Rekisteriseloste: Työssäkäyntitilasto

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Työssäkäyntitilasto

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Pääasiallinen käyttötarkoitus on tuottaa vuosittain alueittaisia tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta yhteiskunnan ja yritysmaailman tarpeisiin. Tilaston keskeisimmät tiedot ovat toimialoittaiset työpaikkatiedot.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto
Valintaperiaatteet: Vakinaisesti maassa asuva väestö 31.12. (noin 5 200 000 henkilöä)
Tietotyypit

Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: siviilisääty (rekisteröity parisuhde)
Muut tiedot: ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kotipaikkatunnus, asuinpaikan tiedot (taajama, osa-alue, postinumero, äänestysalue ja koordinaatit), pääasiallinen toiminta, ammattiasema, ammatti (vuodet 1990, 1993, 1995, 2000, vuodesta 2004 alkaen vuosittain), sosioekonominen asema (vuodet 1990, 1993, 1995, 2000, vuodesta 2004 alkaen vuosittain), työpaikan sijaintia koskevat tiedot (kunta, taajama, osa-alue, postinumero ja koordinaatit), työpaikan yritystunnus ja toimipaikkatunnus, työpaikan toimiala, omistajatyyppi, oikeudellinen muoto ja institutionaalinen sektori, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työttömyyteen ja työnhakuun liittyviä tietoja, koulutus- ja opiskelutietoja, eläkelaji ja eläkkeen alkamispäivämäärä, tietoja tuloista, veroista ja varallisuudesta, perhetiedot, asuntokuntatiedot, asuntotiedot, ajoneuvon haltijuus

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Väestörekisterikeskus: väestötietojärjestelmän väestö-, rakennus- ja huoneistotiedot
Verohallitus: työnantajien vuosi-ilmoitustiedot, asiakastietokanta, henkilöveroaineisto
Eläketurvakeskus: yksityisen sektorin työsuhderekisterit, rekisteri yrittäjäeläkevakuutetuista
Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos: rekisteri eläkkeensaajista
Opetushallitus: yhteisvalintarekisteri
Työministeriö: työnhakijarekisteri, rekisteri siviilipalvelua suorittavista
Valtiokonttori: valtion palvelusuhderekisteri
Kuntien eläkevakuutus: kuntien palvelusuhderekisteri
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere: kuntien työntekijöiden palvelusuhderekisteri
Ahvenanmaan maakuntahallitus: Ahvenanmaan maakuntahallituksen työsuhderekisteri
Ahvenanmaan posti: Ahvenanmaan postin työsuhderekisteri
Suomen Pankki: Suomen Pankin palvelusuhderekisteri
Kansaneläkelaitos: Kansaneläkelaitoksen työsuhderekisteri
Kirkkohallitus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palvelusuhderekisteri
Autoneuvohallintokeskus: ajoneuvorekisteri
Tilastokeskus: yliopistorekisteri
Tilastokeskus: julkisyhteisöjen rekisteri
Tilastokeskus: yritys- ja toimipaikkarekisteri
Tilastokeskus: metsäpalkkarekisteri
Tilastokeskus: tutkintorekisteri
Tilastokeskus: opiskelijarekisteri
Tilastokeskus: tiedustelu monitoimipaikkaisille yrityksille ja kuntien toimintayksiköille
Tilastokeskus: ammattitiedustelu järjestäytymättömille työnantajille
Tilastokeskus: palkkatilaston aineistot

Tiedon saantitapa: tiedostomuodossa kaseteilla, levykkeellä, CD:llä, linjasiirtona ja web-lomakkeella sekä paperilomakkeilla

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa 29.8.2005

Allekirjoitukset
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Kaija Ruotsalainen
Tilastopäällikkö

 

 


Päivitetty 16.8.2007