Rekisteriseloste: Yksityisen sektorin palkkatilasto

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Yksityisen sektorin palkkatilasto

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Yksityisten alojen palkkatilastojen laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Osittain kokonais- osittain otostilasto, lkm: 800 000 työsuhdetta, joista
- järj. yritysten toimihenkilöt 420 000
- järjestäytymättömien yritysten toimih./TK:n otos 55 000
- tuntipalkkaiset toimihenkilöt/PT 14 000
- järj. yritysten työntekijät 295 000
- järjestäytymättömien yr. työntekijät/TK:n otos 16 000
Valintaperiaatteet:
Järjestäytyneet yritykset: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut
Järjestäytymättömät yritykset: TK:n otos järjestäytymättömistä yrityksistä,
otoskehikko muodostetaan yritysrekisteristä,
osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala
Tietotyypit
Tunnistetiedot; yritystunnus, yrityksen jäsennumero, henkilötunnus, toimipaikan tunniste, paikallisyksikön tunniste
Arkaluonteiset tiedot: ei ole.
Muut tiedot: Yrityksen tiedot; mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikköä ja toimipaikkaa koskevat tiedot
Henkilön luokittelutiedot; mm. sukupuoli, ikä, koulutus, alakohtainen ammatti, osa-aikaisuus, määräaikaisuus, Ammattiluokitus -97 -mukainen ammatti
Tunti- ja kuukausipalkka; palkkatiedot määritetään palkkausmuodon mukaisesti - kuvauskohteena on kuukausipalkka tai tehdyn työajan tuntipalkka: mm. peruspalkka, työaikalisät, luontoisedut, urakkapalkka, palkkiopalkka, säännöllisen työajan ansio, ylityön ansio, kokonaistyöajan ansio, lomaraha, varallaolokorvaukset. Eri palkka-aineistoissa ansioiden erittely vaihtelee jonkin verran
Vuositiedot: Vuositason tietoina kerätään mm. lomarahat ja muut kertaluontoiset palkkaerät. TT:n palkka-aineistoon sisältyy myös muita vuositason tietoja

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Työnantajajärjestöjen (TT, PT, AKL, KISV, Teatterialan vanhuudenturvasäätiö, Varustamoyhdistys, PTY) omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut
Työnantajan ilmoitus Tilastokeskukselle
Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:
- Tutkintorekisteri
- Yritysrekisteri
- Työllistettyjen rekisteri
Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, lomake

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.10.2001
Allekirjoitukset Ilkka Lehtinen
Tilastojohtaja
Anna-Leena Wickstrand
Suunnittelija


Päivitetty 26.3.2002