Registerbeskrivning: Årsmaterial över personer som avlagt examen

1. Registeransvarig

Statistikcentralen, 00022 STATISTIKCENTRALEN, tfn (09) 17 341, Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Årsmaterial över personer som avlagt examen

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgörande av statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om statistikcentralen.

Huvudsakligt användningsändamål: Statistik över personer som avlagt examen.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för uppgörande av statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifterna i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över de sammanslagna registren på det sätt som förutsätts i personuppgiftslagen.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalmaterial, antal: mer än 150 000 personer

Urvalsprinciper: personer som avlagt studentexamen, yrkesexamen, yrkeshögskoleexamen och universitetsexamen under kalenderåret. Ytterligare personer som avlagt yrkesmässig delexamen, specialiseringsstudier vid yrkeshögskolor och personer som avlagt yrkesinriktad lärarutbildning.

Uppgiftstyper: Uppgifter om den studerande (bl.a. modersmål, nationalitet), uppgifter om utbildningen, regionen, den anordnande läroanstalten, huvudmannen för utbildningen.

Identifikationsuppgifter: personbeteckning.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte i regel ut till utomstående i identifierbar form. Utlämnande av uppgifter kräver ett separat tillstånd att använda uppgifterna och att identifikationsuppgifterna utplånats. En förutsättning är att uppgifterna ska användas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Uppgifter om ålder, kön, yrke och utbildning kan utlämnas för ovannämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: De uppgifter som läroanstalten anmält till Statistikcentralen om personer som avlagt examen och studentexamensnämndens (YTL) material över studentexamen.

Hur uppgifterna erhållits: elektronisk insamling av uppgifter, diskett (YTL:s material, internationella studentexamina)

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen, Jari Tarkoma, Mika Tuononen§%£ad§%£


Senast uppdaterad 18.5.2009

Dela