Suositus ruotsin kielen käytöstä Suomen virallisessa tilastossa

Vuoden 2004 alusta voimassa ollut kielilaki (423/2003) lisäsi julkisten viranomaisten velvollisuuksia Suomen molemmilla kansalliskielillä tapahtuvan palvelun suhteen. Valtion viranomaiset ja liikelaitokset ovat kaksikielisiä.

Kielilain keskeinen periaate on se, että kansalaisella on oikeus saada palvelua omalla kielellään. Valtion viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Asiakkaalle on selvästi osoitettava mistä hän saa omankielistään palvelua. Tiedottamisessa on käytettävä sekä suomea että ruotsia, joskaan tiedottamisen ei tarvitse olla yhtä laajaa molemmilla kielillä. Tiedottamisen on tapahduttava samanaikaisesti molemmilla kielillä.

Edellä esitetyn pohjalta SVT-neuvottelukunta hyväksyi 8.12.2004 kokouksessaan seuraavanlaiset ruotsin kielen käyttöä koskevat vähimmäisperiaatteet Suomen virallisessa tilastossa:

  • SVT:n logoa käytetään kolmikielisenä
  • SVT-neuvottelukunnan yleisölle suunnattu aineisto kuten laatukriteerit, tilastoluettelo, julkaisuluettelo ja tilastojen kuvaukset julkaistaan sekä suomen että ruotsin kielellä.
  • SVT-neuvottelukunta toimii kaksikielisenä samoin periaattein kuin valtion viranomaiset yleensä.
  • Vuotta tiheämmin ilmestyvissä painotuotteissa ei niiden nopean ilmestymisrytmin takia tarvitse olla kääntämistä edellyttävää tiivistelmää, mutta sen sijaan taulukoiden taulukkopäiden tekstien on oltava molemmilla kielillä. Jos taulukoiden monikielisyys on teknisesti vaikea ratkaista, voidaan taulukoiden tulkintaa helpottamaan liittää julkaisuun erillinen suomi-ruotsi -sanasto.
  • Vuosittain tai sitä harvemmin ilmestyvissä julkaisuissa pitää olla ruotsinkielinen tiivistelmä tai kuvailulehti, mutta taulukoiden ei tarvitse välttämättä olla ruotsinkielisinä.
  • Jos tilastosta julkaistaan tietoja verkossa, on palvelun rakenteen oltava sama eri kielillä, mutta tilastojen laajuus saa vaihdella. Kuitenkin perustiedot kaikista tilastoista on julkaistava sekä ruotsiksi että suomeksi.
  • Julkistamiskalenterit julkaistaan verkossa suomeksi ja ruotsiksi.