Planering, uppföljning och utveckling av verksamheten

Statistikcentralen lyder under finansministeriets resultatstyrning, men svarar självständigt för sin verksamhet, sina tjänster och sin statistik. Centrala dokument i planeringen av verksamheten är resultatavtalet, verksamhets- och ekonomiplanen samt budgetförslaget.

Statistikproduktion

Statistikcentralen producerar regelbundet mer än 200 statistikgrenar. Det årliga statistikprogrammet publiceras i slutet av det föregående året i statistikkalendariet som innehåller alla offentliggöranden av statistik som publiceras under året i kronologisk ordning.

Resultatavtal

Resultatavtalet mellan Statistikcentralen och finansministeriet definierar ämbetsverkets följande års mål för verksamheten. Om genomförandet av målen rapporteras halvårsvis.

Verksamhets- och ekonomiplan

I Statistikcentralens verksamhets- och ekonomiplan (VEP) presenteras tyngdpunkterna i Statistikcentralens verksamhet och ekonomiska uppgifter på medellång sikt.

Budgetförslag

Budgetförslaget innehåller Statistikcentralens förslag till följande års beräknade inkomster och anslag. Ministerierna utarbetar utgående från ämbetsverkens och inrättningars förslag ett budgetförslag för sitt förvaltningsområde.

Övriga dokument förknippade med Statistikcentralens resultatstyrning

Utvecklingsverksamhet

Vid Statistikcentralen pågår flera utvecklingsprogram och -projekt, som bl.a. upprätthåller och utvecklar kvaliteten på statistik, verksamhetens resultat och processer samt med hjälp av vilka man koordinerar utvecklingsprojekt. Dessutom utför Statistikcentralen ett systematiskt kvalitetsarbete.