Rekisteriseloste: Elinolotutkimukset 1978, 1986 ja 1994

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Vuoden 1978 elinolotutkimus,
vuoden 1986 elinolotutkimus ja
vuoden 1994 elinolotutkimus

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: tutkimukset ja selvitykset suomalaiset elinoloista. Huom. Elinolotutkimuksen tietoja ei koota säännöllisesti eikä jatkuvasti. Jo koottuja tietoja kuitenkin käytetään jatkuvasti historiallisena aineistona erilaisissa hyvinvointitutkimuksissa ja selvityksissä.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: 1978: noin 2000 henkilöä; 1986: noin 12 000 henkilöä; 1994: noin 8 500 henkilöä.
Valintaperiaatteet: Satunnaisotanta Suomessa asuvista 15 vuotta täyttäneistä
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Nimi ja henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta kuvaavia tietoja; eräitä hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia kuvaavia tietoja.
Muut tiedot: demografisia ja sosioekonomisia taustatietoja, perhettä ja kotitaloutta, asumista, vapaa-aikaa ja yhteiskunnallista osallistumista, työelämää, ystävyyssuhteita, tuloja ja varallisuutta sekä koulutusta koskevia tietoja.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Stakes: toimeentulotukirekisteri (1986)
Tilastokeskus: tutkintorekisteri
Verohallitus: verotietokanta.
Väestörekisterikeskus: väestön keskusrekisteri ja rakennus- ja huoneistorekisteri
Rekisteröidyn oma ilmoitus: elinolotutkimuksen haastatteluosa
Tiedon saantitapa: Haastattelut, tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Jussi Simpura
Tilastojohtaja
Hannele Sauli
Erikoistutkija


Päivitetty 26.3.2002