Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Statistik över löner inom kommunsektorn

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Statistikchef Jukka Pitkäjärvi, tfn 029 551 3356,
palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Statistik över löner inom kommunsektorn

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att producera statistik över löner inom kommunsektorn

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 420 000 anställningsförhållanden

Urvalsprinciper: Statistikcentralens löneenkät för alla kommuner och samkommuner

Identifikationsuppgifter: arbetsgivarkod, arbetsställesignum, personbeteckning

Känsliga uppgifter: inga

Klassificeringsuppgifter för personen och avlöningsgrunder: bl.a. kön, ålder, utbildning, yrke, hel-/deltidsanställning, anställningsförhållandets natur och art, arbetstidssystem, veckoarbetstid, avtalsbransch, löneklassificeringskod

Lön för oktober: månadsavlönades grundlön, lönetillägg, full lön och orsaken till löneinnehållning, timavlönades lön och utförda arbetstimmar

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Uppgifterna används också av KT Kommunarbetsgivarna som med stöd av lag 254/1993 har rätt att få individbaserade uppgifter från kommuner och samkommuner för sådan utredningsverksamhet som krävs för arbetsmarknadsförhandlingar. Statistikcentralen har med stöd av statistiklagen lämnat ut material som dataskyddats också till kommuner och arbetstagarorganisationer inom den kommunala sektorn. Materialet har då bearbetats på ett sådant sätt att arbetsgivare eller personer inte kan identifieras.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralen, examensregistret

Den registrerades egna upplysningar: Statistikcentralen, direkt datainsamling från kommuner och samkommuner

Hur uppgiften erhållits: Elektronisk datainsamling: dataöverföring, webblankett

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.