Euroopan tilastojen käytännesäännöt

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF).

Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden kanssa.

EU:n komissio vahvisti käytännesäännöt vuonna 2005. Nykyinen versio on hyväksytty Euroopan tilastojärjestelmäkomiteassa (ESSC:n sivut englanniksi) 28.9.2011. Laadunvarmistuskehikko QAF on versio 1.1 (1.6.2012).

Euroopan tilastojen käytännesääntöjen 15 periaatetta, jotka kattavat institutionaalisen ympäristön, tilastojen tuotantoprosessit ja tuotetut tilastotiedot:

Institutionaalinen ympäristö

1. Ammatillinen riippumattomuus
2. Tiedonkeruuvaltuudet
3. Riittävät voimavarat
4. Laatuun sitoutuminen
5. Tilastosalaisuus (tilastollinen tietosuoja)
6. Puolueettomuus ja objektiivisuus

Tilastoprosessit

7. Pätevät menetelmät
8. Asianmukaiset tilastolliset menettelytavat
9. Kohtuullinen vastausrasite
10. Kustannustehokkuus

Tuotetut tilastotiedot

11. Relevanssi
12. Tarkkuus ja luotettavuus
13. Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys
14. Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus
15. Saatavuus ja selkeys