Rekisteriseloste: Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, vuosiaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, vuosiaineisto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin ja työhön sijoittumista kuvaavien tilastojen laatiminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, tutkinnon suorittaneita noin 2,5 milj.
Valintaperiaatteet: Perusasteen ja perusasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneet ja tiedot heidän jatko-opiskelustaan ja työssäkäynnistä.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: Henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot: Henkilöön liittyviä tietoja mm. ikä, sukupuoli, äidinkieli, asuinalue, kansalaisuus, työssäkäynti sekä koulutukseen ja oppilaitokseen liittyviä tietoja.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri, Tilastokeskuksen opiskelijoiden vuosiaineisto, Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto, Opetushallituksen yhteishakurekisteri.
Tiedon saantitapa: Tilastokeskuksen omat rekisterit. Linjasiirto.

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Hilkka Kousa
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002