84231 Oikeudenhoito

Pääluokat - Toimialaluokitus 2008
 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
842Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi
8421Ulkoasiainhallinto
84210Ulkoasiainhallinto
8422Maanpuolustus
84220Maanpuolustus
8423Oikeustoimi
84231Oikeudenhoito
84232Vankeinhoito
8424Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
84241Poliisitoimi
84242Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
8425Palo- ja pelastustoimi
84250Palo- ja pelastustoimi

84231 Oikeudenhoito

Tähän kuuluu:
- oikeuslaitoksen hallinto ja toiminta: siviili- ja rikosoikeudet (kaikki oikeusasteet), sotaoikeus, erityistuomioistuimet
- syyttäjä-, ulosotto- ja oikeusapuviranomaisten toiminta, valvonta ja kehittäminen
- tuomioiden ja lakien tulkinta
- rikoksentorjuntaohjelmien ja siihen liittyvän yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen
- riita-asioiden sovittelu
- EU-oikeudellinen neuvonta
- vaalien ja kansanäänestysten toimeenpano
- vaaliluetteloiden ja puoluerekisterin ylläpito

Oikeustoimeen kuuluvia tehtäviä hoitavia yksiköitä ovat mm.:
- eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
- kaupunginviskaalinvirastot, kaupunginvoudin virastot
- käräjäoikeudet, lääninoikeudet
- markkinaoikeus
- oikeusaputoimistot
- Oikeuskanslerin virasto
- oikeusministeriö
- Oikeusrekisterikeskus
- sotaoikeus
- tuomioistuimet
- työtuomioistuin
- vakuutusoikeus
- vankilaoikeudet

Tähän ei kuulu:
- yksityisten asianajotoimistojen neuvonta ja edustaminen siviili-, rikos- tai muissa vastaavissa tilanteissa (69101)
- oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (72200)