Rekisteriseloste: Työolotutkimus (1977, 1984, 1990 ja 1997)

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Työolotutkimus (1977, 1984, 1990 ja 1997)

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus on laatia tilastoja ja tutkimuksia palkansaajien työoloista.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, aineistossa palkansaajia 5 778 (1977), 4502 (1984), 3502 (1990) ja 2979 (1997)
Valintaperiaatteet: Viiteviikolla palkansaajina olleet
Tietotyypit
Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: työtapaturmat, työn fyysiset
ja psyykkiset rasitusoireet
Muut tiedot: henkilöä kuvaavia taustatietoja, työvoimatutkimuksen perustiedot, työhistoriatiedot, työpaikkaa koskevia tietoja, työaikaa ja palkkausta koskevia tietoja, työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset piirteet, suhtautuminen työhön jne.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus, tutkintorekisteri, työssäkäyntitilaston rekisteri
Tiedon saantitapa: henkilökohtainen haastattelu, tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Jussi Simpura
Tilastojohtaja
Anna-Maija Lehto
Kehittämispäällikkö


Päivitetty 26.3.2002