Rekisteriseloste: Työtapaturmat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Työtapaturmat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työtapaturmatilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: n. 70 000 henkeä koskevat tiedot vuosittain

Valintaperiaatteet:

Henkilölle on sattunut työtapaturma, josta vakuutuslaitos on maksanut korvausta. Lisäksi tapaturmasta on seurannut vähintään 4 päivän työkyvyttömyys.

Tunnistetiedot: vahinkonumero, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot:

tapaturmasta (tapaturmatyyppi, vamman laatu, vahingoittunut ruumiinosa)

Muut tiedot tai tietoryhmä:

- työtapaturman uhrin työpaikasta ja työympäristöstä (toimiala, aiheuttaja)

- työtapaturman uhrista (sukupuoli, ikä, ammatti)

- maatalousyrittäjien tapaturmista lisäksi: työvaihe

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tapaturmaa koskevat tiedot: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, Maatalousyrittäjäin eläkelaitos

Työvoiman määrää koskevat tiedot: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus

Kuntatieto: Alueluokitus

Tiedon saantitapa: Suojattu sähköpostilähetys

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 12.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa