36 cm)
28232300 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk
28232400 Delar och tillbehör till skrivmaskiner och räknemaskiner
28232500 Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 84.72
28232600 Delar och tillbehör till skrivare enligt HS 8443.3
28241113 Elektromekaniska handborrmaskiner som kan arbeta utan yttre kraftkälla
28241115 Elektropneumatiska handborrmaskiner
28241117 Elektromekaniska handborrmaskiner av alla slag som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, ej elektropneumatiska
28241120 Elektromekaniska handverktyg som kan arbeta utan yttre kraftkälla (exkl. borrar, sågar)
28241123 Kedjesågar med inbyggd elektrisk motor
28241125 Cirkelsågar med inbyggd elektrisk motor
28241127 Andra sågar med inbyggd elektrisk motor
28241150 Slip-, puts- och hyvelmaskiner (handverktyg) med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla
28241180 Elektromekaniska häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor
28241185 Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla (exkl. sågar, borrar, slip-, puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor)
28241240 Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg, inkl. sådana för både roterande och slående verktyg
28241260 Kedjesågar med icke-elektrisk motor
28241280 Handverktyg med en hydraulisk eller icke-elektrisk motor, ej kedjesågar
28242100 Delar till kedjesågar och andra handverktyg hopbyggda med motor (undantaget delar till pneumatiska verktyg)
28242250 Delar till pneumatiska handverktyg
28251130 Värmeväxlare
28251150 Maskiner och apparater för kondensering av luft och annan gas till vätska
28251220 Luftkonditioneringssystem av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system"
28251240 Luftkonditioneringsapparater, av sådant slag som används i motorfordon
28251250 Luftkonditioneringsapparater innehållande en kylenhet (undantaget apparater som används i motorfordon, apparater hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system")
28251270 Luftkonditioneringsapparater utan kylenhet; centraliserade luftkonditioneringsapparater; VAV-terminalenheter och –terminaler, CAV-enheter och fläktkonvektorer
28251333 Frysdiskar och frysmontrar med frysaggregat, för förvaring av frysta matvaror
28251335 Kyldiskar och kylmontrar med kylaggregat, (utom för förvaring av frysta matvaror)
28251360 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)
28251380 Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt HS 84.15
28251390 Annan kyl- eller frysutrustning
28251410 Maskiner och apparater för filtrering och rening av luft, ej luftfilter till förbränningsmotorer
28251430 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser (andra gaser än luft och exkl. sådana som använder sig av en katalytisk process, och isotopseparatorer)
28251440 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra gaser än luft, med katalytisk metod (utom luftfilter till förbränningsmotorer, maskiner och apparater för filtrering och rening av luft)
28252030 Propellerfläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt a högst 125W)
28252050 Centrifugalfläktar, (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt a högst 125W)
28252070 Fläktar(utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt a högst 125W), propellerfläktar, centrifugalfläktar
28253010 Delar till luftkonditioneringsapparater (inkl. kondensorer, absorbatorer, förångare och generatorer)
28253030 Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning (inkl. förångare, kompletta kylaggregat)
28253050 Förångare och kondensorer och andra delar, ej för apparater för hushållsbruk
28253070 Delar till kylskåp, kyl- eller frysutrustning, värmepumpar, för hushållsbruk (inkl. förångare och kondensorer för hushållsbruk)
28253080 Delar till maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, och genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska
28291100 Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering
28291230 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
28291250 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra drycker än vatten
28291270 Maskiner och apparater för separering av fasta partiklar och vätskor eller rening, utom vatten och drycker, centrifuger och torkcentrifuger, olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer
28291330 Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer
28291350 Luftrenare till förbränningsmotorer
28292120 Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl
28292150 Maskiner för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar samt för tillsättning av kolsyra
28292180 Maskiner och apparater för förpackning och inslagning av varor, (utom för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar)
28292210 Brandsläckningsapparater
28292220 Sprutpistoler och liknande apparater
28292230 Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater (utom brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater)
28292240 Andra mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver
28292300 Packningar och mekaniska spärrventiler av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall
28293130 Kontinuerliga och icke-kontinuerliga summeringsvågar
28293180 Automatiska gravimetriska fyllningsmaskiner
28293200 Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar
28293910 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en kapacitet <= 5 000 kg
28293930 Vågar och maskiner för prismärkning, bryggvågar och andra vågar (exkl. personvågar och hushållsvågar, vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer, butiksvågar och vågar känsliga för <= 0,05 g)
28293950 Butiksvågar med en kapacitet av <= 30 kg
28293960 Avvägningsinstrument
28293975 Mätstockar, mätband och graderade linjaler
28293979 Andra mätinstrument som man kan använda i handen
28294100 Centrifuger utom mjölkseparatorer, torkcentrifuger för tvätt eller centrifuger för laboratoriebruk
28294200 Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas
28294330 Försäljningsautomater för varor med uppvärmnings- eller kylanordning
28294350 Försäljningsautomater för varor utan uppvärmnings- eller kylanordning, inkl. växlingsautomater
28295000 Diskmaskiner, ej av hushållstyp
28296030 Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning med hjälp av återcirkulerande vatten
28296050 Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av metall
28296090 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring
28297020 Svetsbrännare som hålls i handen (utom elektriska, arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge)
28297090 Maskiner och apparater för lödning, svetsning och ythärdning (utom svetsbrännare som hålls i handen och elektriska maskiner och apparater)
28298100 Delar till gengas-, vattengas-, acetylengas- och liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten
28298220 Delar till centrifuger, inbegripet torkcentrifuger
28298250 Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser (utom till centrifuger och torkcentrifuger)
28298313 Valsar till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas
28298315 Delar, utom valsar, till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas
28298320 Vikter av alla slag till vågar samt delar till vågar (utom till vågar känsliga för 0,05 g eller mindre)
28298340 Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater samt ångbläster- och sandblästerapparater
28298350 Delar till försäljningsautomater för varor (inkl. växlingsautomater)
28298400 Icke automatiska smörjkannor, smörjnipplar, oljetätningsringar, handhjul, hävstänger, handtag, skyddsanordningar och bottenplattor till maskiner
28298510 Delar till diskmaskiner
28298520 Delar till maskiner för förpackning eller inslagning
28298600 Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.68
2829990090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av ångpannor, maskiner, apparater och delar till dem
28301000 Traktorer som framförs av gående
28302100 Nya jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, med en effekt av <= 37 kW
28302200 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 37 men <= 59 kW (utom traktorer som framförs av gående)
28302330 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 59 men <= 75 kW (utom traktorer som framförs av gående)
28302350 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 75 men <= 90 kW (utom traktorer som framförs av gående)
28302370 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 90 kW (utom traktorer som framförs av gående)
28302390 Traktorer, nya utom jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, traktorer som framförs av gående - dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer – dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger
28303140 Plogar
28303210 Kultivatorer
28303220 Tallriksharvar
28303230 Harvar utom tallriksharvar
28303250 Rotorkultivatorer
28303270 Ogräsrensare och hackor
28303333 Precisionssåmaskiner med centraldrivning
28303335 Såmaskiner utom precisonssåmaskiner med centraldrivning
28303350 Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
28303430 Gödselspridare för konstgödning, avsedd för jordens beredning
28303450 Gödselspridare, ej för konstgödning
28303900 Övriga maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk avsedda för jordbearbetning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplaner
28304010 Elektriska gräsklippningsmaskiner
28304030 Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med horisontellt roterande skär
28304050 Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med motor, med vertikalt roterande skär eller med knivbalkar
28304070 Gräsklippare utan motor (t.ex. handdrivna cylindergräsklippare) (utom med horisontellt roterande skär)
28305130 Slåttermaskiner, med motor
28305150 Slåttermaskiner, inkl. slåtterbalk, avsedda för att monteras eller dras av traktor
28305170 Slåttermaskiner, ej monterade på eller dragna av traktor, utan motor
28305200 Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner
28305340 Halm- och foderpressar, även med pickup
28305420 Potatisupptagare
28305450 Maskiner för blastning och upptagning av betor
28305480 Rotfruktsupptagare utom potatis- eller betupptagare
28305915 Skördetröskor
28305930 Andra maskiner för tröskning än skördetröskor
28305945 Icke självgående exakthackar
28305960 Självgående exakthackar
28305970 Maskiner för skörd (utom skördetröskor, rotfruktsupptagare, exakthackar)
28306010 Bevattningsapparater för jordbruk och trädgårdsskötsel
28306030 Bärbara mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor och pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, med eller utan motor (exkl. bevattningsapparater)
28306050 Apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, för montering på eller dragning av jordbrukstraktorer (exkl. bevattningsapparater)
28306090 Andra apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel
28307040 Självlastande eller självlossande släpfordon för lantbruksändamål
28308100 Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter
28308200 Mjölkningsmaskiner
28308300 Maskiner och apparater för beredning av djurfoder
28308400 Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
28308500 Andra maskiner för fjäderfäskötsel än äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar
28308630 Skogsbruksmaskiner
28308660 Andra maskiner enligt HS 84.36
28309100 Delar till maskiner och redskap enligt HS 84.33
28309200 Delar till jordbruks-, trädgårdsskötsel- eller skogsmaskiner för jordens beredning eller odling
28309330 Delar till maskiner och apparater för fjäderfäavel och till äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar
28309380 Delar till maskiner enligt HS 84.36, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans
28309400 Delar till mjölknings- och mejerimaskiner
28411110 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle
28411130 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med ultraljud (utom maskiner för framställning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)
28411150 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektroerosion
28411170 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektrokemiska processer, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge
28411180 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med ultraljud, för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar
28411220 Horisontella fleroperationsmaskiner för metallbearbetning
28411240 Vertikala fleroperationsmaskiner för metallbearbetning, (även kombinerade horisontella och vertikala fleroperationsmaskiner)
28411250 Enstationsmaskiner, för metallbearbetning, med mer än en bearbetningsenhet
28411270 Transfermaskiner, för metallbearbetning
28412123 Fleroperationssvarvar, horisontella, numeriskt styrda, för avlägsnande av metall
28412127 Automat svarvar, horisontella, numeriskt styrda, för avlägsnande av metall
28412129 Andra horisontella, numeriskt styrda svarvare, för avlägsnande av metall (utom fleroperationssvarvar)
28412140 Icke-numeriskt styrda horisontella svarvar för avlägsnande av metall
28412160 Svarvar (inkl. fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall (utom horisontella)
28412213 Borrmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom borr-, fräs- och gängenheter
28412217 Fräsmaskiner av knätyp för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom maskiner för aborrning, utgörande kombinerad borr- och fräsverk)
28412223 Maskiner för fräsning av metallverktyg, numeriskt styrda (utom kombinerade borr- och fräsverk för aborrning eller maskiner av knätyp)
28412225 Maskiner för fräsning av metall, numeriskt styrda, (inkl. maskiner för långgängsfräsning) (utom kombinerade borr- och fräsverk för aborrning eller maskiner av knätyp), maskiner för fräsning av metallverktyg
28412233 Borr-, fräs- och gängenheter för metallbearbetning genom borrning, aborrning, fräsning eller gängskärning (utom maskiner för aborrning utgörande kombinerade borr- och fräsverk)
28412235 Borrmaskine för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom borr- fräs- och gängenheter)
28412240 Numeriskt styrda arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner för metallberarbetning (med undantag av borrmaskiner)
28412260 Arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner, andra än numeriskt styrda, för metallbearbetning (med undantag av borrmaskiner)
28412270 Fräsmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom kombinerade borr- och fräsmaskiner)
28412280 Gängskärningsmaskiner för metallbearbetning (utom borrmaskiner)
28412305 Planslipmaskiner för metall, numeriskt styrda, i vilka varje axel kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm
28412315 Slipmaskiner för metall, numeriskt styrda för cylindriska ytor i vilka varje axel kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm
28412325 Andra slipmaskiner i vilka varje axel kan ställas in med en noggrannhet av > 0,01 mm, numeriskt styrda
28412335 Planslipmaskiner för metall, ej numeriskt styrda, i vilka varje axel kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm
28412345 Slipmaskiner för metall för cylindriska ytor i vilka varje axel kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm, icke numeriska styrda
28412355 Slipmaskiner för metall i vilka varje axel kan ställas in med en noggranhet av >= 0,01 mm, utom planslipmaskiner och slipmaskiner för cylindriska ytor
28412365 Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner) för metall, numeriskt styrda
28412375 Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner) för metall, ej numeriskt styrda
28412385 Henings- och läppningsmaskiner för metall
28412395 Verktygsmaskiner för ytbehandling av metall, (utom maskiner för färdigbearbetning av kugghjul)
28412410 Driftmaskiner för metallbearbetning
28412430 Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet (utom hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner och driftmaskiner)
28412470 Sågmaskiner och kapmaskiner för metallbearbetning
28412490 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning,slipning eller annan ytbehandling av metall eller kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
28413120 Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter
28413140 Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta metallprodukter
28413160 Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter
28413180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta produkter
28413220 Klippmaskiner (inbegripet pressar) för metallbearbetning, andra än kombinerade stans- och klippmaskiner, numeriskt styrda
28413240 Stansmaskiner (inbegripet pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda
28413260 Klippmaskiner (inbegripet pressar) för metallbearbetning, andra än kombinerade stans- och klippmaskiner, ej numeriskt styrda
28413280 Stansmaskiner (inbegripet pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda
28413310 Smidesmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda
28413320 Smidesmaskiner för bearbetning av metall, ej numeriskt styrda
28413350 Hydrauliska pressar för bearbetning av metall
28413360 Andra pressar (ej hydrauliska) för bearbetning av metall
28413410 Dragbänkar för stång, profiler, rör, tråd e.d. för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet
28413430 Gängrullmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet
28413450 Trådbearbetningsmaskiner (utom dragbänkar, gängrullmaskiner)
28413470 Nitningsmaskiner, djupdragningsmaskiner och trycksvarvar för bearbetning av metall, maskiner för tillverkning av spirallindade metallslangar och maskiner för plastisk deformation av metall med hjälp av elektromagnetisk puls samt verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall
28414030 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för skärande bearbetning (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)
28414050 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för plastisk deformation av metall (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)
28414070 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med ultraljud
28491130 Sågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc
28491150 Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc
28491170 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc (utom sågmaskiner, slipmaskiner och polermaskiner)
28491210 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material, utan verktygsbyten, manuell överföring av arbetsstycket
28491220 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material, utan verktygsbyten, automatisk överföring av arbetsstycket
28491233 Bandsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
28491235 Cirkelsågar för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
28491237 Andra sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
28491250 Hyvlings-, fräsnings- och gradningsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material
28491263 Slip-, puts- och polermaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material
28491265 Bocknings- och sammansättnings- maskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material
28491267 Borr- och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material
28491275 Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material
28491279 Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
28491283 Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk väg, för elektrolys eller för elektrofores
28491287 Pressmaskiner för tillverkning av spån- eller fiberskivor av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för behandling av trä eller kork
28492110 Verktygshållare: dornar, chuckar och hylsor
28492130 Verktygshållare för svarvar (utom domar, chuckar och hylsor)
28492140 Verktygshållare, självöppnande gänghuvuden och hållare för arbetsstycken av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
28492150 Övriga verktygshållare
28492170 Självöppnande gänghuvuden för verktygsmaskiner och handverktyg
28492230 Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)
28492250 Hållare för arbetsstycken till svarvar (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)
28492270 Hållare för arbetsstycken för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill, till svarvar)
28492350 Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner och handerktyg
28492430 Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 84.64
28492450 Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 84.65
28911130 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier
28911153 Rörvalsverk för valsning av metaller; valsverk för varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning av metaller
28911157 Valsverk för kallvalsning av metaller
28911230 Delar till konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner för användning inom metallurgin eller i metallgjuterier
28911250 Valsar till metallvalsverk
28911270 Delar, ej valsar, till metallvalsverk
28921100 Godselevatorer och godstransportörer speciellt konstruerade för användning under jord
28921233 Självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning
28921235 Icke självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning
28921253 Självgående för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner
28921255 Icke självgående maskiner för borrning, inbegripet samt fasta plattformar för olje- eller naturgasprospektering
28922130 Bandburna bladschaktningsmaskiner
28922150 Ej bandburna, bladschaktningsmaskiner
28922200 Motordrivna väghyvlar
28922300 Motordrivna skrapor
28922400 Stampmaskiner och vägvältar o.d.
28922530 Lastare speciellt konstruerade för arbete under jorden
28922550 Hjullastare, bandlastare, lastare med framtill monterad skopa
28922600 Självgående grävmaskiner och lastare med överbyggnad som har en svängvinkel av 360 grader
28922730 Självgående grävmaskiner och lastare m.m., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
28922750 Självgående maskiner och apparater för jordarbeten, gruvdrift, pålningsarbeten och snöröjning m.m., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
28922800 Blad till all slags bygg- och anläggningsutrustning
28922900 Dumprar, konstruerade för användning i terräng
28923010 Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner
28923030 Snöplogar och snöslungor
28923050 (Dragna och handhållna tillpackningsmaskiner) Icke självgående stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner
28923070 Maskiner för brytning av jord, sten, malm och liknande, ej självgående
28923090 Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d., med särskilda funktioner
28924030 Maskiner för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning, utom betong- och murbruksblandare, maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen
28924050 Betong- och murbruksblandare
28924070 Maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen
28925000 Bandtraktorer
28926130 Delar till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner
28926150 Delar till schaktutrustning, lyftkranar, mobila portallyftare utom skopor, skovlar,gripskopor, tänger, blad (all slags bygg- och anläggningsutrustning), till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner
28926200 Delar till maskiner enligt HS 84.74
28931100 Mjölkseparatorer
28931200 Mejerimaskiner (inkl. homogenisatorer, bestrålare, maskiner för smör- eller ostframställning)
28931300 Maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin för bearbetning av spannmål och torkade baljväxtfrön (andra än maskiner och apparater av lantbrukstyp)
28931400 Pressar, maskiner och apparater som används i framställningen av vin, cider, fruktsaft och liknande drycker
28931530 Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska
28931560 Kaffemaskiner och apparater för beredning av kaffe och varma drycker, ej för hushållsbruk
28931580 Maskiner och apparater för matlagning el. uppvärmning, ej för hushållsbruk (utom icke-elektriska tunnelugnar, icke-elektriska bageriugnar och icke-elektriska kaffemaskiner)
28931600 Maskiner och apparater för torkning av lantbruksprodukter genom förfaranden som inbegriper temperaturändring
28931713 Bagerimaskiner (utom icke-elektriska ugnar)
28931715 Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spagetti e.d.
28931720 Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, kakao eller choklad
28931730 Maskiner och apparater för sockerframställning
28931740 Maskiner och apparater för bryggerier
28931750 Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä
28931760 Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter eller köksväxter (utom för användning inom kvarnindustrin eller för bearbetning av torkade baljväxter)
28931770 Övriga maskiner och apparater för industriell livsmedelstillverkning
28931780 Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor
28931900 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, e.k.a.
28932000 Maskiner och apparater för rensning och sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön
28933100 Delar till pressar, krossar och liknande maskiner och apparater för framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
28933200 Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.38
28933300 Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
28933400 Delar till maskiner och enligt HS 84.37
28941100 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer
28941200 Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling
28941300 Vävstolar
28941430 Rundstickmaskiner
28941450 Flatstickmaskiner och maskbondningsmaskiner
28941470 Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor, nät eller för tuftning
28941510 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt HS 8444, 8445, 8446 eller 8447
28941530 Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (utom offsetpressar, boktryckpressar (högtryckpressar), tryckpressar för flexografiskt tryck samt djuptryckpressar)
28942110 Maskiner för tillverkning och efter- behandling av filt eller bondad duk som längdvara eller som tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar, hattformar
28942130 Stryk- och pressmaskiner, inbegripet fixeringspressar (utom kalendrar)
28942150 Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning (även vridmaskiner, manglar, skaktumlare; utom tvättmaskiner för hushållsbruk eller tvätterier)
28942170 Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av textilvävnader e.d.
28942180 Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för appretering, vridning, torkning, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror
28942230 Vattentvättmaskiner för > 10 kg torr tvätt, för hushåll eller tätterier (inkl. maskiner som både tvättar och torkar)
28942250 Kemtvättmaskiner
28942270 Torkmaskiner för > 10 kg torr tvätt
28942300 Torkcentrigurer för tvätt
28942430 Automatsymaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)
28942450 Icke automatiska symaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)
28943030 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder
28943050 Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av skodon, även skärfelmaskiner, maskiner för formskärning av läder samt perforerings- och hålmaskiner, utom symaskiner
28943070 Övriga maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av varor (utom möbler, stativ och överdrag) av hudar, skinn eller läder
28944000 Symaskiner för hemsömnad (utom för möbler, stativ och överdrag)
28945110 Delar och tillbehör till enligt HS 84.44 och 84.45 samt hjälpapparater till dessa
28945130 Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare
28945150 Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpapparater (inkl. skyttlar, vävskedar, solv och skaftramar)
28945170 Delar och tillbehör till maskiner enl. HS 84.47 och till hjälpapparater till dessa
28945210 Delar till vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier (inkl. till maskiner som både tättar och torkar)
28945220 Delar till maskiner enligt HS 84.51
28945230 Symaskinsnålar
28945260 Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till sådana varor; andra delar till symaskiner
28945280 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder (utom symaskiner)
28951113 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material
28951115 Maskiner och apparater för tillverkning av papper och papp
28951117 Maskiner och apparater för efterbehandling av papper och papp
28951133 Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning)
28951135 Andra längs- och tvärskärningsapparater för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner)
28951137 Apparater för giljotinskärning för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner, längs- och tvärskärningsapparater)
28951140 Andra skärmaskiner och apparater för papper eller papp
28951150 Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar eller kuvert
28951160 Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar av papper eller papp på annat sätt än genom formpressning
28951170 Maskiner och apparater för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp (inkl. äggkartonger, fat eller skålar för konfekt eller camping, leksaker)
28951190 Övriga maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp
28951230 Delar till maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material
28951250 Övriga delar till maskiner och apparater enligt HS 84.39 för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp
28951270 Delar till skärmaskiner, maskiner för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar och kuvert, kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar, för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp
28961010 Formsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast
28961030 Strängsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast
28961040 Formblåsningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast
28961050 Vakuumgjutmaskiner och och andra varmformningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast
28961060 Maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar
28961073 Andra pressar för gjutning eller annan formning av gummi el. plast etc.
28961075 Maskiner för gjutning eller annan formning av gummi eller etc.
28961082 Maskiner för omvandling av reaktiva hartser
28961084 Maskiner och apparater för tillverkning av skummaterial (exkl. för omvandling av reaktiva hartser)
28961091 Fragmenteringsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast
28961093 Blandare, knådare och omrörare för bearbetning av gummi eller plast
28961095 Skärmaskiner och spaltmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material
28961097 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
28962000 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast (utom formningsverktyg)
28991110 Falsmaskiner för bokbindning
28991130 Upptagningsmaskiner för bokbindning
28991150 Sy- och häftmaskiner för bokbindning inkl. för tillverkning av pappkartonger o.d., utan häftmaskiner för kontorsbruk, för pappkartongtillverkning
28991170 Limbindningsmaskiner för bokbindning
28991190 Andra bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater
28991200 Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar
28991330 Offsetpressar med rullmatning
28991390 Andra offsetpressar
28991410 Boktryckspressar (högtryckspressar) med rullmatning, ej för flexografiskt tryck
28991430 Tryckpressar för flexografiskt tryck
28991450 Djuptryckspressar
28991490 Övriga tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
28992020 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules) eller halvledarplattor (wafers)
28992040 Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar (utom verktygsmaskiner arbetande med ultraljud)
28992060 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av flata bildskärmar
28993130 Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp
28993150 Maskiner och apparater för torkning utom för lantbruksprodukter,trä, pappersmassa, papper eller papp, ej för hushållsbruk
28993200 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d.
28993905 Maskiner och apparater med särskilda funktioner för, exkl. robotar
28993910 Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana
28993915 Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner för blandning, knådning, krossning, malning, sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning, exkl. robotar
28993920 Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen
28993925 Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor
28993930 Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd
28993935 Industrirobotar för flera användningsområden (utom robotar med en särskild funktion (t.ex. lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning))
28993940 Centralsmörjningssystem
28993945 Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker, b) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement och elektroniska integrerade kretsar, och c) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar och flata bildskärmar
28993950 Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor
28993953 Maskiner och apparater för jord, sten, malm osv., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
28993955 Andra maskiner, apparater och mekaniska redskap som kan hänföras till HS 84, inte nämnda eller införda någon annanstans
28993965 Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor, inbromsningsanordningar på hangarfartyg, även delar till sådan utrustning, för civil användning
28993970 Maskiner för balansering av mekaniska delar
28994000 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner
28995100 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar; b) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker; c) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement eller elektroniska integrerade kretsar; d) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar (utom verktygshållare, självöppnande gänghuvuden, hållare för arbetsstycken och delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med ultraljud)
28995230 Delar till maskiner för sammansättning av elektriska/elektroniska lampor, rör eller blixtlampor, till maskiner för glastillverkning m.m.
28995280 Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.79
29101100 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym av högst 1 000 cm³
29101200 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³
29101300 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel/semidieselmotorer) för fordon (utom för rullande järn- och spårvägsmateriel)
29102100 Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm³, nya
29102230 Motorfordon med bensinmotor > 1 500 cm³ (inkl husbilar > 3 000 cm³) (utom fordon för transport >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
29102250 Husbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning och en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 3 000 cm³
29102310 Motorfordon med diesel- eller semidieselmotor <= 1 500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
29102330 Motorfordon med diesel- eller semidieselmotor > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
29102340 Motorfordon med diesel- eller semidieselmotor > 2 500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
29102353 Husbilar med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel eller semidiesel) och en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³
29102355 Husbilar med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel eller semidiesel) och en cylindervolym av > 2 500 cm³
29102400 Andra motorfordon för persontransport (utom fordon för transport av minst 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
29103000 Motorfordon för transport av minst 10 personer
29104110 Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning diesel- eller semidieselmotor och en bruttovikt <= 5 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)
29104130 Motorfordon för godsbefordran med diesel- eller semidiesemotorl och en bruttovikt > 5 men <= 20 ton (inkl skåpbilar) (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)
29104140 Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning (diesel eller semidiesel) och en bruttovikt av > 20 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)
29104200 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
29104300 Dragfordon för påhängsvagnar
29104400 Underreden försedda med motor, till traktorer, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran och motorfordon för speciella ändamål, även till tävlingsbilar
29105100 Kranbilar
29105200 Motorfordon speciellt konstruerade för färd på snö, fordon för golfbanor och liknande fordon
29105930 Brandbilar
29105950 Bilar med betongblandare
29105990 Övriga motorfordon för speciella ändamål
2910800090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt delar till dem
29201030 Karosserier (inkl. förarhytter) till bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran (inkl. till golfbilar och liknande fordon) (utom till motorfordon för transport av >= 10 personer)
29201050 Karosserier (inkl. förarhytter) lastbilar, skåpbilar, bussar, traktorer, hjullastare och motorfordon för speciella ändamål, inkl. fullt utrustade och ofullständiga karosserier, fordon för transport av >= 10 personer
29202100 Godsbehållare (containrar), inkl. sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transport
29202292 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av <= 1 600 kg
29202298 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av > 1 600 kg
29202300 Andra släpfordon och påhängsvagnar för godstransport
29203030 Underreden till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
29203050 Karosserier till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
29203070 Axlar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
29203090 Övriga delar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning (ej underreden, karosserier, axlar)
2920800090 Reparation och underhåll av containrar
29311000 Isolerade tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg
29312130 Tändstift till förbränningsmotorer
29312150 Tändmagneter, tändgeneratorer och svänghjulsmagneter
29312170 Strömfördelare och tändspolar
29312230 Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer
29312250 Generatorer till förbränningsmotorer (för likström eller växelström) (utom startmotorer tjänstgörande som generatorer)
29312270 Annan utrustning till förbränningsmotorer
29312310 Elektrisk eller batteriddriven belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar
29312330 Elektriska tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater av sådana slag som används i motorfordon
29312350 Elektrisk akustisk signalutrustning av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon
29312370 Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordning av sådana slag som används till cyklar och motorfordon
29313030 Delar till elektrisk tändnings- och startutrustning, generatorer och bakströmsreläer som används till förbränningsmotorer
29313080 Delar till utrustning enligt HS 85.12
29321000 Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon
29322030 Säkerhetsbälten
29322050 Krockkuddar med uppblåsningssystem och delar till sådana
29322090 Delar och tillbehör till karosserier (inkl. förarhytter), inte nämnda elle inbegripna någon annanstans
29323010 Stötfångare och delar till stötfångare (inkl. stötfångare av plast)
29323020 Bromsar och servobromsar samt delar till sådana (utom omonterade bromsbelägg och bromsklossar)
29323033 Växellådor och delar till växellådor
29323036 Drivaxlar med differential, icke drivande axlar och delar till sådana axlar
29323040 Hjul samt delar och tillbehör till hjul
29323050 Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stötdämpare)
29323061 Kylare och delar till kylare till traktorer, bilar, fordon för godsbefordran, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare eller med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar
29323063 Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana
29323065 Kopplingar och delar till kopplingar
29323067 Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana
29323090 Andra delar och tillbehör till fordon enligt HS 87.01 – 87.05
3011100010 Krigsfartyg
30112130 Kryssningsfartyg
30112150 Färjor
30112210 Tankfartyg för transport av råolja
30112230 Tankfartyg för transport av oljeprodukter
30112250 Tankfartyg för transport av kemikalier
30112270 Tankfartyg för gastransport
30112300 Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg
30112410 Bulkfartyg
30112430 Fraktfartyg för styckegods
30112450 Containerfartyg
30112470 Roll-on/roll-off-fartyg
30112490 Andra lastfartyg för torrlast
30113130 Fiskefartyg
30113150 Fabriksfartyg för fiskeriprodukter
30113200 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
30113330 Mudderverk
30113350 Andra icke lastbärande fartyg
30114030 Offshorefartyg
30114050 Offshore-infrastruktur
30115000 Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
30119100 Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel
30119200 Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material
30121100 Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan hjälpmotor
30121200 Uppblåsbara fritidsbåtar
30121930 Motordrivna fritidsbåtar (andra än sådana med utombordsmotor)
30121970 Övriga fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter
30201100 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla
30201200 Diesel-elektriska lok
30201300 Andra lok; tendrar
30202000 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar
30203100 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar (även verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner
30203200 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar; regodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, utom underhålls- och servicevagnar för järnägar eller spårvägar
30203300 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående
30204030 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
30204050 Mekanisk eller elektromekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
30204060 Mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar; delar av mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
3020900090 Behandling o.a. tillverkningstjänster av järnvägs- och spårvagnslok, samt rullande material
30209100 Renovering/reparation av järnvägs- och spårvagnslok, samt rullande materiel
30301100 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning till luftfartyg, för civil användning
30301200 Turbojetmotorer och turbopropmotorer, för civil användning
30301300 Reaktionsmotorer, för civil användning (inklusive rammotorer, pulsmotorer och raketmotorer) (exklusive turbomotorer och styrda missiler med drivenheter)
30301400 Luftstridssimulatorer och delar till sådana, för civil användning
30301500 Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för civilflyg
30301600 Delar till turbojet- och turbopropmotorer, för civilflyg
30302000 Ballonger, luftskepp och andra flygfartyg utan motor, för civil användning (inklusive sondballonger, pilotballonger och ballonger för molnhöjdsmätning, meteorologiska drakar och liknande utrustning)
30303100 Helikoptrar, för civil användning
30303200 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av <= 2 000 kg, för civil användning
30303300 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av > 2 000 kg, <= 15 000 kg, för civil användning
30303400 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av > 15 000 kg, för civil användning
30304000 Rymdfarkoster, satelliter och bärraketer, för civil användning
30305010 Sittmöbler till luftfartyg samt delar till sittmöbler
30305030 Propellrar och rotorer samt delar till sådana för luftskepp, segelflygplan och andra flygfartyg utan motor, helikoptrar och flygplan, för civil användning
30305050 Landningsställ och delar till landningsställ för luftskepp, segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor, helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och bärraketer, för civil användning
30305090 Delar till alla typer av luftfartyg, exklusive propellrar, rotorer, landningsställ, för civil användning
3030509110 Delar till alla typer av luftfartyg, exklusive propellrar, rotorer, landningsställ, för militär användning
30306030 Reparation/renovering av motorer till luftfartyg för civil användning
3030603110 Reparation/renovering av motorer till luftfartyg för militär användning
30306050 Reparation/renovering av helikoptrar för civil användning
3030605110 Reparation/renovering av helikoptrar för militär användning
30306070 Reparation/renovering av flygplan och andra luftfartyg för civil användning (exklusive helikoptrar och luftfartygsmotorer)
3030607110 Reparation/renovering av flygplan och andra luftfartyg för militär användning (exklusive helikoptrar och luftfartygsmotorer)
3030990010 Behandling, montering o.a. tillverkningstjänster av flygplan och andra luftfartyg samt delar till dem för civil användning
3030990020 Behandling, montering o.a. tillverkningstjänster av flygplan och andra luftfartyg samt delar till dem för militär användning
30911100 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar med hjälpmotor, med en cylindervolym av <= 50 cm³
30911200 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³
30911300 Sidovagnar till motorcyklar och cyklar med annan hjälpmotor än förbränningsmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar
30912000 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar
30913100 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till motorcyklar, och med en cylindervolym av högst 1 000 cm³
30913200 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till motorcyklar, och med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³
30921000 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inkl. trehjuliga transportcyklar), utan motor
30922030 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, utan mekanisk framdrivningsanordning
30922090 Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning
30923010 Ramar och gafflar, till cyklar
30923060 Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor (utom ramar och gafflar, belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar)
30923070 Delar och tillbehör till handikappfordon
30924030 Barnvagnar
30924050 Delar till barnvagnar
30991000 Icke mekaniskt drivna fordon, inkl. transportvagnar för användning inom industrin, dragkärror, bagagevagnar, silovagnar, handdragna golfvagnar (utom kundvagnar)
31001150 Höj- och sänkbara snurrstolar (exkl. stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)
31001170 Sittmöbler, med metallstomme och stoppning (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar,,snurrstolar)
31001190 Sittmöbler, med metallstomme (ej stoppning) (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar,,snurrstolar)
31001210 Bäddbara sittmöbler, exkl. trädgårdsmöbler och campingmöbler
31001230 Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material
31001250 Sittmöbler, med trästomme och stoppning (även soffgrupper) (utom snurrstolar)
31001290 Sittmöbler (ej bäddbara), med trästomme (ej stoppade)
31001300 Övriga sittmöbler enligt HS 94.01
31001400 Delar till sittmöbler
31002030 Delar av metall till möbler (utom till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, sittmöbler, frisörstolar eller till specialmöbler för hifi-anläggningar, video- eller tv-apparater)
31002050 Delar av trä till möbler (utom till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, sittmöbler eller till specialmöbler för hifi-anläggningar, video- eller tv-apparater)
31002090 Delar till möbler (ej av trä eller metall) (utom till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, sittmöbler, frisörstolar eller till specialmöbler för hifi-anläggningar, video- eller tv-apparater)
31011100 Kontorsmöbler av metall
31011200 Kontorsmöbler av trä
31011300 Trämöbler för butiker
31021000 Köksmöbler
31031100 Resårbottnar till sängar (inkl. ramar a trä eller metall med fjädrar eller ståltrådsnät, stoppade sängbottnar, lamellbottnar, divaner)
31031230 Madrasser av poröst gummi (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)
31031250 Madrasser av porös plast, med eller utan överdrag (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)
31031270 Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) med resårer
31031290 Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) utan resårer
31091100 Möbler av metall, exkl. kontorsmöbler, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)
31091230 Sovrumsmöbler av trä (utom trävaror för inbyggda skåp, sängbottnar, belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, golvspeglar, sittmöbler)
31091250 Trämöbler för matrum eller vardagsrum (utom golspeglar, sittmöbler)
31091300 Andra möbler av trä (exkl. kontorsmöbler, köksmöbler, sovrumsmöbler, möbler för butiker, möbler för matrum eller vardagsrum, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)
31091430 Möbler av plast (utom möbler för för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)
31091450 Möbler av annat material (ej trä, plast, metall) (utom sittmöbler, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)
3109900010 Behandling o.a. tillverkningstjänster av möbler
32111000 Mynt (utom mynt infattade i artiklar till personlig prydnad, mynt som endast kan användas till skrot)
32121100 Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade men inte infattade
32121200 Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar
32121330 Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
32121351 Guld- och silversmedsvaror, av silver,
32121353 Guld- och silversmedsvaror, av annan ädel metall
32121355 Guld- och silversmedsvaror, av oädel metall med plätering av ädel metall
32121400 Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar
32131000 Bijouterivaror av oädel metall
32201110 Nya pianon (andra pianon än flyglar och tafflar) (inbegripet självspelande pianon)
32201130 Flyglar (inbegripet självspelande)
32201150 Cembalor och andra stränginstrument med klaviatur (ej flyglar och pianon)
32201200 Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur
32201310 Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med metalltungor
32201340 Dragspel och liknande instrument; munspel
32201370 Andra blåsinstrument
32201400 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg
32201510 Slaginstrument
32201530 Speldosor, orkestrion, positiv och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, lockpipor, visselpipor, signalhorn
32201600 Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till musikinstrument
32202000 Delar och tillbehör till musikinstrument
32301131 Skidor för vintersport
32301137 Skidbindningar, skidbromsar och skidstavar
32301150 Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skenor eller rullskridskor; delar och tillbehör till sådana
32301200 Skid- och snowboardpjäxor
32301300 Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport
32301400 Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott
32301510 Sporthandskar av läder
32301530 Golfklubbor och annan golfutrustning (även golfbollar)
32301550 Bordtennisutrustning (även racketar, bollar och nät)
32301560 Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade
32301580 Bollar (exkl. golfbollar, bordtennisbollar, medicinbollar och boxbollar))
32301590 Annan utrustning för sport och utomhusspel, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans
32301600 Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse andra artiklar för jakt eller fiske
32401100 Dockor föreställande människor
32401200 Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser
32401300 Delar och tillbehör för dockor föreställande människor
32402000 Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser och byggleksaker
32403100 Leksaksfordon med hjul avsedda för barn (utom tvåhjuliga cyklar); dockvagnar
32403200 Pussel
32403920 Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär; andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar (utom elektriska tåg, skalenliga modeller i satser för sammansättning, andra byggsatser och byggleksaker samt pussel); leksaker och modeller, försedda med motor; leksaksvapen
32403940 Övriga leksaker av plast
32403960 Formpressade miniatyrmodeller av metall
32403990 Övriga leksaker
32404100 Spelkort
32404210 Artiklar och tillbehör för biljardspel (utom mekaniska poängräknare, tidsmätare och köställ)
32404230 Spelapparater med mynt- eller polettinkast (exkl. bowlingbaneutrustning)
32404250 Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel
32404270 Bord för kasinon, automatiska kägelresare för bowlinghallar, artiklar för sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, biljardbord, videospel av sådana slag som används tillsammans med en tv-mottagare, spelkort och elektriska racerbilbanor som har karaktär av tävlingsspel)
32501130 Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning
32501150 Instrument och apparater för dentalt bruk med undantag för tandläkarborrmaskiner
32501200 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk
32501311 Injektionssprutor med eller utan kanyl för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
32501313 Kanyler av metall för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
32501315 Suturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
32501317 Nålar, katetrar, kanyler o.d. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, med undantag för kanyler av metall och suturnålar
32501320 Instrument och apparater för oftamologiskt bruk
32501333 Instrument och apparater för blodtryckningsmätning (även sfygmansmetrar, tensiometrar och oscillometrar)
32501335 Endoskop
32501340 Febertermometrar, medicinska och veterinära, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument
32501353 Dialysapparater
32501355 Diatermiapparater (inkl. ultraljudsapparater)
32501363 Transfusionsapparater (utom specialflaskor av glas för förvaring av blod)
32501365 Narkosapparater
32501370 Övriga instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk
32501380 Centrifuger för laboratoriebruk (utom mjölkseparatorer, torktumlare)
32502130 Apparater för mekanoterapi, massageapparater, apparater för psykotekniska undersökningar (utom helt stationära apparater för makanoterapi)
32502180 Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk
32502235 Konstgjorda leder
32502239 Ortopediska artiklar, spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer
32502253 Konstgjorda tänder av plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)
32502255 Konstgjorda tänder av annat material än plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)
32502259 Andra tandprotesartiklar (inkl. hel- eller delproteser, metallkronor, skenor av tenn eller rostfritt stål)
32502290 Konstgjorda kroppsdelar (utom konstgjorda tänder och tandprotesartiklar, konstgjorda leder, ortopediska artiklar och artiklar för behandling av frakturer och pacemakrar)
32502300 Delar och tillbehör till artiklar och apparater enligt HS 90.21
32503030 Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar, delar till sådana stolar (utom spottkoppar till tandläkarkliniker, stolar med inbyggd tandläkarutrustning)
32503050 Möbler för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk och delar till dessa (utom bord och stolar för användning vid röntgenundersökningar)
32504130 Kontaktlinser
32504153 Omonterade glasögonlinser, ej synkorrigerande
32504155 Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, enfokala
32504159 Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, ej enfokala
32504170 Andra omonterade glasögonlinser som är synkorrigerande, ej färdigbearbetade på båda sidor
32504250 Solglasögon
32504290 Glasögon, skyddsglasögon och liknande avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål, ej solglasögon
32504350 Bågar och infattningar för glasögon, skyddsglasögon o.d. av plast
32504390 Bågar och infattningar som inte är av plast för glasögon, skyddsglasögon o.d.
32504400 Delar till bågar och infattningar för glasögon o.d. (utom skruvar, kedjor utan fastsättningsanordning, fjädrar av oädel metall)
32505010 Tandcement och andra tandfyllningsmedel, bencement
32505020 Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument
32505030 Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara; sterila suturmaterial, inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk (utom katgut); sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk
32911110 Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material
32911140 Mekaniska mattsopare utan motor samt andra borstar för gatusopning, hushållsbruk och djurskötsel
32911190 Övriga borstar
32911210 Tandborstar
32911235 Hårborstar
32911237 Rakborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk (ej tand- eller hårborstar)
32911250 Konstnärspenslar och skrivpenslar
32911270 Penslar för kosmetiskt bruk
32911930 Målarborstar och målarpenslar
32911950 Målningsdynor och målningsrullar
32911970 Borstar utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon (utom för gatsopning)
32991130 Arbetshandskar, av läder eller konstläder
32991150 Skyddshjälmar
32991190 Hattar och andra huvudbonader av gummi el. plast (utom skyddshjälmar)
32991210 Kulspetspennor
32991230 Pennor med filtspets eller annan porös spets
32991250 Stiftpennor
32991300 Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
32991410 Satser av pennor med två eller flera skrivinstrument
32991430 Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare
32991450 Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor; pennor för duplicering; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt HS 96.08
32991510 Blyerts-, anilin- och färgpennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje (utom pennor för medicinskt eller kosmetiskt bruk o.d.)
32991530 Blyerts-, anilin- och färgstift
32991550 Skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
32991610 Skrivtavlor
32991630 Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar
32991650 Färgdynor (utom färgvalsar för manuell användning)
32991670 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck (utom karbonrullar eller annat självkopierande papper)
32992130 Paraplyer och parasoller (inkl. käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller) (utom paraplyfodral)
32992150 Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
32992200 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
32992300 Knappar (inkl. tryckknappar och delar till tryckknappar); blixtlås
32992430 Knappformar och andra delar till knappar, knappämnen
32992450 Löpare, häktor, smala band (oavsett längd) och andra delar till blixtlås
32993000 Varor av människohår eller djurhår; liknande varor av textilmaterial
32994110 Cigarettändare och andra tändare (inkl. mekaniska, elektroniska, kemiska och icke-mekaniska tändare samt cigarettändare till fordon)
32994130 Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar
32994210 Järncerium och andra pyrofora legeringar, diverse andra varor av brännbara ämnen
32994230 Delar till cigarettändare och andra tändare, exkl. tändstenar och vekar, bränsle i ampuller, flaskor, burkar eller andra behållare som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare
32994300 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare som används för fyllning av cigarettändare eller liknande, med en rymd av <= 300 cm³
32995130 Julprydnader (utom elektroniska girlanger, äkta julgranar, julgransfötter, ljus, statyetter, statyer och liknande fördekoration av gudstjänstlokaler o.d.)
32995150 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar
32995280 Rafräschissörer och beslag till sådana (utom separata behållare, gummibollar)
32995300 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål, olämpliga för annan användning (utom utbildningshjälpmedel för flygsimulering, tryckta planer, diagram och illustrationer)
32995400 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. (inkl. flytljus (utom astmaljus, vaxtändstickor, svavelbehandlade band, vekar och ljus)
32995500 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor
32995910 Andningsapparater, inkl. gasmasker, men inte andningsapparater för terapeutiskt bruk eller skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter
32995920 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor
32995930 Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material
32995940 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, varor gjutna eller formade av vax, stearin m.m.
32995950 Handsiktar och handsåll
32995960 Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje, delar till sådana kärl, exkl. lösa glas
32995970 Provdockor, skyltdockor o.d., rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster
32995980 Glober, tryckta (utom i relief)
3299810090 Behandling o.a. tillverkningstjänster vid annan produktion
33111200 Reparation och underhåll av cisterner, tankar och behållare av metall
33111300 Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i industrianläggningar
3311140010 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
33111900 Reparationer och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning, utom för hushåll
33121100 Reparation och underhåll av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel
33121210 Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer
33121220 Reparation och underhåll av kranar, ventiler m.m.
33121400 Reparation och underhåll av ugnar och brännare
33121500 Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar
33121800 Reparation och underhåll av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk
33121990 Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33122110 Reparation och underhåll av traktorer
33122120 Reparation och underhåll av jordbruks- och skogsmaskiner
33122200 Underhåll och reparation av verktygsmaskiner för metallbearbetning
33122300 Reparation och underhåll av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri
33122400 Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33122500 Reparation och underhåll av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak
33122600 Reparation och underhåll av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin
33122700 Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper eller papp
33122800 Reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast
33122910 Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
33122990 Reparation och underhåll av andra maskiner för särskilda ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
33131110 Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering m.m. (utom utrustning för industriell processtyrning)
33131120 Reparation och underhåll av ur för industriellt bruk
33131200 Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning
33131300 Reparation och underhåll av optiska instrument och foto- och kinoapparater
33131900 Reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33141120 Reparation och underhåll av elektriska motorer, generatorer och transformatorer
33141150 Reparation och underhåll av elektriska styrsystem och kontrollpaneler
33141900 Reparation och underhåll av elektronisk utrustning (utom eldistributions- och elkontrollapparater, motorer, generatorer och transformatorer, tv- och radiosändare)
33151010 Reparation av fartyg och annan flytande materiel (utom fritidsbåtar, roddbåtar och kanoter)
33151030 Reparation och underhåll av fritidsbåtar
33161000 Reparation och underhåll av luftfartyg och motorer till luftfartyg för civil användning
3316101010 Reparation och underhåll av luftfartyg och motorer till luftfartyg för militär användning
33171100 Reparation och underhåll av järnvägs- och spårvagnslok, rullande materiel samt av mekanisk (och elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning
33191020 Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror
33201100 Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar
3320120010 Installation av vapen och vapensystem
33202100 Installation av kontorsmaskiner
33202910 Installation av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel
33202920 Installation av pumpar och kompressorer
33202930 Installation av ugnar och brännare
33202940 Installation av lyft- och godshanteringsutrustning (utom hissar och rulltrappor)
33202950 Installation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk
33202960 Installationer av maskiner för allmänt ändamål och apparater för vägning, filtrering, destillering, förpackning, buteljering, sprutning, ångblästring/sandblästring, kalandrering
33202970 Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
33203100 Installation av jordbruks- och skogsmaskiner
33203200 Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning
33203300 Installation av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri
33203400 Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33203500 Installation av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak
33203600 Installation av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin
33203700 Installation av maskiner för tillverkning av papper eller papp
33203800 Installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av gummi och plast
33203900 Installation av andra maskiner för särskilda ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
33204100 Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
33204200 Installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33205020 Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer
33205050 Installation av elektriska styrsystem och kontrollpaneler
33205090 Installation av annan elektronisk utrustning, med undantag av elektrisk signaleringsutrustning för motorvägar, landsvägar, gator m.m.
33206000 Utformning och montering av industriell processtyrningsutrustning och automatiska produktionsanläggningar
33207000 Installation av ur för industriellt bruk
3521000010 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än jordoljegaser och andra gasformiga kolväten
3811520010 Avfall av papper, kartong eller papp
3811580010 Slagg, avfall och skrot av järn
7420110010 Fotografiska plåtar och filmer, exponerade men inte framkallade
7420120010 Fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade, för offsetreproduktion eller kopiering
7420190010 Andra fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade