Grund- och kvalitetskriterier

Varje statistik som hör till den officiella statistiken ska uppfylla grund- och kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik. Avsikten med kriterierna är att utveckla och upprätthålla användbarheten av FOS-statistik för samhällets informationsbehov.

Delegationen för Finlands officiella statistik (FOS) har år 2006 uppdaterat de kriterier den ställt för statistik och harmoniserat dem med  kvalitetskriterierna för det europeiska statistiksystemet.

FOS-producenterna skall regelbundet bedöma statistikens kvalitet. Därtill skall man bedöma och följa med kundernas behov och belåtenhet samt ändamålsenligheten av statistikproduktionsprocessen.

FOS-grundkriterier

FOS-grundkriterium 1: Statistiken har producerats av ett ämbetsverk eller en inrättning, som ingår i den förteckning över FOS-producenter som Statistikcentralen upprätthåller.

FOS-grundkriterium 2: Den organisation som ger ut statistiken ansvarar för innehållet och för uppgifternas riktighet och garanterar således kontinuiteten i produktionen av resp. statistik. FOS-statistiken kan inte publiceras i en persons namn.

FOS-grundkriterium 3: I FOS-statistik skall det finnas en uppdaterad kvalitetsbeskrivning som godkänts av FOS-delegationen.

FOS-kvalitetskriterier

1. Relevans: FOS-statistiken innehåller väsentliga och rikstäckande uppgifter om ämnesområdet ifråga för samhälleliga behov.

2. Exakthet och tillförlitlighet: FOS-statistiken beskriver noggrant och tillförlitligt det fenomen som statistikförs, dess tillstånd och förändringarna i det. Det ska finnas en klar beskrivning av statistikföringsmetoderna och eventuella osäkerhetsfaktorer för statistiken skall analyseras och rapporteras. Vid rättelsen av de fel som eventuellt observerats i FOS skall man följa den rekommendation som FOS-delegationen godkänt.

3. Aktualitet och punktlighet: Uppgifterna i FOS-statistiken är så aktuella som möjligt och tidpunkten för offentliggörande skall vara känd på förhand och finnas angiven i utgivarens statistikkalendarium, vars förfaringssätt följer FOS-delegationens anvisningar.

4. Enhetlighet och jämförbarhet: Statistikgrenarna i FOS-statistiken är sinsemellan logiskt konsistenta och så jämförbara som möjligt regionalt och över tid. I statistiken används allmänna och vedertagna, främst internationella, begrepp och statistikklassificeringar. De faktorer som inverkar på enhetligheten och jämförbarheten av statistiken skall dokumenteras och beskrivas i statistiken. De uppgifter som definitionsmässigt avviker från varandra och som beskriver samma fenomen skall förtydligas med olika begrepp.

5. Tillgänglighet och tydlighet: FOS-statistiken skall anges i en tydlig, transparent och begriplig form, den skall spridas på lämpligt och ändamålsenligt sätt. Både statistiken och de metadata som stöder den samt anvisningarna till användarna skall vara allmänt tillgängliga.


Senast uppdaterad 10.11.2008

Instruktion for hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Grund- och kvalitetskriterier [e-publikation].
Helsinki: Delegationen för FOS [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/meta/svt/svtlaatukriteerit_sv.html