Rekisteriseloste: Vapaa-aikatutkimus vuosilta 1977,1981,1991,2002

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Vapaa-aikatutkimus vuosilta 1977, 1981, 1991, 2002

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: vapaa-ajan ja siinä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto: otoksen koko oli vuonna 1977 1300 henkeä, vuonna 1991 noin 3000 henkeä, vuonna 1991 noin 5700 henkeä ja vuonna 2002 4650 henkeä.
Valintaperiaatteet: vuonna 1977 kaksivaiheinen ositettu ryväsotanta 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, vuosina 1981, 1991 ja 2002 yksinkertainen satunnaisotanta 10 vuotta täyttäneistä, lisäksi 1991 lisäotos Helsingin kaupungin asukkaista.
Tietotyypit:
Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdenumero
Arkaluonteiset tiedot: terveydentila (oma ilmoitus), uskonnollinen osallistuminen, ammatilliseen yhdistyksen, poliittiseen ja uskonnolliseen järjestöön kuuluminen ja toimintaan osallistuminen
Muut tiedot tai tietoryhmä:
Henkilöiden taustatiedot
Vapaa-ajantoimintaa koskevat tiedot

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Väestörekisteri keskus: väestön keskusrekisteri
Verohallitus: verotietokanta
TK:n koulutusrekisteri
Rekisteröidyn oma ilmoitus: haastattelu
Tiedon saantitapa: haastattelut ja hallinnolliset rekisterit

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa
Allekirjoitus
Riitta Harala
tilastojohtaja
Rauli Kohvakka
erikoistutkija


Päivitetty 27.8.2007