Dataskyddsbeskrivning 23.4.2018: Register över uppgiftslämnande företag

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Tero Karttunen, tfn 029 551 2343,
yritystiedonkeruut@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Register över uppgiftslämnande företag

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Statistikcentralen använder registret för uppföljning av kvaliteten på statistikproduktionen och för planering av den egna verksamheten.

Kontaktperson: I registret uppdateras kontaktinformationen till kontaktpersonerna för uppgiftslämnare vid annan datainsamling än individbaserad datainsamling. Kontaktinformationen sparas i registret per insamlingsomgång och den kan användas för att rikta enkäten till uppgiftslämnare under följande insamlingsomgång.

Företag eller sammanslutning: I registret uppdateras efter uppgiftslämnare uppgifter om alla Statistikcentralens datainsamlingar från företag och om svarspersonerna.

Kvaliteten på statistikproduktionen: Registret över uppgiftslämnande företag används för att följa upp bortfall vid datainsamlingar från företag, för att mäta företagens uppgiftslämnarbörda och för att koordinera, följa upp och administrera urvalen.

Kvalitetssäkringsramen som baserar sig på riktlinjerna för europeisk statistik förutsätter en kontinuerlig uppföljning av bortfall och uppgiftslämnarbördan.

På basis av registret produceras dessutom en webbtjänst på Statistikcentralens webbplats http://www.stat.fi/keruu/index_sv.html under datainsamling bl.a. för företag som lämnar uppgifter, där de kan kontrollera vilka datainsamlingar de deltar i.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: -

Urvalsstatistik, antal: -

Urvalsprinciper: Kommuner, ämbetsverk, företag (inkl. näringsidkare och yrkesutövare) och sammanslutningar

Uppgiftstyper: -

Identifikationsuppgifter: företagsnummer (FO-nummer), arbetsställekod, inga personbeteckningar

Känsliga uppgifter: inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: företagets/kommunens/ämbetsverkets/sammanslutningens namn eller enhet, kontaktpersonens (uppgiftslämnaren) namn, svarssätt, det uppgiftslämnande företagets kontaktinformation, uppgifter om datainsamlingar och svarsbörda, företagets/kommunens/ämbetsverkets/sammanslutningens adress, uppgiftslämnarens e-post till arbetet, arbetstelefon, yrkesbenämning eller yrke

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Statistikcentralen använder registret för uppföljning av kvaliteten på statistikproduktionen och för planering av den egna verksamheten.

Uppgifter lämnas ut från registret bara till uppgiftslämnaren själv via programmet Datainsamlingstjänst för företag, som finns på Statistikcentralens webbplats för datainsamling. Uppgifterna kan också lämnas ut till prokuristen i koncernens moderbolag om moderbolaget vill ha tillgång till dotterbolagens datainsamlingsuppgifter. För användning av denna tjänst skickas användningsidentifikationerna separat till de uppgiftslämnande företagen.

Registeruppgifterna lämnas i regel inte ut i identifierbar form till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal efter att identifikationsuppgifterna raderats.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Statistikcentralens datainsamlingar från företag fr.o.m. år 2006 och mätningarna av svarsbördan vid datainsamlingarna från företag.

Den registrerades egna upplysningar: X

Hur uppgiften erhållits: uppgifter som angetts på datainsamlingsblanketterna, blanketten för mätning av svarsbördan eller uppgifter vid telefonintervju.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.