Bostäder

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/asu/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Byggande
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över bostadsbeståndet beskriver det befintliga bostadsbeståndet och antalet bostäder årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistiken omfattar uppgifter om bostadsbeståndet bl.a. efter hustyp och antalet rum. Statistiken över bostadsbeståndet kan också sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Statistiken över bostadsbeståndet är ett totalmaterial.

Uppgiftsinnehåll

Bostadsbeståndet kan beskrivas bl.a. efter hustyp (små-, rad- och flervåningshus), lägenhetstyp (enrummare, tvårummare osv.), besittningsgrund (hyres-, ägarbostad osv.) och efter våningsyta. Elevhem, internat o.d. ingår inte i bostadsbeståndet. Med bostad, dvs. bostadslägenhet, avses en helhet för boende året runt som består av en eller flera boningsrum och där det finns en kokplats och en egen direkt ingång. Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda enligt lag.

Klassificeringar

Klassificeringar som använts i statistiken över bostadsbeståndet är bl.a. byggnadsklassificeringen, dvs. klassificering efter byggnadens användningssyfte (bostadshus: små-, rad- och flervåningshus) samt de olika kommunbaserade indelningarna. Statistiken framställs enligt samtliga områdesindelningar som baserar sig på kommunindelningen, såsom hela landet, län, landskap, ekonomisk region och kommun. Uppgifterna kan också framställas efter postnummerområde samt enligt koordinatbaserade indelningar, t.ex. kommunernas delområdesindelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över bostadsbeståndet framställs huvudsakligen med hjälp av uppgifter ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen. Uppgifterna beskriver situationen årets sista dag.

Färdigställs eller offentliggörs

Primäruppgifterna blir färdiga i oktober och publikationen kommer ut i december.

Tidsserie

Uppgifterna har producerats årligen sedan år 1987. Innan dess har motsvarande uppgifter samlats in vid folkräkningar åren 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 och 1985.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/asu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 19.05.2009