Registerbeskrivning: Finländarnas resor

1. Registeransvarig

Statistikcentralen, 00022 STATISTIKCENTRALEN, tfn (09) 17 341, Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Finländarnas resor

  • Månadsundersökning (reseundersökning)
  • Årsundersökning (personundersökning)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgörande av statistik som beskriver samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om statistikcentralen.

Huvudsakligt användningsändamål: Uppgörande av statistik över finländarnas resor.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för uppgörande av statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifterna i andra register. Separata registerbeskrivningar utarbetas över de sammanslagna registren på det sätt som förutsätts i personuppgiftslagen.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

  • Urvalsstatistik, antal: 28 600 i månadsundersökningen, 2 400 i årsundersökningen
  • Urvalsprinciper: personurval, slumpmässigt urval med jämna intervaller av 15-74 -åringar som är mantalsskrivna i Finland
  • Identifikationsuppgifter: person- och adressuppgifter
  • Känsliga uppgifter: uppgifter om inkomster och socioekonomisk ställning
  • Övriga uppgifter eller uppgiftsgrupp: uppgifter om resor och övernattningar i Finland och utlandet

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte i regel ut till utomstående i identifierbar form. Utlämnande av uppgifter kräver ett separat tillstånd att använda uppgifterna och att identifikationsuppgifterna utplånats. En förutsättning är att uppgifterna ska användas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Uppgifter om ålder, kön, yrke och utbildning kan utlämnas för ovannämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Befolkningsregistercentralen

Den registrerades egen uppgift: Uppgifter om inkomster, verksamhetens art, antalet resor och deras egenskaper, införande av alkohol och tobak från utlandet

Hur uppgifterna erhållits: telefonintervju (CATI)

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen, Hannele Orjala, Sinikka Parkko§%£ad§%£


Senast uppdaterad 18.5.2009

Dela