Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Lönestatistik över den privata sektorn

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Jukka Pitkäjärvi, tfn 029 551 3356,
palkat.yksityinen@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Lönestatistik över den privata sektorn

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa lönestatistik över den privata sektorn

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Delvis totalstatistik, delvis urvalsstatistik, antal: 779 000 anställningsförhållanden, av vilka

– tjänstemän vid organiserade företag 547 000

– tjänstemän vid icke-organiserade företag/SC: urval 40 000

– arbetare vid organiserade företag 178 000

– arbetare vid icke-organiserade företag/SC:s urval 15 000

Urvalsprinciper:

Organiserade företag: Löneenkäter för medlemsföretagen i organisationerna. Icke-organiserade: Statistikcentralens urval, stratifieringskriterier är företagets storlek och näringsgren.

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: FO-nummer, företagets medlemsnummer, personbeteckning, arbetsställesignum, lokalenhetens kod

Känsliga uppgifter: Inga

Övriga uppgifter: Uppgifter om företaget: bl.a. näringsgren, antalet löntagare, uppgifter om lokalenheten och arbetsstället

Klassificeringsuppgifter för personen: bl.a. kön, ålder, utbildning, yrke, deltidsanställning, anställningsförhållandets art, löneform

Tim- och månadslön; löneuppgifterna definieras enligt löneform: beskrivning av antingen månadslön eller timlön för arbetad tid: bl.a. grundlön, arbetstidstillägg, naturaförmåner, ackordlön, premielön, ordinarie arbetstidsinkomst, övertidsinkomst, inkomst för totalarbetstid, semesterpenning, beredskapsersättningar. Specificeringen av inkomster varierar i någon mån i de olika lönematerialen.

Årsuppgifter: Uppgifter på årsnivå samlas bland annat in beträffande semesterpenning och andra engångslöneposter.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Arbetsgivarorganisationernas egna löneuppgifter (Autoalan Keskusliitto AKL ry, Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry, Avainta Arbetsgivarna rf, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarkandverk, Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö, Teaterinfo Finland Tinfo).

Statistiska och administrativa register:

Statistikcentralen: Examensregistret

Statistikcentralen: Företagsregistret

Hur uppgiften erhållits: linjeöverföring, blankett

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Statistikmaterialet förvaras varaktigt i elektroniskt format.