Rekisteriseloste: Työsuhdeaineisto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Työsuhdeaineisto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Pääasiallinen käyttötarkoitus on tuottaa vuosittain alueittaisia tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta yhteiskunnan ja yritysmaailman tarpeisiin. Tilaston keskeisimmät tiedot ovat toimialoittaiset työpaikkatiedot.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonais-/otostilasto, lkm:
Henkilöiden lukumäärä: työssäkäyvä väestö 2,5 milj. henkilöä
Valintaperiaatteet:
Henkilöt joilla työsuhde voimassa ko. vuoden aikana.
Tietotyypit
Tunnistetiedot:
- henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole
Muut tiedot:
- työpaikan yritystunnus ja toimipaikkatunnus
- työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
- työkuukausien lukumäärä
- työsuhteen voimassa olo 25.12.-31.12.
- työsuhteen laji
- palkka työsuhteelle
- työsuhteen toimiala, omistajatyyppi ja oikeudellinen muoto
- työpaikan sijaintia koskevat tiedot (kunta, osa-alue ja koordinaatit)

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Verohallitus: vuosi-ilmoitusaineisto
Verohallitus: asiakastietokanta
Eläketurvakeskus: yksityisen sektorin työsuhderekisteri, rekisteri yrittäjäeläkevakuutetuista
Valtionkonttori: valtion palvelusuhderekisteri
Kuntien eläkevakuutus: kuntien palvelusuhderekisteri
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere: kuntien työntekijöiden palvelussuhderekisterit
Ahvenanmaan maakunta: Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Ahvenanmaan postin työsuhderekisteri
Suomen Pankki: Suomen Pankin työsuhderekisteri
Kansaneläkelaitos: Kansaneläkelaitoksen työsuhderekisteri
Kirkkohallitus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palvelusuhderekisteri
Tilastokeskus: julkisyhteisöjen rekisteri
Tilastokeskus: yritys- ja toimipaikkarekisteri
Tilastokeskus: kunnallinen henkilörekisteri
Tilastokeskus: metsäpalkkarekisteri
Tilastokeskus: tiedustelu monitoimipaikkaisille yrityksille ja kuntien toimintayksiköille
Rekisteröidyn oma ilmoitus:
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, lomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Kaija Ruotsalainen
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002