Registerbeskrivning: Företagens bokslutsuppgifter

1. Registeransvarig

Statistikcentralen, 00022 STATISTIKCENTRALEN, tfn (09) 17 341, Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Företagsdatabas för företagens strukturstatistik (ykanta)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgörande av statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om statistikcentralen.

Huvudsakligt användningsändamål: Uppgörande av bokslutsstatistik.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för uppgörande av statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifterna i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över de sammanslagna registren på det sätt som förutsätts i personuppgiftslagen.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalmaterial, antal: årligen ungefär 100 000 naturliga personer i registret

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: namn, företagsnummer (FO-nummer)

Känsliga uppgifter: inga

Övriga uppgifter: Företagets personal, intäkter, utgifter, balansupp-gifter, investeringar och exportuppgifter. Klassi-ficeringsuppgifter som anknyter till företagets verksamhet.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte i regel ut till utomstående i identifierbar form. Utlämnande av uppgifter kräver ett separat tillstånd att använda uppgifterna och att identifikationsuppgifterna utplånats. En förutsättning är att uppgifterna ska användas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Primär- och klassificeringsuppgifter om företaget: Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister

Övriga uppgifter om företaget: Skatteförvaltningens material över närings- beskattningen

Hur uppgifterna erhållits: Teknisk registrering

Den registrerades egen uppgift: Gällande större företag (beroende på näringsgrenen företag med mer än 20 eller mer än 50 anställda) samlas preciserande specifikationsuppgifter in separat

Hur uppgifterna erhållits: Elektronisk insamling och pappersblankett

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen, Statistikdirektör Kaija Hovi, Statistikchef Marja Sjöblom§%£ad§%£


Senast uppdaterad 18.5.2009

Dela