Rekisteriseloste: Väestörakenne, vuositilasto VÄ60

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Väestörakenne, vuositilasto VÄ60

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Väestörakenne ja lukumäärätietojen tuottaminen.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonais-/otostilasto, 5 200 000 henkeä
Valintaperiaatteet: Maassa vakituisesti asuva väestö
Tietotyypit
Tunnistetiedot: henkilötunnus ja nimi
Arkaluonteiset tiedot: siviilisääty ja uskontokuntatunnus
Muut tiedot: henkilön syntymäpaikka, kansalaisuus, äidinkieli, osoite, -henkilön lasten ja vanhempien henkilötunnukset sekä puolison henkilötunnus ja mahdolliset vihki- ja eropäivät, henkilön asuntoa koskevat tiedot, kotipaikkatunnus ja koordinaatit

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskus, väestötietojärjestelmä
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa 31/8 2005

Allekirjoitukset
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Leena Kartovaara
Tilastopäällikkö


Päivitetty 16.8.2007