Rekisteriselostelomake: Opiskelijoiden vuosiaineisto

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Opiskelijoiden vuosiaineisto

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Opiskelijoita kuvaavien tilastojen laatiminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, 600 000 opiskelijaa.
Valintaperiaatteet: Perusasteen jälkeisen tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat tilastovuoden syksyllä.
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: erityisopetusta koskevat tiedot (erityisopiskelija, erityisopetuksen peruste,
eritysopiskelijan opetusryhmä) vuodesta 2004
alkaen
Muut tiedot: opiskelijaa koskevat tiedot (äidinkieli, kansalaisuus, työssäkäynti), koulutusta koskevat tiedot, aluetiedot, koulutusta järjestävän oppilaitoksen tiedot, koulutuksen järjestäjää koskevat tiedot.

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Vuosien 1966 - 1994 opiskelija-aineisto kattoi vain yliopistojen (ent. korkeakoulujen) opiskelija-aineistot.
Vuoden 1995 aineisto oli nimeltään opiskelijoiden ikärakenne, jonka tiedot perustuvat Opetustoimen valtionosuusjärjestelmän lukion opiskelijatietoihin, yliopistojen sekä ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin opiskelijatietoihin.
Vuosien 1996 - 1998 aineistojen tiedot perustuvat yliopistojen Tilastokeskukselle ilmoittamiin opiskelijatietoihin, edellisen vuoden opiskelijatietoihin vähennettynä tutkinnon suorittaneet ja lisättynä opiskelun lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa aloittaneet. Tiedot aloittaneista on saatu Opetushallituksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteishakurekistereistä.
Vuodesta 1999 lähtien tiedot perustuvat oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin opiskelijatietoihin.
Tiedon saantitapa: Lomakkeilla, linjasiirtona, levykkeillä ja salakirjoitettuna sähköpostin liitetiedostona.

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa

Allekirjoitukset


Päivitetty 16.8.2007