Tilastokeskus on lopettanut Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat -tilaston tuotannon ja julkaisemisen 27.1.2015. Viimeisimmät, vuotta 2013 koskevat tiedot on julkistettu vuonna 2014. Tilaston aiemmin julkaistut tiedot ja aikasarjat säilyvät Tilastokeskuksen sivuilla tilastojen kotisivuilla ja tietokannoissa.

Rekisteriseloste: Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Syyttäjän, käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien rikosasioiden tilastojen laa-dinta.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset re-kisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 85 000/vuosi

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Käräjäoikeuden rikoskoodi, syyttäjän syyttämät-täjättämisperustekoodi, syyttäjänratkaisukoodi

Tietotyypit: -

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Syyttämättäjättämisperuste, syyttäjän ratkaisu, ri-kos (rikosnimikkeistö)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Oikeusprosessin etenemistä kuvaavia tietoja tekohetkestä tuomioistuinten ratkasuihin

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuo-lelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulko-puolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutki-musta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mah-dollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosio-ekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusrekisterikeskus, Syytäjän ja alioikeuksien asianhallintajärjestelmä (Sakari)

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja


Päivitetty 23.4.2015

Jaa