Rekisteriseloste: Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: Vuosittain n. 1 200 000 henkilöä

Valintaperiaatteet:

1/3 satunnaisotos 15-70-vuotiaista Suomessa 1988- asuneista henkilöistä (pl. Ahvenanmaa). Otoksen henkilöitä on seurattu yli ajan eli henkilöstä on tietoja on kaikilta niiltä vuosilta, jolloin otoshenkilö on elossa, 15-70-vuotias ja asuu Suomessa.

Tietotyypit:

FLEED-otosaineisto sisältää tietoja henkilöiden perusominaisuuksista, perheestä, asumisesta, työsuhteista, työttömyysjaksoista, tuloista ja koulutuksesta. Tietoihin on lisätty työnantajan yritystunniste sekä työpaikan toimipaikkatunniste. Lisäksi mukana on puolisotunniste. Vuodesta 2004 alkaen tietosisältö on hieman aikaisempaa suppeampi. Henkilötiedot linkittyvät vuoden lopun työsuhteen perusteella eri yritysaineistoihin, mm. tilinpäätöspaneeliin. Kaikki linkkausmuuttujat on suojattu tutkijapalveluiden koodilla. Tiedot vastaavat ns. vaikuttavuusaineiston tietosisältöä, mutta tietoja on rajattu ja karkeistettu tietosuojan vuoksi. Aineistosta on olemassa myös kokonaisaineisto, josta voidaan luovuttaa osia erityisistä syistä.

Tiedot alkaen vuodesta 1988.

Tunnistetiedot: Suojattu henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto ja Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohtaja

Jaa