Rekisteriseloste: Kuolemansyytilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Kuolemansyytilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1 § (858/1997) velvoittaa Tilastokeskuksen säilyttämään kuolintodistukset.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Vuosittaisen kuolemansyytilaston laadinta ja arkistopalvelut kuolintodistuksista
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla

4) rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 50 000 henkeä/vuosi:
Tietotyypit
Tunnistetiedot: Henkilötunnus, nimet,
Arkaluonteiset tiedot:
Kuolemansyyt tautiluokituksen tunnuksin ja arkistoiduissa kuolintodistuksissa myös tekstinä
Muut tiedot: Kunta, osa-alue, koordinaatit,
Demografiset tiedot

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § (858/1997) mukaan tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa määrätty oikeus, sille, jonka hakemuksesta tai suostumuksella kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu, vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen, vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve.
Lisäksi Tilastokeskus voi antaa luvan kuolemansyytietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvittelytyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niiden etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Luovutuksensaajat ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskus ja väestötietojärjestelmä, kuolintodistuksen antajat ja lääninhallitukset
Tiedon saantitapa: Kuolintodistus, tekninen tallenne

7) rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Ahonen
Yliaktuaari


Päivitetty 26.3.2002