Handelns lagerstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvr/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Handelns lagerstatistik beskriver lagrens gängse värde med fördelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från uppgifter om företag. Varje kvartal tillfrågas företagen om uppgifter om lagervärdet i slutet av det aktuella kvartalet. Värdena ges efter lagertyp: Material och förnödenheter, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror. Lagervärdena, som beräknats efter näringsgren på basis av urvalet, höjs för att motsvara populationens (företag inom näringsgrenen handel) lagervärde genom tillämpning av de senaste omsättningsuppgifter som finns tillgängliga i företagens bokslutsstatistik. Höjningen grundar sig på antagandet att förhållandet mellan omsättning och lagervärde inom näringsgrenen är konstant.

Uppgiftsinnehåll

Handelns lagerstatistik är kvartalsvis statistik baserad på urval. Den beskriver lagrens gängse värde i handelns företag efter näringsgren: handeln totalt, bilhandel, partihandel och detaljhandel.

Klassificeringar

Näringsgrensindelning 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Beräkningen av lagerstatistiken över företag inom handeln baserar sig på ett urval företag med verksamhet i Finland. Urvalet väljs bland de företag i Statistikcentralens bokslutsstatistik som hör till handelns företag (TOL 45–TOL 47). Med i enkäten för handelns lagerstatistik väljs ett tillräckligt antal företag efter näringsgren för att man på basis av de uppgifter företagen lämnat skall kunna beskriva utvecklingen av näringsgrenens lager på ett tillförlitligt sätt. För närvarande deltar drygt 300 företag.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 50 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Tidsserien omfattar de kvartalsvisa uppgifterna om lagervärdet inom handelns näringsgrenar fr.o.m. det andra kvartalet år 2001.

Nyckelord

bilhandel, detaljhandel, företag, handel, lager, parti- och detaljhandel, partihandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.05.2012

Dela