Rekisteriseloste: Kansainvälinen asiantuntijarekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tilastoalan kansainvälisen konsultointitoiminnan asiantuntijarekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksen kansainvälisen konsultointitoiminnan hoitaminen

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Tilastokeskuksen akateemisen koulutuksen saanut henkilöstö
Tietotyypit:
1. Tunnistetiedot:
- nimi, osoitetiedot TK:ssa
2. Arkaluonteiset tiedot:
- ei ole

3. Muut tiedot - vain niistä, jotka ovat vastanneet
kyselyyn:
- kiinnostuksen aste
- tilastoala, erikoisosaaminen
- missä maissa voisi toimia konsulttina
- valmiudet (kokemus vuosina, kielitaito, vieraiden vastaanottaminen
- halukkuus kehittää osaamistaan
- aiempi kysyntä konsultointitoimintaan

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen julkisuuteen ja salassapitoon sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Lain 16§:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisterissä olevista julkisista tiedoista saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedon sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedon saantitapa:
- kysely kohderyhmälle, rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 6.6.2001
Allekirjoitukset Heli Jeskanen-Sundström
Ylijohtaja
Leena Hangaslammi
Yliaktuaari


Päivitetty 26.3.2002