F Byggverksamhet

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
FByggverksamhet
41Byggande av hus
42Anläggningsarbeten
43Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

F Byggverksamhet

Denna huvudgrupp omfattar allmän byggverksamhet och specialiserade verksamheter gällande byggnader och anläggningar samt installations- och efterbehandlingsarbeten i anslutning till byggverksamhet samt byggherreverksamhet och fastighetsförädlingsverksamhet. Verksamheten kan gälla nybyggnad, ombyggnad, reparationsbyggnad samt ändrings-, tillbyggnads- eller renoveringsarbeten. Gruppen omfattar också uppförande av monteringsfärdiga byggnader eller konstruktioner på plats och även uppförande av byggnader av tillfälligt slag.

Byggandet kan antingen ske för egen räkning eller ges i uppdrag mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt; underleverantörerna kan verkställa delar av arbetet eller hela byggarbetet. Byggherreverksamhet hör till denna näringsgren oberoende av om den bedrivs för egen räkning eller på uppdrag. Om byggnaden inte uppförs för försäljning, utan t.ex. för uthyrning av en lokalitet eller för utvidgning av industriell verksamhet, klassificeras verksamheten enligt verksamhetsidkarens huvudsakliga verksamhet, t.ex. i fastighetsverksamhet eller tillverkning. Gruppen omfattar också statens och kommuners byggherreverksamhet.

Huvudgruppen indelas i byggande av hus (41), anläggningsarbeten (42) och specialiserad bygg- eller anläggningsverksamhet (43).

Anläggningsverksamhet omfattar byggande av stora konstruktioner (vägar, gator, järnvägar, vattenleder, flygplatser), nätverk (vatten-, avlopps-, datakommunikations-, gas-, värme- och elnätverk) samt andra miljö- och mark- och anläggningsarbeten.

Specialiserad byggverksamhet omfattar bygginstallationer (VVS-arbeten, elarbeten, takarbeten), ytbehandlingsarbeten (rappning, målning, glasning) samt förberedande arbeten på byggplatsen och rivning av byggnader.

Installation av fast utrustning och anordningar, såsom hissar samt övervaknings- och larmsystem, räknas också som byggverksamhet, då installeringen sker i samband med byggarbetet. Också underhåll av hissar förs alltid till byggverksamhet (43292).

Gruppen omfattar också uthyrning av byggmaskiner med förare.

Byggverksamheten omfattar inte installation av industriella produktionsanläggningar och maskiner (33200).

Omfattar inte:
- installation och uppförande av maskiner och apparater inom produktionsverksamhet av tillverkaren (C)
- underhåll och skötsel av grönområden (81300)
- arkitekttjänster (71110)
- byggnads- och konstruktionsplanering samt andra ingenjörstjänster och teknisk planering (7112)
- uthyrning av byggnadsmaskiner utan förare eller maskinister (77320)
- renhållning av utomhusområden (vägar, flygplatser, torg, parker o.d.) (81291)
- sanering av jordmassor på en förorenad plats (39000)

Dela