Rekisteriseloste: Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusaineisto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: maatilatalouden yritys- ja tulotilaston laatiminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm : 10 500 maatilan otos. Näistä noin
8 000 haltija on luonnollinen henkilö.
Valintaperiaatteet: satunnaisotos maatiloista, joiden viljelyksessä oleva pelto- ja/tai puutarhapinta-ala on vähintään kaksi hehtaaria.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: nimi, henkilötunnus
Arkaluontoiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot: maatilatunnus, maatilan liikeyhteisötunnus, arvonlisäverotunnus, kiinteistötunnus, maatilaa koskevat maankäyttötiedot, maa- ja metsätalouden veroilmoituslomakkeiden 2, 2A, 2C ja 21 tiedot maatalouden tuloista, menoista, varoista, veloista, käyttöomaisuuden hankinnoista ja poistoista, metsätalouden puhtaasta tulosta ja metsätalouden pääomatuloista, integroidun hallinto- ja valvontarekisterin tiedot maatalouden tuista.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä ja sukupuolesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: verotoimistot: maa- ja metsätalouden veroilmoituslomakkeet 2, 2A, 2C ja 21; maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: tilastollinen maatilarekisteri, integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS).
Rekisteröidyn oma ilmoitus: veroilmoitustietojen täydentämiseen liittyvä kyselylomake.
Tiedon saantitapa: valokopiot edellä mainituista veroilmoituslomakkeista, postikysely.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 16.10.2001
Allekirjoitukset Markku Suur-Kujala
Tilastojohtaja
Martti Kankaanpää
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002