Rekisteriseloste: Lapsitiedosto 1997 VÄ59

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Lapsitiedosto 1997 VÄ59

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: lasten elinolojen kuvaus, Suomalainen lapsi -julkaisun tiedosto.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 1 145 000 lasta:
Valintaperiaatteet: Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat vuoden 1997 lopussa alle 18-vuotiaat lapset.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: Väestölliset perustiedot lapsista, väestössä olevasta lapsen isästä ja äidistä sekä isän isästä ja äidistä ja äidin isästä ja äidistä. Kaikilla näillä myös mahdolliset tiedot työssäkäynnistä ja tuloista sekä kotipaikkatunnus. Tiedostossa on myös lapsen asuntoa kuvaavia muuttujia.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen muita tilastoja varten saamat aineistot: väestörakenneaineiston lapsitiedot, joihin liitetty työssäkäyntitiedoston ja perhetiedoston tietoja.
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Leena Kartovaara
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002