Dataskyddsbeskrivning 25.5.2019: Totalmaterialet över befolknings- och välfärdsstatistiken

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Jari Nieminen, tfn 029 551 3606,
ve-sihteerit@stat.fi

Dataskyddsombud: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Totalmaterialet över befolknings- och välfärdsstatistiken (datalager av personuppgifter, urvalsregister för individ- och hushållsbaserade undersökningar)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Administration av urvalen för individ-och hushållsbaserade undersökningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna användas för att framställa övrig statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

 

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: Omkring 9 mn

Urvalsprinciper: Personer som är/var fast eller tillfälligt bosatta i Finland, fr.o.m. år 1970; studerande och utexaminerade som studerar eller har studerat i Finland eller utomlands i examensinriktad utbildning efter grundnivå.

Urvalsprinciper, bildandet av urval: urvalspersoner och -hushåll tas ut ur urvalsregistret för individ- och hushållsbaserade undersökningar, som har bildats av personerna som är fast bosatta i landet under respektive undersöknings referensperiod.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, som har ersatts av en surrogatkod. Nyckeln mellan personbeteckningen och surrogatet förvaras åtskilt och det krävs ett särskilt användningstillstånd för att behandla personbeteckningsuppgifterna.

Känsliga uppgifter: Uppgifter om specialundervisning (specialstuderande, grund för specialundervisning, undervisningsgrupp för specialstuderande), utkomststöd som personen får och uppgifter om andra sociala stöd, fackförbundstillhörighet, dödsorsaker med sjukdomsklassificeringskoder, pensionsslag (invalidpension). Dessutom känsliga uppgifter om befolkningen: födelsestat, språk, medborgarskap, registrerat partnerskap/samkönat äktenskap, trossamfund (huvudgrupper), församling (undergrupper) och härkomst (bakgrundsland).

Känsliga uppgifter: register över spärrmarkeringar: Personer som har beviljats spärrmarkering inkluderas inte i urvalen för individ- och hushållsbaserade undersökningar.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Demografiska uppgifter, flyttningsuppgifter, uppgifter om personens ekonomiska verksamhet, arbetsförhållanden och inkomster, utbildningsuppgifter och uppgifter om studier, familj, bostadshushåll och bostäder.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via Statistikcentralens forskartjänsters distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbsidor.

6. Källor som i regel används för registret

I folkräkningarna 1970, 1975, 1980 och 1985 insamlades uppgifterna med hjälp av blanketter. Övriga uppgifter har samlats in från register, administrativa material samt Statistikcentralens datainsamlingar från företag och den offentliga sektorn. Nuvarande datakällor räknas upp nedan:

Administrativa datamaterial och register:

1. Befolkningsdatasystemet (Befolkningsregistercentralen)

2. Beskattningsregister (Skatteförvaltningen)

3. Beväringsregistret (Huvudstaben)

4. Civiltjänstregistret (NTM)

5. Sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregistret, pensionsregistret, studiestödsregistret samt registret över bostadsbidrag, retroaktivt beviljade folkpensioner i Fpa:s förmånsregister (Fpa)

6. Inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner (Finansinspektionen)

7. Utkomststödsregistret (Institutet för hälsa och välfärd)

8. Pensionsförsäkrings- och anställningsregister, pensionsfallsregistret, Fpa:s och PSC:s gemensamma statistikregister över pensionstagare, retroaktivt beviljade arbetspensioner i PSC:s pensionsregister (Pensionsskyddscentralen)

9. Kommunsektorns, statens och den evangelisk-lutherska kyrkans material över arbetsavtalsförhållanden (Keva)

10. Finlands Banks personalregister (Finlands Bank)

11. Registret över ersättningar som utbetalats av utbildningsfonden (vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendier) (Utbildningsfonden)

12. Databasen gällande systemet för ersättning av militärskadeärenden (Statskontoret)

13. Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (TERHIKKI) som avlagt examen utomlands (Valvira, tidigare STAKES)

14. Registret över arbetssökande (Arbets- och näringsministeriet)

15. Material om arbetskraftsutbildning och arbetskraftspolitisk placering (Arbets- och näringsministeriet)

16. Register över ansökan till utbildning på andra stadiet och högskoleutbildning (Utbildningsstyrelsen)

17. Städernas separata material: stadsvist material om kommunernas arbetsställestruktur och personal. (Helsingfors, Esbo och Vanda)

18. Försvarsmaktens arbetsställematerial (Försvarsmakten)

19. Kevas register över verksamhetsenheter (Keva)

 

Statistikcentralens register och datamaterial:

1. Företagsregistret

2. Årsmaterial över studerande (i huvudsak examensinriktad utbildning efter grundnivån). Materialet över studerande har erhållits från läroanstalter eller utbildningsanordnare (t.ex. kommuner eller samkommuner). Uppgifter om högskolornas studerande har erhållits från universiteten sedan 2014 och från yrkeshögskolor sedan 2015 från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA).

3. Examensregistret: Basmaterial är de examensuppgifter som samlats in vid folkräkningen år 1970 och som årligen har uppdaterats enligt följande:

  • Examensmaterial från läroanstalter eller utbildningsanordnare samt examensuppgifter från administrativa datamaterial och register nr 6, 7, 11, 13 och 15.
  • Examensmaterial från högskolorna har erhållits från universiteten sedan 2014 och från yrkeshögskolor sedan 2015 från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA).
  • Utexaminerade från gräns- och sjöbevakningsväsendet (Gräns- och sjöbevakningsväsendet)
  • Beslut om erkännande och jämställande av utländska examina (Utbildningsstyrelsen)
  • Personer som avlagt studentexamen (Studentexamensnämnden)

4. Material i dödsorsaksstatistiken: Dödsattester (Institutet för hälsa och välfärd) och Befolkningsdatasystemet (Befolkningsregistercentralen)

5. Lantbruksregistret (Jord- och skogsbruksministeriet)

Statistikcentralens övriga datainsamlingar:

  • Insamling av yrkesuppgifter. Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram. Uppgifter som samlats in på blankett vid folkräkningarna 1970–1985, fr.o.m. år 1987 uppgift om personers arbetsställe i sysselsättningsstatistiken med hjälp av företagsenkät, år 2000 och fr.o.m. 2004 årligen uppgift om yrke i sysselsättningsstatistiken från enkäten till arbetsgivare.
  • Enkäten om arbetsställestruktur och personal. Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram
  • Enkät om löner inom kommunsektorn Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram
  • Utbildningar genomförda utomlands, dvs. annanstans än i Finland. År för genomförande av datainsamlingen 2019. Hur uppgiften erhållits: Enkät på webblankett/datainsamlingsprogram och pappersblankett per post.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.