Rekisteriseloste: VRK:n rakennus- ja huoneistojen muutostiedot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Väestön keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen muutostiedot (uudet, laajennukset ja muutostyöt)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Rakennuslupia ja rakennus- ja asuntotuotantoa sekä uudisrakentamisen volyymi-indeksiä koskevien tilastojen tuottaminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, joka sisältää luvanvaraisen uudis- ja korjausrakentamisen. Rekisterin koko vaihtelee vuosittaisen tuotannon mukaan. Tällä hetkellä rekisterissä noin 300 000 rakennus- ja 150 000 asuntotietoa.
Valintaperiaatteet: Luvanvaraiset rakennushankkeet.
Tietotyypit :
Tunnistetiedot:
rakennusluvan tunnus, rakennustunnus, omistajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus
Arkaluonteiset tiedot:
ei ole
Muut tiedot:
rakennuksen osoite ja koordinaatit, rakennusten ja huoneistojen ominaisuuksia, rakentamistapaa, sijaintipaikan kaavallista valmiusastetta ja rakennusvaiheita koskevia tietoja. Näitä ovat mm. rakennuksen käyttötarkoitus, lämmitystapa, polttoaine/lämmönlähde, rakennusaine, rakentamistapa, julkisivumateriaali, tilavuus, kerrosala, kokonaisala, huoneistojen lkm, huoneistoala, verkostot, rakennuksen ja huoneiston varusteet, huoneistotyyppi, rakennustöiden aloitus ja valmistuminen

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskus, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot.
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Ei
Tiedon saantitapa: linjasiirtona TietoEnator Oyj:stä

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 12.11.2001
Allekirjoitukset Ilkka Hyppönen
Tilastojohtaja
 

Jaa