Dataskyddsbeskrivning 27.3.2018: Tidsanvändning

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Hannu Pääkkönen, tfn 029 551 3229,
ajankaytto@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Tidsanvändning

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att statistikföra och undersöka tidsanvändning och förändringar i den efter befolkningsgrupp.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: Urvalet omfattade 7 355 personer år 1979, 10 574 personer år 1987–88, 4 800 hushåll och 10 978 personer åren 1999–2000 samt 4 499 hushåll och 9 987 personer åren 2009–2010.

Urvalsprinciper: Ett slumpmässigt urval av 10–64-åringar ur befolkningsregistret år 1979, av 10 år fyllda åren 1987–88, av 15 år fyllda och deras hushållsmedlemmar som är över 9 år åren 1999–2000 och 2009–2010. Populationen består av den hushållsbefolkning som bor i Finland.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: Hälsotillstånd (egna upplysningar), arbetslöshetsskydd, hemservice, medlemskap i fackförbund, medlemskap/verksamhet i politisk organisation

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Bakgrundsuppgifter om personer och hushåll, uppgifter om tidsanvändning: den tid som använts för förvärvsarbete, studier, fysiologiska behov, hushållsarbete och fritid (kodade på basis av dagböcker som intervjupersonerna fört), aktivitetsplats och samvaro med familjemedlemmar och övriga.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Befolkningsregistercentralen: det centrala befolkningsregistret, Skattestyrelsen: skattedatabasen, Statistikcentralen: examensregistret

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (intervju och dagbok över tidsanvändning), med undantag av uppgifterna i urvalet och examensregistret. Deltagande i undersökningen och besvarande av enskilda frågor samt ifyllande av dagboken över tidsanvändning är helt frivilligt. Personerna är medvetna om att deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Hur uppgiften erhållits: Besöks- och telefonintervjuer samt dagbok över tidsanvändning

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.