Dataskyddsbeskrivning 4.9.2019: Testmaterial för utveckling av datainsamlingar och webbtjänster

1. Registeransvarig

Statistikcentralen

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: (029 551) 1000 (växel)

Kontaktperson: Merja Kallio-Peltoniemi, tfn 029 551 3352  
signaali@stat.fi

Dataskyddsombud: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Testmaterial för utveckling av datainsamlingar och webbtjänster

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registret (svar och/eller av-inspelning under testningen) används för utveckling av datainsamlingar för statistikproduktionen och webbtjänster.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Testning av datainsamlingar:

  1. Maj 2018, testning av blanketten för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden: Födelseår, kön, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet, uppgifter om personens familjestruktur, uppgifter om hushållets ekonomiska situation, uppgifter om personens hälsa.
  2. September 2018, testning av blanketten för finländarnas resor: Födelseår, kön, utbildning, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet, uppgifter om resor och övernattningar i Finland och till utlandet.
  3. September 2018, Arbetskraftsundersökningens ad hoc 2019 blankettestning: Födelseår, kön, utbildning, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet, uppgifter om sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet samt uppgifter om arbetstid.
  4. Januari 2019, Arbetskraftsundersökningens blankettestning: Födelseår, kön, utbildning, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet, uppgifter om sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet samt uppgifter om arbetstid.
  5. Februari 2019, Testning av blanketten för kompletteringsenkäten för examensregistret: Födelseår, kön, modersmål, födelseland, utbildning, uppgifter som beskriver personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet.
  6. Augusti 2019, Testning av konsumtionsundersökningens mobilapplikation: Födelseår, kön, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsakliga verksamhet, uppgifter om personens familjestruktur, uppgifter som beskriver hushållets konsumtion.
  7. September, oktober och november 2019, Testning av dagbok för tidsanvändning (mobil- och pappersdagbok): Födelseår, kön, utbildning, huvudsaklig verksamhet, yrke, uppgifter om personens familjestruktur, uppgifter om personens tidsanvändning.

Testning av webbtjänsterna:

Ip-adress till maskinen som använts vid deltagandet i testningen, personens födelseår, kön, utbildning, uppgifter om personens socioekonomiska ställning och huvudsaklig verksamhet

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter och testmaterial lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

6. Källor som i regel används för registret

  • Blankett- eller intervjusvar vid testningen
  • Uppgifterna i registret Signaali, Statistikcentralens servicetestare

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Uppgifterna förvaras två år om ingen annan förvaringstid har definierats för materialen.