Rekisteriseloste: Vuoden 1985 väestölaskennan henkilötiedosto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Vuoden 1985 väestölaskennan henkilötiedosto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Tuottaa väestölaskennan tiedot vuodelta 1985.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, henkilöitä 4,9 miljoonaa.
Valintaperiaatteet: Maassa asuva väestö 31.12.1985
Tietotyypit:
Tunnistetiedot:
- henkilötunnus

Arkaluontoiset tiedot:
- uskontokunta

Muut tiedot:
- ikä
- sukupuoli
- siviilisääty
- äidinkieli
- kansalaisuus
- syntymäkotikunta
- syntymävaltio
- viimeinen muuttopäivä
- asuinkunta
- äänestysalue
- postinumero
- kotipaikkatunnus 1.1.1986
- asuinpaikan ja työpaikan sijainti koordinaatteina
- perhetiedot
- asumismuoto
- huoneiston hallintaperuste
- varustetaso
- asumisväljyys
- talotyyppi
- pääasiallinen toiminta
- ammatti
- sosioekonominen asema
- liikkuvuustyyppi (esim. yhdessä tai useammassa kunnassa liikkuva)
- työpaikan kunta
- työpaikan toimiala- ja sijaintitiedot
- työaika
- koulutus- ja oppilaitostiedot
- tulotiedot

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus lomakkeella sekä seuraavat rekisterit:
- väestörekisterikeskus: väestön keskusrekisteri
- verohallitus: välittömän verotuksen rekisteri
- tilastokeskus: yritysrekisteri, tutkintorekisteri
- kansaneläkelaitos: vakuutettujen rekisteri
- eläketurvakeskus: työsuhderekisteri

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset Riitta Harala
Tilastojohtaja
Helena Korpi
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002