Rekisteriseloste: Maa- ja metsätaloustyöntekijöiden palkkatilasto

1) rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Maa- ja metsätaloustyöntekijöiden palkkatilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Metsätyöntekijöiden palkkatilaston laatimisesta on lisäksi metsäpalkka-asetuksella (Asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta 16/92, §4)
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Maa- ja metsätalousalan palkkatilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Metsätyöntekijöiden palkkatilasto:
Kokonaistilasto
3000 työsuhdetta; tiedot vuoden toiselta ja neljänneltä neljännekseltä; tilasto kattaa kaikki metsäalan rekisteröidyt työnantajat (Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, metsäkeskukset, metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n jäsenyritykset)
Valintaperiaatteet:
Tilastokeskus kerää tiedot em. työnantajilta
Tietotyypit
Tunnistetiedot; työnantajan LY-tunnus, henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot:
Työnantajan luokittelutiedot: mm. työnantajaryhmä, palkkausalue, kalleusluokka, KELA:n kuntakoodi, palkanmaksukausi
Henkilön luokittelutiedot; mm. työsuhteen vakinaisuus, palkkausmuoto, palkkatekijäkoodit
Palkkausta koskevat tiedot: mm. työlajit, maksetun palkan määrä palkkatekijöittäin, työpäivien määrä, työmaatuntien määrä, kokonaisansio, ansiontasaus, kulkemiskorvaus, lomakorvaus, työvälinekorvaus.
Maataloustyöntekijöiden palkkatilasto;
Kokonaistilasto Maatalouden työnantajaliiton (MTA) jäseninä olevista työnantajista
2500 työsuhdetta; tiedot toukokuulta ja marraskuulta;
Valintaperiaatteet:
Maatalouden työnantajaliitto kerää tiedot kaikilta jäseninä olevilta työnantajiltaan
Ei arkaluontoisia tietoja
Tunnistetiedot:
Yrityksen nimi, henkilötunnus
Palkansaajan ominaisuudet:
syntymäaika, sukupuoli, palkkaryhmä, työaikatunnus, kalleusluokka
Palkkausta koskevat tiedot:
mm. peruspalkka, aika-, urakka-, ja palkkiotyö, yli- ja sunnuntaityö, työaikaan liittyvät lisät

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Metsätyöntekijät:
TK:n alan työnantajia koskeva palkkatiedustelu
Maataloustyöntekijät:
Maatalouden työnantajaliiton palkkatiedustelu
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.10.2001
Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Anna-Leena Wickstrand
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002