Rekisteriseloste: Maatilatalouden tulo- ja verotilaston perusaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Maatilatalouden tulo- ja verotilaston perusaineisto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: maatilatalouden tulo- ja verotilaston laatiminen kuvaamaan maatilanhaltijoiden (luonnolliset henkilöt/fyysiset verovelvolliset) tulonmuodostusta, tulotasoa ja tulokehitystä.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm : 85 000 maatilan haltijat ja heidän puolisonsa.
Valintaperiaatteet: luonnolliset henkilöt ja heidän puolisonsa, joiden hallinnassa on maatila, jonka viljelyksessä oleva pelto- ja/tai puutarhapinta-ala on vähintään kaksi hehtaaria.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: nimi, henkilötunnus
Arkaluontoiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: maatilatunnus; maatilaa koskevat maankäyttötiedot, veronalaiset tulo- ja varallisuustiedot, velat, verot

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä ja sukupuolesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: verohallitus: verotuksen tietokanta-aineisto; maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: tilastollinen maatilarekisteri.
Rekisteröidyn oma ilmoitus: ei
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 16.10.2001
Allekirjoitukset Markku Suur-Kujala
Tilastojohtaja
Martti Kankaanpää
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002