Rekisteriseloste: Yritysrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Yritysrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastollinen perusrekisteri. Rekisteriä käytetään tiedonkeruissa ja tilastojen laatimisessa perustietojen lähteenä ja otoskehikkona sekä yritystiedonantajarekisterin perustana. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Lisäksi rekisteriä käytetään tietopalvelurekisterinä ja sen julkisia tietoja toimitetaan asiakkaille Tilastolain 18 §:n mukaisella tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 640 000 aktiivista yritystunnusta.

Valintaperiaatteet:

Liikeyritykset, julkiset ja yksityiset yhteisöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä taloudellista toimintaa harjoittavat yhtymät ja konkurssi- ja kuolinpesät ja edellä mainittujen toimipaikat.

Tietotyypit:

Osoitteet, muut yhteystiedot, luokitustiedot, määrälliset tiedot (henkilöstö ja liikevaihto), toimintatilaa kuvaavat tiedot, konsernitiedot.

Tunnistetiedot:

Yrityksillä yritystunnus ja nimet, virastoilla virasto- tai jäsenyhteisötunnus, toimipaikkatunnus, konsernitunnus, yksityisillä elinkeinonharjoittajilla toissijaisena tunnuksena myös henkilötunnus.

Arkaluonteiset tiedot: ei ole.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritysrekisterin tilastolain 18§:n mukaisia tietoja voidaan luovuttaa myös tunnistetietoineen (ei koske henkilötunnusta).

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Verohallinnon asiakastietokanta, ja muut verohallinnon tietoaineistot, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä YTJ, Tullin ulkomaankauppa-aineisto, Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteri, Itella Oy:n osoiteaineisto, Fonecta Oy:n osoite- ja puhelinnumeroaineistot, Suomen Asiakastieto Oy:n konsernitiedot, Valtiokonttorin ja Kuntien Eläkevakuutuksen työsuhdeaineistot.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Lomakkeilla, tietoverkossa tai puhelinhaastattelussa annetut tiedot.

Tiedon saantitapa:

Internet-keruu, puhelinhaastattelu, tiedonsiirto verkossa.7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa
Jari Tarkoma
Tilastojohtaja

Jaa