Rekisteriseloste: Vuoden 1995 väestölaskennan henkilötiedot

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Vuoden 1995 väestölaskennan henkilötiedot

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus:
Väestölaskentatilastojen laadinta. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää muiden Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekisterien tietoihin.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot

Kokonaistilasto, henkilöitä n. 5 miljoonaa
Valintaperiaatteet: Maassa asuva väestö 31.12.1995
Tietotyypit:
Tunnistetiedot:
- henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot:
- uskontokunta
Muut tiedot:
- Demografisia tietoja
- Asunnon ja työpaikan sijaintitietoja
- Henkilön taloudellista toimintaa kuvaavia tietoja
- Koulutustietoja ja tietoja opiskelusta
- Perhetietoja
- Asuntokunta- ja asuntotietoja

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Vuoden 1995 väestölaskennan tiedot saadaan Tilastokeskuksen väestö-, työssäkäynti-, perhe- ja asuinolo-tiedostoista, joiden tiedot kootaan seuraavista lähteistä:
Hallinnolliset tietoaineistot ja rekisterit:
- Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
- Työministeriön työnhakijarekisteri
- Pääesikunnan asevelvollisten rekisteri
- Työministeriön siviilipalvelusmiesten rekisteri
- Eläketurvakeskuksen työsuhderekisteri ja yrittäjävakuutetut
- Luterilaisen kirkon palvelussuhderekisteri (Kirkkohallitus)
- Valtion palvelussuhderekisteri (Valtiokonttori)
- Kansaneläkelaitoksen henkilöstörekisteri
- Suomen Pankin henkilöstörekisteri
- Rekisteri Helsingin yliopiston palveluksessa olevista
- Postin ja telen rekisterit
- Kuntasektorin työsuhdeaineisto (Kuntien Eläkevakuutus)
- Helsingin ja Vantaan kaupungin työsuhde- ja toimipaikka-aineistot (Helsinki, Vantaa)
- Ahvenanmaan maakuntahallituksen palvelussuhderekisteri
- Verotuksen rekisterit (Verohallitus)
- Opintotukirekisteri (Kansaneläkelaitos)
- Yhteisvalintarekisteri (Opetushallitus)
- Ammatillisten koulujen ja lukioiden oppilasrekisteri (Opetushallitus)
- Kansaneläkelaitoksen eläkerekisteri

Tilastokeskuksen rekisterit ja tietoaineistot:
- Yritys- ja toimipaikkarekisteri
- Julkisyhteisöjen rekisteri
- Korkeakouluopiskelijoiden rekisteri
- Tutkintorekisteri
Tietojen saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Väestölaskennan henkilötiedot kuuluvat suojausluokkaan 3 ja ne on suojattu Tilastokeskuksen suojausohjeen mukaan.

8) rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 15.10.2001
Allekirjoitukset
Riitta Harala
Tilastojohtaja
Helena Korpi
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002