Rekisteriseloste: Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tullut rikollisuus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tullut rikollisuus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 800 000 rikosta/v

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet: Poliisin tietoon tulleet rikokset

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Syylliseksi epäillyn henkilötunnus, asianomistajan (jos henkilö) henkilötunnus, poliisilaitos, jutun tyyppi, numero ja vuosi

Arkaluonteiset tiedot: Epäillyn rikos, vaaditun sakon määrä, rikesakon suuruus, ilmitullut rikosta kuvaavat tiedot

Muut tiedot tai tietoryhmä: Henkilön asianosaisasema, kansalaisuus, syntymämaa ja syntyperä, alueluokitustiedot, henkilön perherakennetta kuvaavat tiedot, henkilön sosio-ekonominen asemaa, koulutusta, tuloja ja pääasiallista toimintaa kuvaavat tiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Poliisihallitus, poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA), Tilastokeskuksen väestö- ja työssäkäyntiaineistot

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa