Rekisteriseloste: Palkkarakennetilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Palkkarakennetilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: palkkarakennetilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonais-/otostilasto, lkm: 1200 000 työsuhdetta, joista
- järjestäytyneiden yritysten palkansaajat 620 000
- järjestäytymättömien yritysten palkansaajat/TK:n otos 55 000
- kuntien palkansaajat 410 000
- valtion palkansaajat 120 000
Valintaperiaatteet:
Järjestäytyneet yritykset: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut
Järjestäytymättömät yritykset: TK:n otos järjestäytymättömistä yrityksistä, otoskehikko muodostetaan yritysrekisteristä, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala
Valtio: Valtion työmarkkinalaitoksen palkkatiedustelu
Kunta: Kuntatyöantajia koskeva palkkatiedustelu
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: Yritystunnus, yrityksen jäsennumero, henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: Ei ole
Muut tiedot: Yrityksen tiedot mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikköä ja toimipaikkaa koskevat tiedot
Henkilön luokittelutiedot: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, osa-aikaisuus, palvelusuhteen laji, palkkausmuoto
Kuvauskohteena kokonaistyöajan tunti- ja kuukausiansio, joka sisältää säännöllisen työajan rahapalkan ilman työaikalisiä, työaikalisät, luontoisedut, yli- ja lisätyön ansio ja varallaolokorvaukset.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Työnantajajärjestöjen (TT, PT, AKL, KISV, Teatterialan vanhuudenturvasäätiö, Varustamoyhdistys, PTY, valtion työmarkkinalaitos) omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut
Työnantajan ilmoitus Tilastokeskukselle
Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:
- Tutkintorekisteri
- Yritysrekisteri
- Työllistettyjen rekisteri
Määrävuosina lisäksi:
- Verotusrekisteri
- Työsuhderekisteri
- Siviilipalvelus- ja varusmiesrekisteri
- Sairausvakuutusrekisteri
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne ja lomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 3.10.2001
Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Seppo Kouvonen
Kehittämispäällikkö


Päivitetty 26.3.2002