Vuoden 2011 lopussa Tilastokeskuksessa oli 998 työntekijää, joista haastattelijoita oli 211. Henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 820, näistä haastattelijoiden osuus oli 110. Henkilötyövuosia oli 21 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön lukumäärä oli kuitenkin vuoden lopussa suurempi kuin edellisvuonna.

Naisia oli 64 prosenttia henkilöstöstä. 65 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon. Keskimääräinen palveluksessaoloaika oli 16 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 49 vuotta.

Osaaminen

Kertomusvuonna päätti työnsä työryhmä, joka arvioi Tilastokeskuksen osaamisstrategian toimenpideohjelman toteutumista ja viraston ydinosaamisen, osaamismallien ja osaamisen kehittämisen painopisteitä.

– Yksi haasteitamme on eläköityminen, joka on ollut viime vuosina huomattavan runsasta. Eläköitymisiä pyritään ennakoimaan ja turvaamaan siten osaamisen siirtäminen, sanoo hallintojohtaja Pasi Henriksson.

Avoimia työtehtäviä oli tarjolla aikaisempaa huomattavasti enemmän, ja tehtävät myös kiinnostivat hakijoita.
– Saimme viime vuonna kaikkiaan yli tuhat hakemusta. Osa rekrytoinneista toteutettiin ryhmärekrytointeina, joissa haettiin yhdellä haulla useampaa asiantuntijaa. Kevään ja syksyn ryhmärekrytoinneissa oli avoinna yhteensä 20 tehtävää, mainitsee henkilöstösuunnittelija Elina Pääkkö.

Myös sisäinen liikkuvuus oli vilkasta. – Sisäiseen liikkuvuuteen kannustetaan, sillä se edistää osaamisen kehittymistä ja jakamista, sanoo Elina Pääkkö.

Työhyvinvointi

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain henkilöstökysely. Vuoden 2012 alussa tehdyn kyselyn mukaan työtyytyväisyys parani hiukan edelliseen tutkimukseen verrattuna. Tilastokeskuksessa henkilöstö oli edelleen jonkin verran tyytyväisempää kuin samaa työtyytyväisyysbarometria käyttävissä muissa valtion organisaatioissa keskimäärin. Tilastokeskuksen työtyytyväisyysindeksi oli 3,48, kun koko valtionhallinnossa indeksi oli 3,37.

Henkilöstö 2010–2011

  2010 2011
Henkilöstömäärä yhteensä 989 998
- joista kuukausipalkkaisia 764 776
Naisten osuus, % 66 64
Keski-ikä, vuotta 49 49
Palveluksessaolovuodet keskimäärin 16 16
Luonnollinen poistuma, % 6,2 4,3
Koulutuskustannukset palkkakustannuksista, % 1,4 1,3

 

Jaa