Rekisteriseloste: Kuntasektorin palkkatilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Kuntasektorin palkkatilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kunta-alan palkkatilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto: 443 000 palvelussuhdetta, joista
- kunnallinen henkilörekisteri (KHR) 420 000
- kuntasektorin tuntipalkkatilasto (KTP) 23 000
Valintaperiaatteet:
Tilastokeskuksen palkkatiedustelu kaikille kunnille ja kuntayhtymille

Tietotyypit
Tunnistetiedot; kuntanumero, toimintayksikön tunnus, henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot:
Henkilön luokittelutiedot; mm. ammattinimike, palvelussuhteen luonne ja laji, työaikajärjestelmä, viikkotyöaika, sopimusala, kalleusluokka, palkkahinnoittelun tunnus, lomaoikeus, palvelulisien kokonaismäärä, kokemuslisien prosentti, sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiluokitus -97 -ammatti, koko-/osa-aikaisuus
Palkkauksen perusteet: sijoituspalkkaluokka, palkkaluokan korotukset/alennukset, maksupalkkaluokka
Palkka lokakuulta palkkatekijöittäin: mm. Kuukausipalkkaisten peruspalkka, palvelulisä, määrävuosilisä, muut palkanlisät, palkan täysimääräisyys, palkanpidätyksen syy, maksujakso

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Kuntatyönantajalla on oikeus saada yksilökohtaisia tietoja työmarkkinaneuvottelujen edellyttämää kustannuslaskentaa ja selvitystoimintaa varten lain (12.3.1993/254 9 §) perusteella. Tilastokeskus on luovuttanut aineistoja suojattuna myös kunnille ja kunta-alan työntekijäjärjestöille tilastolain (62/94) nojalla. Tällöin aineistoja on muokattu siten, ettei niistä voi tunnistaa työnantajaa eikä henkilöä.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Kuntien ja kuntayhtymien ilmoitus Tilastokeskukselle.
Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:
- Tutkintorekisteri
- Yritysrekisteri
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, lomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.10.2001
Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Anna-Leena Wickstrand
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002