Rekisteriseloste: Valtion palkkatilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Valtion palkkatilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Valtion palkkatilaston tuottaminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaisaineisto, joka kattaa valtion budjettitalouden piirissä olevien virastojen/laitosten palvelussuhteet:
- 126 000 kuukausipalkkaista palvelus-
suhdetta ja
- 1 000 tuntipalkkaista palvelussuhdetta
Valintaperiaatteet:
Tilastokeskus saa valtiokonttorin keräämät perustiedot
Tietyypit
Tunnistetiedot; virastokoodi, henkilötunnus
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot:
Työnantajaa koskevat tiedot: virasto, kunta, budjetin pääluokka, kalleusluokka jne
Henkilön luokittelutiedot; mm. ammattinimike, palvelussuhteen luonne ja laji, työaikasäännös, viikkotyöaika, koko- ja osa-aikaisuus, viran hoitotapa, kansalaisuus, palvelusaika valtiolla, lomaoikeus, yleissivistys, sukupuoli, ikä, tutkinto, Ammattiluokitus -97 -mukainen ammatti jne.
Palkkauksen perusteet: sijoituspalkkaluokka, lopullinen maksupalkkaluokka
Palkkausta koskevat tiedot: mm. marraskuun peruspalkka, palvelulisä, määrävuosilisä, muut palkanlisät palkan täysimääräisyys, palkkaluokan korotus, palkanpidätyksen syy

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Tilastokeskus saa muokatut perustiedot Valtion työmarkkinalaitoksen hallussa olevasta Valtion henkilörekisteristä ja muokkaa niitä edelleen
Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.10.2001
Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Anna-Leena Wickstrand
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002