Toimialaluokitus 2008

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Toimialaluokitus TOL 2008 toimii taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Sitä käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä kansantalouden tilinpidon tilastoissa.

Luokituksen kansainvälinen tausta

TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACEen. EU-jäsenmaiden on käytettävä tilastotoimessa NACEa tai siihen perustuvaa kansallista versiota, jollainen TOL 2008 -toimialaluokituskin on.

NACE puolestaan on johdettu YK:n toimialaluokitus ISICistä (International Standard Classification of All Economic Activities). Luokat NACEn kaikilla tasoilla on määritelty siten, että ne ovat joko yhdenmukaisia ISICin luokkien kanssa tai niin, että ISICin luokka on yhdistelmä NACEn alajaoista, joten NACEn 3- ja 4-numerotason luokista voidaan aina yhdistää vastaavat ISICin luokat. Pääluokat ja 2-numerotasot ovat täysin yhdenmukaiset, mutta 3- ja 4-numerotasolla moniin ISICin luokkiin on NACEssa tehty lisäjakoja.

Muut kansainvälisten talousluokitusten harmonisoituun kokonaisuuteen kuuluvat luokitukset ovat

  • CPC: YK:n tuoteluokitus (Central Product Classification)
  • HS: Maailman tullijärjestön harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä (Harmonized Commodity Description and Coding System)
  • CPA: EU:n toimialoittainen tuoteluokitus (Classification of Products by Activity)
  • PRODCOM: EU:n teollisten toimialojen tuoteluokitus (Production communautaire)
  • CN: EU:n ulkomaankaupassa käytettävä tavaranimikkeistö (Combined Nomenclature).

Muutokset edellisestä versiosta

NACE Rev. 1.1:ssä oli 17 pääluokkaa ja 62 2-numerotason luokkaa. Uudistetussa NACE Rev. 2:ssa on 21 pääluokkaa ja 88 2-numerotason luokkaa. Kansalliseen toimialaluokitukseen TOL 2008:aan on lisätty pääluokka X Toimiala tuntematon, jota käytetään silloin, kun yrityksen tai sen osan toiminnasta ei ole riittävästi tietoa toiminnan luokittelemiseksi.

Kaikki TOLiin tehdyt muutokset löytyvät vanhan ja uuden toimialaluokituksen välisistä luokitusavaimista.

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

Toimialaluokitus muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta:
I. kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla merkittävät pääluokat
II. 2-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 2-numeroisella koodilla
III. 3-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 3-numeroisella koodilla
IV. 4-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 4-numeroisella koodilla
V. kansallinen 5-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 5-numeroisella koodilla.

TOL 2008 noudattaa NACE Rev. 2:a 1-4-numerotasoilla. 5-numerotaso on määritelty kansallisesti Suomen omien käyttötarpeiden perusteella.

Lisätietoa toimialaluokituksen luokittelukriteereistä, määritelmistä ja luokittelusäännöistä on luettavissa Toimialaluokitus TOL 2008 -pääjulkaisun laajasta johdanto-osasta, joka on saatavissa sekä paino- että verkkojulkaisuna (ks. alla: Luokitusjulkaisut).

Luokitusjulkaisut

Toimialaluokitus TOL 2008. Käsikirjoja 4. Tilastokeskus. 2008. (Painojulkaisu on loppuunmyyty.)
Toimialaluokitus TOL 2008. Käsikirjoja 4. Tilastokeskus. 2008. (Maksuton pdf-julkaisu.)

Toimialaluokitus TOL 2008, Liite 1 Hakemisto. Käsikirjoja 4. Tilastokeskus. 2008.