Producenter av statistik

Statens statistikväsen omfattar 14 ämbetsverk eller inrättningar av vilka 12 producerar statistik för Finlands officiella statistik. Statistiklagen (Finlex) delar in statistikproducenterna i tre grupper: statistikmyndigheter, övriga myndigheter som framställer statistik och andra statistikproducenter.

Statistikmyndigheter

I Statistiklagen fastställs fyra statistikmyndigheter (Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen och Tull). De har rätt att samla in uppgifter för statistiska ändamål på basis av den lagstadgade skyldigheten att lämna uppgifter.

 • Statistikcentralen
 • Institutet för hälsa och välfärd, THL
 • Naturresursinstitutet
 • Tull

Övriga myndigheter som framställer statistik

 • Arbets- och näringsministeriet
 • Arbetshälsoinstitutet
 • Finlands miljöcentral
 • Lantmäteriverket
 • Meteorologiska institutet
 • Migrationsverket
 • Trafiksäkerhetsverket
 • Trafikverket

Andra statistikproducenter

 • Folkpensionsanstalten
 • Pensionsskyddscentralen

Finlands Bank är som en del av Europeiska centralbanksystemet en statistikmyndighet, men inom finska statens statistikväsen har banken inte en ställning som statistikmyndighet.

Dela