Rekisteriseloste: Suomalaisten matkailututkimus

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Suomalaisten matkailututkimus

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastotietojen tuottaminen suomalaisten matkailusta
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: 26400 (kuukausitutkimus)
n. 2200 (vuositutkimus)
Valintaperiaatteet: henkilöotos, tasavälinen satunnaisotos Suomessa henkikirjoilla olevista 15-74 -vuotiaista
Tietotyypit
Tunnistetiedot: Henkilö- ja osoitetiedot
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot: tuloja, sosioekonomista asemaa koskevat tiedot, tietoja kotimaassa ja ulkomaille tehdyistä matkoista ja yöpymisistä

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskus (VRK)
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tietoja tuloista, toiminnan laadusta, matkojen määristä ja niiden ominaisuuksista, alkoholin ja tupakan tuonnista ulkomailta
Tiedon saantitapa: puhelinhaastattelu (CATI)

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Ilkka Hyppönen
Tilastojohtaja
Sinikka Parkko
Tilastopäällikkö


Päivitetty 20.8.2007