Rekisteriseloste: Tulonjaon kokonaistilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tulonjaon kokonaistilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: tulonjaon kokonaistilaston laadinta sekä tulonjaon alueittainen- ja aikasarjatarkastelu.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, kattaa vuosittain koko väestön, runsaat 5 milj. henkilöä
Valintaperiaatteet: Koko väestö
Tietotyypit
Tunnistetiedot: henkilötunnus, kotipaikkatunnus
Arkaluonteiset tiedot: henkilön saama toimeentulotuki ja muita sosiaalisia tukia koskevat tiedot, ammattiliiton jäsenyys ja siviilisäätyä koskevat rekisteritiedot.
Muut tiedot: tulot eri lähteistä, velat, varallisuus

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Eläketurvakeskus: eläketapahtumarekisteri.
Kansaneläkelaitos: eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri.
Koulutus- ja erorahasto: rekisteri koulutus- ja erorahaston maksamista korvauksista.
Maa- ja metsätalousministeriö: maatilarekisteri
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES): toimeentulotukirekisteri.
Valtiokonttori: sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta.
Verohallitus: verotietokanta (henkilöverotiedot sekä työnantajien ja etuuksien maksajien vuosi-ilmoitustiedot).
Väestörekisterikeskus: väestön keskusrekisteri ja rakennus- ja huoneistorekisteri.
Työministeriö: rekisteri siviilipalvelusmiehistä.
Pääesikunta: rekisteri varusmiespalveluksessa olleista.

Vakuutusvalvontavirasto: ansiosidonnaiset työttömyysetuudet
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 31.1.2006

Allekirjoitukset Jussi Simpura
Tilastojohtaja

Anu Alanko
Erikoistutkija


Päivitetty 16.8.2007