Rekisteriseloste: Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970 - 2000

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970 - 2000

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: aikasarjojen tuottaminen ja virtatilastojen laatiminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lukumäärä 6,7 miljoonaa henkilöä
Valintaperiaatteet: Vuosien 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000 väestölaskentojen perusjoukkoihin kuuluneet henkilöt, eli kaikki henkilöt, jotka ainakin yhtenä laskenta-ajankohtana ovat vakituisesti asuneet Suomessa.
Tunnistetiedot: henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ----
Tietoryhmät: demografiset tiedot, työssäkäyntiin liittyvät tiedot, koulutusta kuvaavat tiedot, tulotiedot, asuntokunta- ja perhetiedot.

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto perustuu väestölaskennoissa kerättyihin tietoihin. Aiemmin osa tiedoista kerättiin lomakekyselyillä, nykyään tiedot perustuvat lukuisiin hallinnollisiin rekistereihin, joista tärkeimpiä ovat:
Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä,
Verohallitus: Verohallinnon rekisterit,
Eläketurvakeskus, Valtiokonttori ja kuntien eläkelaitos: Työsuhdeaineistot,
Työministeriö: Työnhakijarekisteri,
Kansaneläkelaitot: Eläketiedot,
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri.
Tiedon saantitapa: Hallinnollisista rekistereistä tai lomakkeella tiedonantovelvollisilta (lomakekysely vuoteen 1985 asti).

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa
29.8.2005

Allekirjoitus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jari Tarkoma
Tutkimuspäällikkö


Päivitetty 16.8.2007